Regulamin

Regulamin 艣wiadczenia us艂ug przez聽Jedno艣lad.pl

Stan prawny na 24 lutego 2012 roku

 • 1

Postanowienia og贸lne

 1. Niniejszy regulamin 艣wiadczenia us艂ug dotyczy us艂ug oraz funkcji oferowanych przez portal Jedno艣lad.pl, zwanym dalej r贸wnie偶 jako Us艂ugodawca.
 2. Regulamin obejmuje r贸wnie偶 ochron臋 W艂asno艣ci intelektualnej utwor贸w zamieszczonych na portalu Us艂ugodawcy.
 3. Regulamin obowi膮zuje wszystkich korzystaj膮cych z us艂ug Jedno艣lad.pl od dnia 24 lutego 2012 roku.
 4. Korzystanie z portalu Us艂ugodawcy, w jakikolwiek, cho膰by przej艣ciowy spos贸b, oznacza, 偶e korzystaj膮cy zapozna艂 si臋聽z tre艣ci膮 Regulaminu i akceptuje go w ca艂o艣ci.
 5. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany obowi膮zuj膮 od momentu udost臋pnienia nowej wersji Regulaminu na portalu Jedno艣lad.pl. Ponadto ka偶dy zarejestrowany U偶ytkownik (zwany dalej r贸wnie偶 jako: Korzystaj膮cy) zostanie poinformowany przez Us艂ugodawc臋 drog膮 elektroniczn膮 o wprowadzeniu zmian.
 6. W razie w膮tpliwo艣ci interpretacyjnych dotycz膮cych regulaminu, prawo do wi膮偶膮cej wyk艂adni tre艣ci regulaminu lub poszczeg贸lnych jednostek redakcyjnych regulaminu przys艂uguje wy艂膮cznie Us艂ugodawcy.
 7. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu przez Korzystaj膮cego stanowi podstaw臋 do usuni臋cia jego profilu (konta) z zasob贸w Jedno艣lad.pl oraz zablokowania oferowanych us艂ug i funkcji. Powy偶sze nie wy艂膮cza wszcz臋cia post臋powania przed s膮dem powszechnym lub organami 艣cigania w celu ochrony naruszonych praw Us艂ugodawcy lub os贸b trzecich.
 8. Niniejszy regulamin jest udost臋pniony w postaci elektronicznej ka偶demu zainteresowanemu przed zarejestrowaniem si臋 na portalu Jedno艣lad.pl, poprzez umieszczenie jego tre艣ci na stronie: http://www.jednoslad.pl/pomoc/regulamin.
 • 2

Status prawny portalu

 1. Jedno艣lad.pl jest wpisane do rejestru dziennik贸w i czasopism prowadzonego przez S膮d Okr臋gowy w Warszawie, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.
 2. Jedno艣lad.pl jest og贸lnodost臋pnym serwisem spo艂eczno艣ciowym oraz informacyjnym. Ka偶dy bezp艂atnie mo偶e korzysta膰 z dorobku intelektualnego spo艂eczno艣ci, zamieszczonego na portalu zgodnie z regulaminem Jedno艣lad.pl oraz z poszanowaniem powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.
 • 3

Rejestracja

 1. Korzystaj膮cy z serwisu mo偶e dokona膰 rejestracji tylko jednego konta i korzysta膰
  z udost臋pnionych mu przez Us艂ugodawc臋 ka偶dorazowych funkcji portalu Jedno艣lad.pl.
 2. Rejestracja jednego konta jest nieodp艂atna.
 3. Rejestracja konta jest dobrowolna. Rejestracja konta przez osob臋, kt贸ra uko艅czy艂a lat trzyna艣cie, a nie uko艅czy艂a lat osiemnastu, nast臋puje za zgod膮 przedstawiciela ustawowego.
 4. Rejestracja konta mo偶e nast膮pi膰 wy艂膮cznie w celu niezwi膮zanym z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮 Korzystaj膮cego. Rejestracja konta w celach komercyjnych mo偶e nast膮pi膰 wy艂膮cznie za uprzedni膮, pisemn膮 zgod膮 Jedno艣lad.pl, okre艣laj膮c膮 czas trwania oraz warunki komercyjnego wykorzystania zarejestrowanego konta.
 5. Odsprzedawanie zarejestrowanych kont osobom trzecim jest traktowane jako umy艣lne 艂amanie Regulaminu, a Jedno艣lad.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci wzgl臋dem os贸b trzecich za szkody powsta艂e w wyniku takich czynno艣ci.
 6. Korzystaj膮cy ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za swoje konto, jego nazw臋 oraz tre艣ci umieszczone za po艣rednictwem konta. Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za nazwy kont, a spory na tym tle b臋d膮 rozstrzygane bez udzia艂u Jedno艣lad.pl.
 7. Jedno艣lad.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu 艣wiadczonych us艂ug lub funkcji portalu. Wszelkie zmiany dotycz膮ce funkcji lub us艂ug, tj. wprowadzenie nowych us艂ug, zmiana tre艣ci dotychczasowych funkcji lub ich zako艅czenie, zostaj膮 podane do wiadomo艣ci Korzystaj膮cych przez umieszczenie informacji, dost臋pnej na stronie: http://www.jednoslad.pl i obowi膮zuj膮 od dnia wprowadzenia zmiany.
 • 4

Polityka prywatno艣ci oraz ochrona danych osobowych

 1. Korzystaj膮cy wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych, kt贸re s膮 niezb臋dne s膮 do rozpocz臋cia, kontynuowania oraz zako艅czenia 艣wiadczenia us艂ug przez Jedno艣lad.pl.
 2. Udost臋pnione dane b臋d膮 przetwarzane przez Jedno艣lad.pl zgodnie z聽ustaw膮聽z dnia
  29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Korzystaj膮cy o艣wiadcza, 偶e zosta艂 poinformowany, i偶 posiada prawo do wgl膮du i modyfikacji swoich danych osobowych. Dane osobowe Korzystaj膮cego nie b臋d膮 przenoszone na podmioty trzecie.
 3. Do rejestracji konta niezb臋dne jest wype艂nienie formularza on line oraz podanie nast臋puj膮cych danych osobowych: imi臋 (imiona) oraz nazwisko. Wskazanie aktualnego miejsce zamieszkania jest dobrowolne i s艂u偶y wy艂膮cznie celom statystycznym. Udost臋pniony adres e-mail oraz wygenerowane has艂o profilu (konta) s膮 przechowywane i zastrze偶one zgodnie z przyj臋t膮 polityk膮 prywatno艣ci.
 4. Zarejestrowany U偶ytkownik jest zobowi膮zany do utrzymywania w tajno艣ci hase艂 do konta oraz nieujawniania go osobom trzecim. Jedno艣lad.pl nie ponosi 偶adnej odpowiedzialno艣ci za szkody poniesione przez Korzystaj膮cego lub osoby trzecie na skutek wykorzystania hase艂 do konta, r贸wnie偶 w spos贸b nieuprawniony.
 5. Rejestruj膮cy si臋 zobowi膮zany jest do podania prawid艂owych, zgodnych z prawd膮 danych osobowych. Podanie nieprawdziwych lub niepe艂nych danych skutkuje usuni臋ciem konta.
 6. Korzystaj膮cy wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie podanych danych osobowych do cel贸w marketingowych i autopromocyjnych Jedno艣lad.pl.
 7. Us艂ugodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Korzystaj膮cych
  na ka偶dorazowe 偶膮danie podmiot贸w do tego uprawnionych, w szczeg贸lno艣ci s膮d贸w, prokuratur oraz organ贸w 艣cigania.
 8. W przypadku uzyskania przez Jedno艣lad.pl informacji o korzystaniu przez zarejestrowanego U偶ytkownika z us艂ug lub funkcji portalu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w spos贸b sprzeczny z Regulaminem lub聽z przepisami prawa,
  w szczeg贸lno艣ci w razie naruszenia praw lub d贸br osobistych Jedno艣lad.pl, pozosta艂ych Korzystaj膮cych lub os贸b trzecich, Us艂ugodawca ma prawo przetwarza膰 dane osobowe sprawcy naruszenia w celu ustalenia jego odpowiedzialno艣ci cywilnej lub karnej, a tak偶e przekaza膰 te dane organom ochrony prawa lub pe艂nomocnikowi b臋d膮cemu adwokatem.
 • 5

Obowi膮zek przestrzegania prawa

 1. Zabrania si臋 wykorzystywania zarejestrowanego konta (profilu) do zamieszczania, utrwalania lub rozpowszechniania informacji zawieraj膮cych tre艣ci o charakterze sprzecznym z prawem, jak r贸wnie偶 naruszaj膮cy prawa os贸b trzecich, dobre obyczaje lub zasady wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego.
 2. Zabrania si臋 posiadania na koncie lub rozpowszechniania przy pomocy konta materia艂贸w, tre艣ci lub obraz贸w niezgodnych z prawem. W szczeg贸lno艣ci zabrania si臋: rozpowszechniania pornografii, naruszania praw autorskich, dzia艂ania na szkod臋 os贸b trzecich, rozsy艂ania SPAMu, dzia艂ania na szkod臋 pozosta艂ych Korzystaj膮cych, pr贸b 艂amania hase艂 innych zarejestrowanych U偶ytkownik贸w.
 3. Korzystaj膮cy lub osoba trzecia, kt贸rej Korzystaj膮cy udost臋pnia konto, ponosi odpowiedzialno艣膰 cywiln膮 lub karn膮 za wykorzystywanie us艂ug lub funkcji Jedno艣lad.pl w spos贸b sprzeczny z celem portalu, naruszaj膮cy Regulamin lub przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa.
 4. Bezwzgl臋dnie zakazane jest stosowanie na portalu Jedno艣lad.pl agresji s艂ownej lub wyra偶anie gr贸藕b bezprawnych skierowanych wobec grupy os贸b lub poszczeg贸lnej osoby z powodu jej przynale偶no艣ci narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub orientacji seksualnej, jak r贸wnie偶 z powodu wykonywanej funkcji lub zawodu.
 5. Bezwzgl臋dnie zakazane jest nawo艂ywanie za po艣rednictwem portalu Jedno艣lad.pl do pope艂nienia przest臋pstw lub wykrocze艅, jak r贸wnie偶 pochwalanie pope艂nionego czynu zabronionego.
 • 6

Odpowiedzialno艣膰

 1. Jedno艣lad.pl zobowi膮zuje si臋 do 艣wiadczenia us艂ug oraz zachowania funkcji portalu z nale偶yt膮 staranno艣ci膮. Odpowiedzialno艣膰 Us艂ugodawcy ogranicza si臋 do szkody rzeczywistej wyrz膮dzonej z winy umy艣lnej. Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niewykonanie lub nienale偶yte wykonanie us艂ugi lub realizowanie funkcji portalu
  z przyczyn le偶膮cych po stronie innych os贸b (np. dostawc贸w energii, podmiotu 艣wiadcz膮cego us艂ug臋 hostingu, sprawc贸w cyberprzest臋pczo艣ci).
 2. Jedno艣lad.pl do艂o偶y wszelkich stara艅 aby zapewni膰 Korzystaj膮cemu sta艂y dost臋p do zarejestrowanego konta. W przypadku wyst膮pienia niezamierzonych przerw w dzia艂aniu portalu, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na stronie: http://www.jednoslad.pl, jednak偶e Us艂ugodawca nie b臋dzie ponosi膰 偶adnej odpowiedzialno艣ci z tego tytu艂u.
 3. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do robienia przerw technicznych
  w funkcjonowaniu portalu Jedno艣lad.pl w czasie najmniejszego obci膮偶enia, zwi膮zanych z obs艂ug膮 i konserwacj膮 systemu.
 4. Wszystkie us艂ugi oraz funkcje portalu Jedno艣lad.pl powinny by膰 wykorzystywane do cel贸w zgodnych z prawem. Za tre艣ci zamieszczane, utrwalane lub przekazywane za po艣rednictwem portalu Jedno艣lad.pl, odpowiedzialno艣膰 ponosi wy艂膮cznie Korzystaj膮cy z konta. Jedno艣lad.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania zarejestrowanych U偶ytkownik贸w, w szczeg贸lno艣ci za tre艣膰 zamieszczonych publikacji oraz multimedi贸w, o kt贸rych mowa poni偶ej w postanowieniach 搂 8 W艂asno艣膰 intelektualna.
 5. Jedno艣lad.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci za prawdziwo艣膰 lub rzetelno艣膰 informacji dostarczanych przez podmioty zewn臋trzne, w szczeg贸lno艣ci za prognozy pogody, przewidywane warunki atmosferyczne, reklamy, dane techniczne, zalecenia producent贸w, importer贸w lub ich reprezentant贸w.
 6. Zarejestrowany U偶ytkownik jest zobowi膮zany do robienia kopii bezpiecze艅stwa tre艣ci zamieszczonych za po艣rednictwem swojego konta we w艂asnym zakresie i jest odpowiedzialny za ich aktualno艣膰. Jedno艣lad.pl wykonuje kopie bezpiecze艅stwa, jednak nie ponosi 偶adnej odpowiedzialno艣ci za dane Korzystaj膮cego umieszczone na serwerze lub za ich ewentualn膮, cho膰by przypadkow膮, utrat臋.
 • 7

Reklamacje

 1. Reklamacja zg艂oszona przez zarejestrowanego U偶ytkowania w zwi膮zku
  z niewykonaniem lub nienale偶ytym wykonaniem us艂ug przez Skuterwo.com winna zosta膰 przes艂ana w formie pisemnej, pod rygorem zwrotu i nierozpoznania, na nast臋puj膮cy adres: P艂owiecka 3, 04-501 Warszawa. Reklamacje nades艂ane wy艂膮cznie w formie elektronicznej nie b臋d膮 rozpoznawane.
 2. Reklamacja powinna zawiera膰 dane umo偶liwiaj膮ce kontakt ze zg艂aszaj膮cym wadliwo艣膰, identyfikacj臋 jego osoby jako Korzystaj膮cego z portalu Jedno艣lad.pl oraz wskazywa膰 us艂ug臋 lub funkcj臋 portalu, kt贸rej dotyczy, jak r贸wnie偶 zwi臋z艂e przedstawienie wadliwo艣ci us艂ugi lub funkcji, podanie okoliczno艣ci uzasadniaj膮cych reklamacj臋 i ewentualny 偶膮dany spos贸b usuni臋cia zarzucanego naruszenia.
 3. Jedno艣lad.pl zobowi膮zuje si臋 udzieli膰 pisemnej odpowiedzi na reklamacj臋, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania, osobi艣cie lub za po艣rednictwem pe艂nomocnika b臋d膮cego adwokatem, wskazuj膮c, czy uznaje reklamacj臋 w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci oraz聽w jaki spos贸b zamierza usun膮膰 zg艂oszon膮 wadliwo艣膰 us艂ugi lub funkcji portalu. W razie negatywnego rozstrzygni臋cia reklamacji Jedno艣lad.pl poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 4. W przypadku konieczno艣ci wyja艣nienia dodatkowych okoliczno艣ci zwi膮zanych z us艂ugami lub funkcjami portalu Jedno艣lad.pl Us艂ugodawca przesy艂a w terminie 14 dni informacj臋 o potrzebie wyja艣nienia tych okoliczno艣ci.
 • 8

W艂asno艣膰 intelektualna

 1. W艂asno艣膰 intelektualn膮 zamieszczon膮 na portalu Jedno艣lad.pl stanowi膮 podlegaj膮ce ochronie prawnej utwory prawa autorskiego, przedmioty praw pokrewnych oraz know-how Us艂ugodawcy.
 2. Zasady okre艣lone w niniejszym paragrafie maj膮 zastosowanie do W艂asno艣ci intelektualnej stworzonej przez Us艂ugodawc臋 oraz zarejestrowanych U偶ytkownik贸w portalu podczas lub w zwi膮zku z korzystaniem z portalu Jedno艣lad.pl.
 3. W razie ewentualnych spor贸w co do faktu stworzenia W艂asno艣ci intelektualnej
  w ramach korzystania z portalu Jedno艣lad.pl zainteresowane strony podejm膮 pr贸b臋 rozstrzygni臋cia na drodze polubownej. Dopuszcza si臋 mo偶liwo艣膰 powo艂ania w tym celu niezale偶nego mediatora, specjalisty z zakresu praw w艂asno艣ci intelektualnej.
  Nie wyklucza to mo偶liwo艣ci dochodzenia roszcze艅 na drodze s膮dowej.
 4. 聽Jedno艣lad.pl pe艂ni funkcj臋 otwartego serwisu spo艂eczno艣ciowego i z tego wzgl臋du umo偶liwia Korzystaj膮cym tworzenie, zamieszczanie, edycj臋 oraz przechowywanie na portalu w艂asnych publikacji, kt贸re mog膮 stanowi膰 utw贸r w rozumieniu prawa autorskiego. W szczeg贸lno艣ci s膮 to artyku艂y wyra偶one s艂owem, symbolami, znakami graficznymi, jak r贸wnie偶 utwory plastyczne, fotograficzne, muzyczne, s艂owno-muzyczne, audiowizualne, filmowe. Korzystaj膮cy do艂o偶y wszelkich stara艅, aby publikowane utwory posiada艂y wysok膮 jako艣膰 merytoryczn膮.
 5. Jedno艣lad.pl w przypadku opublikowania utwor贸w niespe艂niaj膮cych za艂o偶e艅, statutowych cel贸w portalu lub naruszaj膮cych prawa os贸b trzecich ma prawo do odmowy utrwalenia utworu lub usuni臋cia ju偶 opublikowanego utworu.
 6. Korzystaj膮cy o艣wiadcza i zapewnia, 偶e opublikowane na portalu Jedno艣lad.pl utwory nie naruszaj膮 praw autorskich os贸b trzecich, zw艂aszcza zasad i zakresu dozwolonego u偶ytku cudzych i chronionych utwor贸w.
 7. Us艂ugodawca nabywa z chwil膮 publikacji na portalu Jedno艣lad.pl autorskie prawa maj膮tkowe do utwor贸w stworzonych przez Korzystaj膮cych na wszystkich znanych
  w chwili stworzenia utworu polach eksploatacji, z prawem do edycji oraz reedycji utworu. Nie narusza to autorskich praw osobistych przys艂uguj膮cych tw贸rcy do utworu.
 8. Za dat臋 nabycia utworu uwa偶a si臋 moment jego opublikowania przez Korzystaj膮cego na portalu Jedno艣lad.pl, o czym tw贸rca zostanie powiadomiony w odr臋bnej wiadomo艣ci e-mail. Jedno艣lad.pl zastrzega sobie prawo uzale偶nienia przyj臋cia utworu od dokonania w nim zmian przez tw贸rc臋 w okresie sze艣ciu miesi臋cy od daty opublikowania utworu. Za moment opublikowania utworu poczytuje si臋 chwil臋 wprowadzenia utworu do zasob贸w portalu Jedno艣lad.pl w taki spos贸b, 偶e portal m贸g艂 si臋 zapozna膰 z jego tre艣ci膮, w szczeg贸lno艣ci przez z艂o偶enie przez tw贸rc臋 o艣wiadczenia o przekazaniu utworu 鈥瀌o przegl膮du鈥.
 9. Tw贸rcy nie przys艂uguje prawo do odr臋bnego wynagrodzenia z tytu艂u stworzenia utworu podczas lub w zwi膮zku z korzystaniem z portalu Jedno艣lad.pl.
 10. Jedno艣lad.pl zobowi膮zuje si臋 do przestrzegania osobistych praw autorskich Korzystaj膮cego - tw贸rcy W艂asno艣ci intelektualnej, w szczeg贸lno艣ci Korzystaj膮cy zachowuje prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem, nienaruszalno艣ci tre艣ci i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania ze wskazaniem, 偶e utw贸r powsta艂 po zarejestrowaniu na portalu Jedno艣lad.pl.
 11. W uzasadnionych przypadkach, gdy prawa do okre艣lonego utworu przesz艂y
  i przys艂uguj膮 w my艣l postanowie艅 Regulaminu portalowi Jedno艣lad.pl, Korzystaj膮cy - tw贸rca utworu mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do Us艂ugodawcy o udzielenie licencji. Sytuacjami uzasadniaj膮cymi powy偶sze 偶膮danie mo偶e by膰 w szczeg贸lno艣ci jako艣膰 utworu. Udzielnie licencji mo偶e nast膮pi膰 wy艂膮cznie w sytuacji braku zagro偶enia wykorzystania utworu przez podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 konkurencyjn膮 wzgl臋dem portalu Jedno艣lad.pl
 • 9

Publikacja og艂osze艅 i ofert

 1. Publikacja og艂osze艅 stanowi, obok mo偶liwo艣ci korzystania z opublikowanych utwor贸w lub z mo偶liwo艣ci publikowania utwor贸w w艂asnych, odr臋bn膮 i samodzieln膮 funkcj臋 portalu Jedno艣lad.pl.
 2. Warunkiem zamieszczenia og艂oszenia, tj. oferty nabycia lub zbycia okre艣lonej rzeczy ruchomej funkcjonalnej zwi膮zanej z celem portalu lub charakterem spo艂eczno艣ci tworz膮cej portal, jest kompletna rejestracja w serwisie Jedno艣lad.pl, opisana powy偶ej w postanowieniach 搂 3 Rejestracja.
 3. Podanie o ofercie danych osobowych lub teleadresowych zbywcy albo nabywcy (imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu) jest dobrowolne.
 4. Korzystaj膮cy z portalu Jedno艣lad.pl i zamieszczaj膮cy ofert臋, o艣wiadcza oraz zapewnia, 偶e dysponuje tytu艂em prawnym do rozporz膮dzenia rzecz膮, wzgl臋dnie, 偶e jest umocowany przez w艂a艣ciciela rzeczy do skutecznego rozporz膮dzania ni膮.
 5. W razie zawarcia za po艣rednictwem portalu Jedno艣lad.pl umowy przenosz膮cej w艂asno艣膰 rzeczy ruchomych (sprzeda偶, zamiana, darowizna), Us艂ugodawca jako osoba nieuczestnicz膮ca w transakcji, nie odpowiada wzgl臋dem nabywcy za wykonanie umowy, jak r贸wnie偶 za przydatno艣膰, wadliwo艣膰 lub bezpiecze艅stwo nabytej rzeczy.
 6. W razie zamieszczenia w tek艣cie oferty materia艂贸w s艂ownych, fotografii, wizerunk贸w os贸b lub rzeczy, pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 wzgl臋dem os贸b trzecich za wykorzystanie ww. element贸w ponosi wy艂膮cznie oferent - Korzystaj膮cy z portalu. Za tre艣膰 oferty lub termin zwi膮zania ofert膮 Jedno艣lad.pl nie ponosi 偶adnej odpowiedzialno艣ci.
 7. Jedno艣lad.pl zastrzega sobie ka偶dorazowo prawo do odnowy publikacji oferty, dostosowania tre艣ci oferty do wymog贸w Regulaminu lub przepis贸w Kodeksu cywilnego, jak r贸wnie偶 Us艂ugodawca jest uprawniony do usuni臋cia oferty w ka偶dym czasie, bez podania przyczyn.
 • 10

Rozpowszechnianie

 1. Nazwa, wizerunek, uk艂ad graficzny, tw贸rczo艣膰, rozwi膮zania techniczne, know how 艣wiadczenia us艂ug lub realizowania funkcji przez portal Jedno艣lad.pl, dobre imi臋 Us艂ugodawcy, opinia oraz renoma, jak r贸wnie偶 cz臋艣膰 lub ca艂o艣膰 zawarto艣ci merytorycznej lub multimedialnej portalu pozostaje pod ochron膮 prawa cywilnego jako dobra osobiste Us艂ugodawcy oraz pod ochron膮 prawa autorskiego w odniesieniu do tre艣ci stanowi膮cych utwory w rozumieniu prawa autorskiego.
 2. Zakazane jest przyw艂aszczanie sobie autorstwa utwor贸w opublikowanych na portalu Jedno艣lad.pl, wprowadzanie w b艂膮d co do ich autorstwa w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci,
  ich publiczne zniekszta艂canie, jak r贸wnie偶 rozpowszechnianie bez podania portalu Jedno艣lad.pl jako 藕r贸d艂a pierwszego utrwalenia utworu oraz nazwiska lub pseudonimu tw贸rcy.
 3. Naruszenie d贸br osobistych Us艂ugodawcy lub praw autorskich do utwor贸w zamieszczonych na portalu Jedno艣lad.pl b臋dzie skutkowa艂o bezzw艂ocznym podj臋ciem krok贸w prawnych na drodze procesu cywilnego oraz spotka si臋 z natychmiastowym uruchomieniem prawnokarnej ochrony wy偶ej wymienionych d贸br.
 4. W granicach zakre艣lonych prawem cytatu oraz dozwolonego u偶ytku wolno przytacza膰 w utworach stanowi膮cych samoistn膮 ca艂o艣膰 urywki rozpowszechnionych na portalu Jedno艣lad.pl utwor贸w (np. publikacji, fotografii), w zakresie uzasadnionym wyja艣nianiem, analiz膮 krytyczn膮, nauczaniem lub prawami gatunku tw贸rczo艣ci. W razie cytowania utwor贸w zamieszczonych na portalu Jedno艣lad.pl nale偶y wskaza膰 portal Jedno艣lad.pl jako 藕r贸d艂o utrwalenia utworu oraz tw贸rc臋 utworu. Korzystanie
  z mechanizm贸w dystrybucji takich jak przyk艂adowo: RSS, Social Bookmarks oraz rozpowszechnianie utwor贸w za po艣rednictwem pozosta艂ych serwis贸w spo艂eczno艣ciowych (np. Facebook 庐, YouTube 庐) obwarowane jest granicami prawa cytatu, dozwolonego u偶ytku oraz obowi膮zkiem podania 藕r贸d艂a i tw贸rcy.
 5. Zakazane jest komercyjne wykorzystanie prawa cytatu utwor贸w, wzgl臋dnie ich fragment贸w, zamieszczonych na portalu Jedno艣lad.pl
 • 11

Dystrybucja materia艂贸w promocyjnych.

 1. Na 偶yczenie zarejestrowanych U偶ytkownik贸w Jedno艣lad.pl przekazuje bezp艂atne materia艂y promocyjne. W przypadku konieczno艣ci wysy艂ki adresat zobowi膮zuje si臋 do pokrycia koszt贸w przesy艂ki, poprzez nades艂anie zaadresowanej koperty zwrotnej wraz ze znaczkiem pocztowym opiewaj膮cym ma kwot臋 nale偶nej op艂aty pocztowej.
 2. Jedno艣lad.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci za nieprawid艂owe lub op贸藕nione dor臋czenie materia艂贸w promocyjnych przez podmioty zewn臋trzne. Zarejestrowany U偶ytkownik w przypadku otrzymania ww. materia艂贸w promocyjnych zobowi膮zuje si臋 do ich sta艂ego uwidaczniania przez okres nie kr贸tszy ni偶 120 dni roboczych od dnia dor臋czenia.
 • 12

Sklep

 1. Sklep Jedno艣lad.pl dzia艂a na terytorium Rzeczpospolitej Polski, prowadz膮c wy艂膮cznie sprzeda偶 wysy艂kow膮 rzeczy ruchomych za po艣rednictwem operatora publicznego Poczty Polskiej S.A. Przesy艂ki s膮 wysy艂ane w terminie 7 dni roboczych od daty z艂o偶enia prawid艂owego zam贸wienia. Jedno艣lad.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci za nienale偶yte wykonywanie us艂ug pocztowych, w szczeg贸lno艣ci za op贸藕nienia lub stan przesy艂ki.
 2. Operatorem p艂atno艣ci Jedno艣lad.pl jest Dotpay Sp. z o.o.
 3. Kupuj膮cy ma prawo odst膮pi膰 od sprzeda偶y i dokona膰 zwrotu nieuszkodzonego towaru, bez podania przyczyny, w terminie 7 dni od daty dor臋czenia przesy艂ki. Przedmiot sprzeda偶y nale偶y zwr贸ci膰 na adres: Jedno艣lad.pl, P艂owiecka 3, 04-501 Warszawa. Zwrot uiszczonej ceny nast臋puje w terminie 14 dni od daty zwrotnego dor臋czenia przedmiotu sprzeda偶y, na rachunek bankowy lub na kart臋, z kt贸rej zosta艂a dokonana transakcja w Sklepie Jedno艣lad.pl.
 4. Reklamacje dotycz膮ce nabytych rzeczy ruchomych nale偶y przesy艂a膰 na adres: sklep@Jedno艣lad.pl. Do procedury reklamacyjnej postanowienia 搂 7 Reklamacje stosuje si臋 odpowiednio.
 5. Jedno艣lad.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia odr臋bnego Regulaminu Sprzeda偶y, kt贸ry obowi膮zuje od momentu udost臋pnienia Regulaminu Sprzeda偶y na portalu Jedno艣lad.pl. W贸wczas pierwsze艅stwo zastosowania do sprzeda偶y ma Regulamin Sprzeda偶y, a w sprawach w nim nieuregulowanych niniejszy Regulamin.
 • 13

Postanowienia ko艅cowe

 1. Do stosunk贸w pomi臋dzy Korzystaj膮cym a Jedno艣lad.pl zastosowanie ma prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj膮 zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawa聽z dnia 18 lipca 2002 r. o聽艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
 2. Wszelkie spory pomi臋dzy Korzystaj膮cym a Jedno艣lad.pl b臋d膮 rozstrzygane polubownie drog膮 pisemnej ugody. W razie niemo偶no艣ci polubownego zako艅czenia sporu w terminie trzech miesi臋cy od dnia pierwszego pisma w sporze, s膮dem w艂a艣ciwym do rozpoznania sprawy b臋dzie s膮d siedziby Jedno艣lad.pl.