Paliwo na wakacje: Moja Wyprawa Marzeń Barton i Skuterowo.com II

Weź udział w drugiej edycji zabawy Barton Motors i Skuterowo.com: Opisz gdzie byś pojechał gdybyś dostał 50 litrów paliwa do swojego jednośladu. Najlepsze historie nagrodzimy kartami paliwowymi o nominale 250 PLN! Macie czas do 30.06.2014.

Sezon w pełni, wkrótce wakacje. Wśród Społeczności Skuterowo.com nie brakuje pasjonatów turystyki jednośladowej. Zamknij oczy i wyobraź sobie swoją wyprawę marzeń. Przelej to na papier (a właściwie poniższy formularz) i czekaj na sygnał od Barton Motors i Skuterowo.com. Komisja konkursowa przez najbliższe trzy tygodnie będzie czytać Wasze prace. Dla autorów trzech najciekawszych publikacji mamy darmowe karty paliwowe zatankowane za 250 PLN. Do dzieła!

[contact-form-7 id=”44215″ title=”Barton Paliwo”]

karta paliwowa

barton-motors_logoREGULAMIN KONKURSU Moja Wyprawa Marzeń Skuterowo.com

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu “Moja Wyprawa Marzeń ze Skuterowo.com” jest firma OnAir!, Płowiecka 3, 04-501 Warszawa, NIP 9691408635, REGON:243205633

zwana w dalszej części Regulaminu “Organizatorem”.

2. Konkurs będzie przeprowadzony na stronach internetowych serwisu Skuterowo.com.
3. Fundatorem Nagrody Głównej jest Barton Motors, ul. Towarowa 2, 44-172 Poniszowice.

zwany w dalszej części Regulaminu „Fundatorem”

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
a) pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa),
b) osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.
8. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od  09.06 – 30.06.2014.
9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora.

Ciąg dalszy pod materiałem wideo

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Wzięcie udziału w Konkursie warunkuje się:
a. rejestracją w serwisie Skuterowo.com i akceptacją jego Regulaminu.
b. uzupełnieniem formularza konkursowego zamieszczonego na niniejszej stronie, w tym przesłanie pracy redakcyjnej w temacie „Moja wyprawa marzeń za 250 zł.”
2. Prace należy wysyłać w dniach przeprowadzanego Konkursu. Zgłoszenia, które zostaną przesłane w innych terminach nie wezmą udziału w Konkursie.
3. Komisja konkursowa dokona wyboru trzech Uczestników, których zgłoszenia zawierają najciekawsze i najbardziej oryginalne prace (Zwycięzcy Konkursu).
4. Za czas dotarcia formularza konkursowego do Organizatora uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania danych formularza konkursowego, w tym w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.
6. Zwycięzca zobowiązuje się w terminie do 40 dni kalendarzowych od otrzymania Nagrody od Fundatora do przesłania na adres [email protected] relacji z wyprawy składającej się w szczególności z:

Opisu – tekstowej relacji z wyprawy.
Zdjęć (minimum 3) – fotorelacji z wyprawy.
Oraz do przekazania licencji na ich Użytkowanie przez Organizatora na zasadach ogólnych Regulaminu Skuterowo.com oraz fundatora nagrody firmy Barton Motors

III. NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie będą:
Karty karty paliwowe Orlen o wartości 250 zł brutto każda.
2. Uczestnik ma prawo do otrzymania maksymalnie jednej Nagrody we wszystkich edycjach Konkursu.
3. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA
1. Organizator powierza zadanie wyłonienia Zwycięzców Konkursu Komisji Konkursowej. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody przez Organizatora pocztą elektroniczną. Wyniki Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Skuterowo.com.
3. Nagrody zostaną przesłane do Zwycięzców w terminie do 14 dni roboczych za pośrednictwem Poczty Polskiej.
5. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
6. Nagrody do czasu ich wydania Zwycięzcy Konkursu stanowią własność Fundatora.

V. DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów.
2. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przekazania ich Fundatorowi.
3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
4. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adres Organizatora został wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres mailowy składającego reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki przesłania E-maila w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci Internet powstałych w szczególności z winy operatorów i dostawców sieci internetowej lub Uczestników Konkursu.
2. Wysyłając E-mail o treści i na adres wskazany w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Ania Grzelak

Kobieta o nietypowej pasji. Mając trzynastkę na karku jeździła klasycznym Simsonem. W wieku 18 lat kupiła pierwsze 650 ccm. Jej garaż to cały przekrój segmentów od małego skutera, przez maxi Burgman po klasycznego nakeda.

Inne publikacje na ten temat:

1 opinia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button