Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez Jednoślad.pl

Stan prawny na 24 lutego 2012 roku

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług dotyczy usług oraz funkcji oferowanych przez portal Jednoślad.pl, zwanym dalej również jako Usługodawca.
 2. Regulamin obejmuje również ochronę Własności intelektualnej utworów zamieszczonych na portalu Usługodawcy.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z usług Jednoślad.pl od dnia 24 lutego 2012 roku.
 4. Korzystanie z portalu Usługodawcy, w jakikolwiek, choćby przejściowy sposób, oznacza, że korzystający zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu udostępnienia nowej wersji Regulaminu na portalu Jednoślad.pl. Ponadto każdy zarejestrowany Użytkownik (zwany dalej również jako: Korzystający) zostanie poinformowany przez Usługodawcę drogą elektroniczną o wprowadzeniu zmian.
 6. W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących regulaminu, prawo do wiążącej wykładni treści regulaminu lub poszczególnych jednostek redakcyjnych regulaminu przysługuje wyłącznie Usługodawcy.
 7. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu przez Korzystającego stanowi podstawę do usunięcia jego profilu (konta) z zasobów Jednoślad.pl oraz zablokowania oferowanych usług i funkcji. Powyższe nie wyłącza wszczęcia postępowania przed sądem powszechnym lub organami ścigania w celu ochrony naruszonych praw Usługodawcy lub osób trzecich.
 8. Niniejszy regulamin jest udostępniony w postaci elektronicznej każdemu zainteresowanemu przed zarejestrowaniem się na portalu Jednoślad.pl, poprzez umieszczenie jego treści na stronie: http://www.jednoslad.pl/pomoc/regulamin.
 • 2

Status prawny portalu

 1. Jednoślad.pl jest wpisane do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.
 2. Jednoślad.pl jest ogólnodostępnym serwisem społecznościowym oraz informacyjnym. Każdy bezpłatnie może korzystać z dorobku intelektualnego społeczności, zamieszczonego na portalu zgodnie z regulaminem Jednoślad.pl oraz z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • 3

Rejestracja

 1. Korzystający z serwisu może dokonać rejestracji tylko jednego konta i korzystać
  z udostępnionych mu przez Usługodawcę każdorazowych funkcji portalu Jednoślad.pl.
 2. Rejestracja jednego konta jest nieodpłatna.
 3. Rejestracja konta jest dobrowolna. Rejestracja konta przez osobę, która ukończyła lat trzynaście, a nie ukończyła lat osiemnastu, następuje za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 4. Rejestracja konta może nastąpić wyłącznie w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową Korzystającego. Rejestracja konta w celach komercyjnych może nastąpić wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Jednoślad.pl, określającą czas trwania oraz warunki komercyjnego wykorzystania zarejestrowanego konta.
 5. Odsprzedawanie zarejestrowanych kont osobom trzecim jest traktowane jako umyślne łamanie Regulaminu, a Jednoślad.pl nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za szkody powstałe w wyniku takich czynności.
 6. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za swoje konto, jego nazwę oraz treści umieszczone za pośrednictwem konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nazwy kont, a spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału Jednoślad.pl.
 7. Jednoślad.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych usług lub funkcji portalu. Wszelkie zmiany dotyczące funkcji lub usług, tj. wprowadzenie nowych usług, zmiana treści dotychczasowych funkcji lub ich zakończenie, zostają podane do wiadomości Korzystających przez umieszczenie informacji, dostępnej na stronie: http://www.jednoslad.pl i obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany.
 • 4

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Korzystający wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych, które są niezbędne są do rozpoczęcia, kontynuowania oraz zakończenia świadczenia usług przez Jednoślad.pl.
 2. Udostępnione dane będą przetwarzane przez Jednoślad.pl zgodnie z ustawą z dnia
  29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Korzystający oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych. Dane osobowe Korzystającego nie będą przenoszone na podmioty trzecie.
 3. Do rejestracji konta niezbędne jest wypełnienie formularza on line oraz podanie następujących danych osobowych: imię (imiona) oraz nazwisko. Wskazanie aktualnego miejsce zamieszkania jest dobrowolne i służy wyłącznie celom statystycznym. Udostępniony adres e-mail oraz wygenerowane hasło profilu (konta) są przechowywane i zastrzeżone zgodnie z przyjętą polityką prywatności.
 4. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania w tajności haseł do konta oraz nieujawniania go osobom trzecim. Jednoślad.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Korzystającego lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł do konta, również w sposób nieuprawniony.
 5. Rejestrujący się zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych skutkuje usunięciem konta.
 6. Korzystający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych do celów marketingowych i autopromocyjnych Jednoślad.pl.
 7. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Korzystających
  na każdorazowe żądanie podmiotów do tego uprawnionych, w szczególności sądów, prokuratur oraz organów ścigania.
 8. W przypadku uzyskania przez Jednoślad.pl informacji o korzystaniu przez zarejestrowanego Użytkownika z usług lub funkcji portalu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób sprzeczny z Regulaminem lub z przepisami prawa,
  w szczególności w razie naruszenia praw lub dóbr osobistych Jednoślad.pl, pozostałych Korzystających lub osób trzecich, Usługodawca ma prawo przetwarzać dane osobowe sprawcy naruszenia w celu ustalenia jego odpowiedzialności cywilnej lub karnej, a także przekazać te dane organom ochrony prawa lub pełnomocnikowi będącemu adwokatem.
 • 5

Obowiązek przestrzegania prawa

 1. Zabrania się wykorzystywania zarejestrowanego konta (profilu) do zamieszczania, utrwalania lub rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze sprzecznym z prawem, jak również naruszający prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
 2. Zabrania się posiadania na koncie lub rozpowszechniania przy pomocy konta materiałów, treści lub obrazów niezgodnych z prawem. W szczególności zabrania się: rozpowszechniania pornografii, naruszania praw autorskich, działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania SPAMu, działania na szkodę pozostałych Korzystających, prób łamania haseł innych zarejestrowanych Użytkowników.
 3. Korzystający lub osoba trzecia, której Korzystający udostępnia konto, ponosi odpowiedzialność cywilną lub karną za wykorzystywanie usług lub funkcji Jednoślad.pl w sposób sprzeczny z celem portalu, naruszający Regulamin lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Bezwzględnie zakazane jest stosowanie na portalu Jednoślad.pl agresji słownej lub wyrażanie gróźb bezprawnych skierowanych wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub orientacji seksualnej, jak również z powodu wykonywanej funkcji lub zawodu.
 5. Bezwzględnie zakazane jest nawoływanie za pośrednictwem portalu Jednoślad.pl do popełnienia przestępstw lub wykroczeń, jak również pochwalanie popełnionego czynu zabronionego.
 • 6

Odpowiedzialność

 1. Jednoślad.pl zobowiązuje się do świadczenia usług oraz zachowania funkcji portalu z należytą starannością. Odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się do szkody rzeczywistej wyrządzonej z winy umyślnej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi lub realizowanie funkcji portalu
  z przyczyn leżących po stronie innych osób (np. dostawców energii, podmiotu świadczącego usługę hostingu, sprawców cyberprzestępczości).
 2. Jednoślad.pl dołoży wszelkich starań aby zapewnić Korzystającemu stały dostęp do zarejestrowanego konta. W przypadku wystąpienia niezamierzonych przerw w działaniu portalu, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na stronie: http://www.jednoslad.pl, jednakże Usługodawca nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do robienia przerw technicznych
  w funkcjonowaniu portalu Jednoślad.pl w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
 4. Wszystkie usługi oraz funkcje portalu Jednoślad.pl powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem. Za treści zamieszczane, utrwalane lub przekazywane za pośrednictwem portalu Jednoślad.pl, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Korzystający z konta. Jednoślad.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania zarejestrowanych Użytkowników, w szczególności za treść zamieszczonych publikacji oraz multimediów, o których mowa poniżej w postanowieniach § 8 Własność intelektualna.
 5. Jednoślad.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość lub rzetelność informacji dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, w szczególności za prognozy pogody, przewidywane warunki atmosferyczne, reklamy, dane techniczne, zalecenia producentów, importerów lub ich reprezentantów.
 6. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do robienia kopii bezpieczeństwa treści zamieszczonych za pośrednictwem swojego konta we własnym zakresie i jest odpowiedzialny za ich aktualność. Jednoślad.pl wykonuje kopie bezpieczeństwa, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane Korzystającego umieszczone na serwerze lub za ich ewentualną, choćby przypadkową, utratę.
 • 7

Reklamacje

 1. Reklamacja zgłoszona przez zarejestrowanego Użytkowania w związku
  z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez Skuterwo.com winna zostać przesłana w formie pisemnej, pod rygorem zwrotu i nierozpoznania, na następujący adres: Płowiecka 3, 04-501 Warszawa. Reklamacje nadesłane wyłącznie w formie elektronicznej nie będą rozpoznawane.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym wadliwość, identyfikację jego osoby jako Korzystającego z portalu Jednoślad.pl oraz wskazywać usługę lub funkcję portalu, której dotyczy, jak również zwięzłe przedstawienie wadliwości usługi lub funkcji, podanie okoliczności uzasadniających reklamację i ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 3. Jednoślad.pl zobowiązuje się udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika będącego adwokatem, wskazując, czy uznaje reklamację w całości lub w części oraz w jaki sposób zamierza usunąć zgłoszoną wadliwość usługi lub funkcji portalu. W razie negatywnego rozstrzygnięcia reklamacji Jednoślad.pl poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 4. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami lub funkcjami portalu Jednoślad.pl Usługodawca przesyła w terminie 14 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 • 8

Własność intelektualna

 1. Własność intelektualną zamieszczoną na portalu Jednoślad.pl stanowią podlegające ochronie prawnej utwory prawa autorskiego, przedmioty praw pokrewnych oraz know-how Usługodawcy.
 2. Zasady określone w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Własności intelektualnej stworzonej przez Usługodawcę oraz zarejestrowanych Użytkowników portalu podczas lub w związku z korzystaniem z portalu Jednoślad.pl.
 3. W razie ewentualnych sporów co do faktu stworzenia Własności intelektualnej
  w ramach korzystania z portalu Jednoślad.pl zainteresowane strony podejmą próbę rozstrzygnięcia na drodze polubownej. Dopuszcza się możliwość powołania w tym celu niezależnego mediatora, specjalisty z zakresu praw własności intelektualnej.
  Nie wyklucza to możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 4.  Jednoślad.pl pełni funkcję otwartego serwisu społecznościowego i z tego względu umożliwia Korzystającym tworzenie, zamieszczanie, edycję oraz przechowywanie na portalu własnych publikacji, które mogą stanowić utwór w rozumieniu prawa autorskiego. W szczególności są to artykuły wyrażone słowem, symbolami, znakami graficznymi, jak również utwory plastyczne, fotograficzne, muzyczne, słowno-muzyczne, audiowizualne, filmowe. Korzystający dołoży wszelkich starań, aby publikowane utwory posiadały wysoką jakość merytoryczną.
 5. Jednoślad.pl w przypadku opublikowania utworów niespełniających założeń, statutowych celów portalu lub naruszających prawa osób trzecich ma prawo do odmowy utrwalenia utworu lub usunięcia już opublikowanego utworu.
 6. Korzystający oświadcza i zapewnia, że opublikowane na portalu Jednoślad.pl utwory nie naruszają praw autorskich osób trzecich, zwłaszcza zasad i zakresu dozwolonego użytku cudzych i chronionych utworów.
 7. Usługodawca nabywa z chwilą publikacji na portalu Jednoślad.pl autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych przez Korzystających na wszystkich znanych
  w chwili stworzenia utworu polach eksploatacji, z prawem do edycji oraz reedycji utworu. Nie narusza to autorskich praw osobistych przysługujących twórcy do utworu.
 8. Za datę nabycia utworu uważa się moment jego opublikowania przez Korzystającego na portalu Jednoślad.pl, o czym twórca zostanie powiadomiony w odrębnej wiadomości e-mail. Jednoślad.pl zastrzega sobie prawo uzależnienia przyjęcia utworu od dokonania w nim zmian przez twórcę w okresie sześciu miesięcy od daty opublikowania utworu. Za moment opublikowania utworu poczytuje się chwilę wprowadzenia utworu do zasobów portalu Jednoślad.pl w taki sposób, że portal mógł się zapoznać z jego treścią, w szczególności przez złożenie przez twórcę oświadczenia o przekazaniu utworu „do przeglądu”.
 9. Twórcy nie przysługuje prawo do odrębnego wynagrodzenia z tytułu stworzenia utworu podczas lub w związku z korzystaniem z portalu Jednoślad.pl.
 10. Jednoślad.pl zobowiązuje się do przestrzegania osobistych praw autorskich Korzystającego – twórcy Własności intelektualnej, w szczególności Korzystający zachowuje prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania ze wskazaniem, że utwór powstał po zarejestrowaniu na portalu Jednoślad.pl.
 11. W uzasadnionych przypadkach, gdy prawa do określonego utworu przeszły
  i przysługują w myśl postanowień Regulaminu portalowi Jednoślad.pl, Korzystający – twórca utworu może zwrócić się do Usługodawcy o udzielenie licencji. Sytuacjami uzasadniającymi powyższe żądanie może być w szczególności jakość utworu. Udzielnie licencji może nastąpić wyłącznie w sytuacji braku zagrożenia wykorzystania utworu przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną względem portalu Jednoślad.pl
 • 9

Publikacja ogłoszeń i ofert

 1. Publikacja ogłoszeń stanowi, obok możliwości korzystania z opublikowanych utworów lub z możliwości publikowania utworów własnych, odrębną i samodzielną funkcję portalu Jednoślad.pl.
 2. Warunkiem zamieszczenia ogłoszenia, tj. oferty nabycia lub zbycia określonej rzeczy ruchomej funkcjonalnej związanej z celem portalu lub charakterem społeczności tworzącej portal, jest kompletna rejestracja w serwisie Jednoślad.pl, opisana powyżej w postanowieniach § 3 Rejestracja.
 3. Podanie o ofercie danych osobowych lub teleadresowych zbywcy albo nabywcy (imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu) jest dobrowolne.
 4. Korzystający z portalu Jednoślad.pl i zamieszczający ofertę, oświadcza oraz zapewnia, że dysponuje tytułem prawnym do rozporządzenia rzeczą, względnie, że jest umocowany przez właściciela rzeczy do skutecznego rozporządzania nią.
 5. W razie zawarcia za pośrednictwem portalu Jednoślad.pl umowy przenoszącej własność rzeczy ruchomych (sprzedaż, zamiana, darowizna), Usługodawca jako osoba nieuczestnicząca w transakcji, nie odpowiada względem nabywcy za wykonanie umowy, jak również za przydatność, wadliwość lub bezpieczeństwo nabytej rzeczy.
 6. W razie zamieszczenia w tekście oferty materiałów słownych, fotografii, wizerunków osób lub rzeczy, pełną odpowiedzialność względem osób trzecich za wykorzystanie ww. elementów ponosi wyłącznie oferent – Korzystający z portalu. Za treść oferty lub termin związania ofertą Jednoślad.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 7. Jednoślad.pl zastrzega sobie każdorazowo prawo do odnowy publikacji oferty, dostosowania treści oferty do wymogów Regulaminu lub przepisów Kodeksu cywilnego, jak również Usługodawca jest uprawniony do usunięcia oferty w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 • 10

Rozpowszechnianie

 1. Nazwa, wizerunek, układ graficzny, twórczość, rozwiązania techniczne, know how świadczenia usług lub realizowania funkcji przez portal Jednoślad.pl, dobre imię Usługodawcy, opinia oraz renoma, jak również część lub całość zawartości merytorycznej lub multimedialnej portalu pozostaje pod ochroną prawa cywilnego jako dobra osobiste Usługodawcy oraz pod ochroną prawa autorskiego w odniesieniu do treści stanowiących utwory w rozumieniu prawa autorskiego.
 2. Zakazane jest przywłaszczanie sobie autorstwa utworów opublikowanych na portalu Jednoślad.pl, wprowadzanie w błąd co do ich autorstwa w całości lub w części,
  ich publiczne zniekształcanie, jak również rozpowszechnianie bez podania portalu Jednoślad.pl jako źródła pierwszego utrwalenia utworu oraz nazwiska lub pseudonimu twórcy.
 3. Naruszenie dóbr osobistych Usługodawcy lub praw autorskich do utworów zamieszczonych na portalu Jednoślad.pl będzie skutkowało bezzwłocznym podjęciem kroków prawnych na drodze procesu cywilnego oraz spotka się z natychmiastowym uruchomieniem prawnokarnej ochrony wyżej wymienionych dóbr.
 4. W granicach zakreślonych prawem cytatu oraz dozwolonego użytku wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych na portalu Jednoślad.pl utworów (np. publikacji, fotografii), w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. W razie cytowania utworów zamieszczonych na portalu Jednoślad.pl należy wskazać portal Jednoślad.pl jako źródło utrwalenia utworu oraz twórcę utworu. Korzystanie
  z mechanizmów dystrybucji takich jak przykładowo: RSS, Social Bookmarks oraz rozpowszechnianie utworów za pośrednictwem pozostałych serwisów społecznościowych (np. Facebook ®, YouTube ®) obwarowane jest granicami prawa cytatu, dozwolonego użytku oraz obowiązkiem podania źródła i twórcy.
 5. Zakazane jest komercyjne wykorzystanie prawa cytatu utworów, względnie ich fragmentów, zamieszczonych na portalu Jednoślad.pl
 • 11

Dystrybucja materiałów promocyjnych.

 1. Na życzenie zarejestrowanych Użytkowników Jednoślad.pl przekazuje bezpłatne materiały promocyjne. W przypadku konieczności wysyłki adresat zobowiązuje się do pokrycia kosztów przesyłki, poprzez nadesłanie zaadresowanej koperty zwrotnej wraz ze znaczkiem pocztowym opiewającym ma kwotę należnej opłaty pocztowej.
 2. Jednoślad.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub opóźnione doręczenie materiałów promocyjnych przez podmioty zewnętrzne. Zarejestrowany Użytkownik w przypadku otrzymania ww. materiałów promocyjnych zobowiązuje się do ich stałego uwidaczniania przez okres nie krótszy niż 120 dni roboczych od dnia doręczenia.
 • 12

Sklep

 1. Sklep Jednoślad.pl działa na terytorium Rzeczpospolitej Polski, prowadząc wyłącznie sprzedaż wysyłkową rzeczy ruchomych za pośrednictwem operatora publicznego Poczty Polskiej S.A. Przesyłki są wysyłane w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia prawidłowego zamówienia. Jednoślad.pl nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonywanie usług pocztowych, w szczególności za opóźnienia lub stan przesyłki.
 2. Operatorem płatności Jednoślad.pl jest Dotpay Sp. z o.o.
 3. Kupujący ma prawo odstąpić od sprzedaży i dokonać zwrotu nieuszkodzonego towaru, bez podania przyczyny, w terminie 7 dni od daty doręczenia przesyłki. Przedmiot sprzedaży należy zwrócić na adres: Jednoślad.pl, Płowiecka 3, 04-501 Warszawa. Zwrot uiszczonej ceny następuje w terminie 14 dni od daty zwrotnego doręczenia przedmiotu sprzedaży, na rachunek bankowy lub na kartę, z której została dokonana transakcja w Sklepie Jednoślad.pl.
 4. Reklamacje dotyczące nabytych rzeczy ruchomych należy przesyłać na adres: sklep@Jednoślad.pl. Do procedury reklamacyjnej postanowienia § 7 Reklamacje stosuje się odpowiednio.
 5. Jednoślad.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia odrębnego Regulaminu Sprzedaży, który obowiązuje od momentu udostępnienia Regulaminu Sprzedaży na portalu Jednoślad.pl. Wówczas pierwszeństwo zastosowania do sprzedaży ma Regulamin Sprzedaży, a w sprawach w nim nieuregulowanych niniejszy Regulamin.
 • 13

Postanowienia końcowe

 1. Do stosunków pomiędzy Korzystającym a Jednoślad.pl zastosowanie ma prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Korzystającym a Jednoślad.pl będą rozstrzygane polubownie drogą pisemnej ugody. W razie niemożności polubownego zakończenia sporu w terminie trzech miesięcy od dnia pierwszego pisma w sporze, sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd siedziby Jednoślad.pl.

 

Back to top button