125 ccm
Aktualnie czytasz:
Vespa Sprint 50/125: Zdj臋cia i Prezentacja Wideo

Od po艂owy lat 60-tych po wprowadzeniu modelu Vespa 50, nowa generacja sportowych skutero虂w Vespa wyjecha艂a na ulice Europy. By艂y ma艂e, szybkie, zwinne i bardzo nowoczesne, tak jak umys艂y m艂odych ludzi, kto虂rzy nimi jez虂dzili.
Pokolenia poszukuja台ce wolnos虂ci rozwija艂y skrzyd艂a w pogoni za pe台dem nowych idei, kto虂re w tamtych latach zmienia艂y s虂wiat.

Te ma艂e "b艂yskawice " zosta艂y zbudowane na bazie nadwozia modelu Vespa 50, kto虂ry od czasu wprowadzenia na rynek w 1963 roku podzieli艂 s虂wiat najpopularniejszego skutera na ma艂e Vespino i duz虈e Vesponi, pozostawiaja台c duz虈a台 wersje台 tego modelu starszym uz虈ytkownikom.

[nggallery id=184]

Energiczny silnik w mniejszym i lz虈ejszym, w poro虂wnaniu do najbardziej tradycyjnych modeli Vespa, nadwoziu: w ten sposo虂b w 1966 roku powsta艂 jeden z legendarnych modeli w historii marki - Vespa Super Sprint 90, prawdziwa wersja specjalna wywodza台ca sie台 z modeli Vespa 50 cc oraz 鈥瀗owej 125鈥.

 
Czytaj
REKLAMA

NOWY MOTOCYKL BMW R 18.

Nowy R 18 si臋ga do naszej historii oraz ikonicznych cech, kt贸re konsekwentnie rozwijali艣my przez lata. Rezultat: pe艂en charakteru z cruiser z najwi臋kszym silnikiem typu bokser, jaki kiedykolwiek zbudowali艣my i ponadczasowymi elementami designu, takimi jak np. bia艂a podw贸jna linia w R 18 First Edition.

Sylwetka nie pozostawi艂a wa台tpliwos虂ci co do sportowego charakteru, wyro虂z虈niaja台c sie台 pionowo zamocowanym na podes虂cie ko艂em zapasowym ze schowkiem pokrytym materia艂em, kto虂ry u艂atwia艂 jazde台 w pochylonej pozycji motocyklowej, typowej dla wys虂cigo虂w motocyklowych w tamtych czasach.

Kierownica by艂a wa台ska i niska, ujawniaja台ca ambicje "wys虂cigowe鈥 Super Sprinta. Ca艂kowicie nowy by艂 tez虈 b艂otnik i zwe台z虈aja台ca sie台 ku przodowi przednia os艂ona, zaprojektowana, aby znalez虂c虂 najlepsza台 wydajnos虂c虂 aerodynamiczna台.
D艂ugi chromowany t艂umik, prze艂ama艂 tradycyjny wygla台d i mia艂 wp艂yw na kszta艂t wydecho虂w projektowanych w przysz艂os虂ci. Przy pojemnos虂ci silnika 98cm3 Super Sprint osia台ga艂 pre台dkos虂c虂 93 km/h. Obecnie jest jednym z najbardziej cenionych i poszukiwanych modeli przez kolekcjonero虂w na ca艂ym s虂wiecie, kto虂ry nadal ma przewage台 w wys虂cigach oraz zawodach gymkhana zabytkowych pojazdo虂w, dzie台ki swojej niepokonanej zwrotnos虂ci.

 
Czytaj
REKLAMA

KUFER MOTOCYKLOWY VBOX ZA 172,51 PLN. Ekspresowa wysy艂ka.

Uniwersalny kufer聽motocyklowy 29L ze zintegrowanym odblaskiem. Komplet wraz z podstaw膮 do 艂atwej instalacji.

Naste台pnie pojawi艂y sie台 modele Primavera ET3 w 1976 i PK 125 w 1983 potwierdzaja台ce legende台 sportowej wersji Vespa.

Dzis虂 Vespa Sprint jest naturalnym spadkobierca台 tej z虈ywotnos虂ci, stylu i witalnos虂ci. Zaprojektowana na bazie nadwozia najnowszego modelu Vespa Primavera, jest doste台pna z silnikami o pojemnos虂ci 50 cm3 i 125 cm3 i kierowana do m艂odych ludzi, podkres虂laja台c sportowy styl, kto虂ry juz虈 sama legendarna nazwa przywo艂uje.

Zobacz jak powstaje Vespa Sprint 50 i 125 ccm

Powro虂t legendarnego 鈥濾ESPINO鈥

Najnowsza Vespa Sprint to najbardziej dynamiczna i sportowa Vespa w nadwoziu typu 鈥渟mall body鈥. Jej nazwa nawia台zuje do poje台c虂 s虂cis虂le zwia台zanych ze sportowymi modelami Vespa z lat 60. i 70. Nowa Vespa Sprint odzwierciedla dziedzictwo najszybszych i najbardziej m艂odzien虂czych skutero虂w Vespa, proponuja台c te same istotne elementy, kto虂re przyczyni艂y sie台 do ich sukcesu ws虂ro虂d m艂odziez虈y, takie jak sportowy design siode艂ka i prostoka台tny reflektor, szczego虂艂y, kto虂re odro虂z虈niaja台 dzis虂 model Vespa Sprint.

Tak jak Vespa Primavera zasta台pi艂a ceniona台 i popularna台 wersje台 LX, tak Vespa Sprint zaste台puje Vespa S (sportowa台 wersje台 Vespa LX), kontynuuja台c w ten sposo虂b tradycje台 Vespa, kto虂ra na tej samej solidnej i sprawdzonej bazie technicznej, proponuje dwa ro虂z虈ne modele.

Vespa Sprint proponuje wiele zdecydowanych elemento虂w silnie ja台 charakteryzuja台cych i wyro虂z虈niaja台cych. Ekskluzywny projekt siode艂ka, w kolorze g艂e台bokiej czerni, na tle kto虂rej wyro虂z虈nia sie台 bia艂a lamo虂wka jest ewidentnym nawia台zaniem do sportowych modeli Vespa.
Z przodu siode艂ka zamontowany jest wygodny haczyk na torbe台, kto虂ry zwie台ksza i tak juz虈 duz虈a台 艂adownos虂c虂 Vespa Sprint. Schowek pod siode艂kiem o pojemnos虂ci 16,6 litra pomies虂ci kask full- jet, wie台cej miejsca uzyskano dzie台ki zamontowaniu akumulatora w centralnym tunelu podestu. Nowa jest takz虈e kwadratowa forma uchwytu dla pasaz虈era, kto虂ry w po艂a台czeniu z nowym kszta艂tem podestu zapewnia duz虈o przestrzeni oraz pozwala na przyje台cie komfortowej i bezpiecznej pozycji w czasie jazdy.

Podczas prac projektowych w Piaggio Group Style Centre nadano nowemu modelowi Vespa Sprint ekskluzywne i wyro虂z虈niaja台ce cechy stylistyczne. Tablica instrumento虂w, otoczona zgrabna台 os艂onka台 zyska艂a nowe czarne t艂o na pre台dkos虂ciomierzu, natomiast wielofunkcyjny wys虂wietlacz cyfrowy ma teraz agresywne czerwone pods虂wietlenie. Ta sama kolorystyka zosta艂a uz虈yta na przednim krawacie.

Dos虂wiadczenia zdobyte przy projekcie 946, najbardziej cenionemu i zaawansowanemu modelowi Vespa wszechczaso虂w, moz虈na dostrzec takz虈e w kszta艂cie i nowoczesnym wzornictwie lusterek wstecznych, doskonale integruja台cym sie台 ze stylem Vespa Sprint. Reflektor ma typowy dla sportowych modeli Vespa kszta艂t. Przednie s虂wiat艂a pozycyjne sa台 typu LED, tak jak tylne s虂wiat艂o stopu.

Jest to charakterystyczna cecha skutero虂w Vespa, zawsze skierowanych w strone台 przysz艂os虂ci, niezapominaja台cych jednoczes虂nie o swojej stylistycznej tradycji, kto虂ra sprawi艂a, z虈e sa台 prawdziwym ambasadorem w艂oskiego designu na ca艂ym s虂wiecie.

Elementy techniczne najbardziej wyro虂z虈niaja台ce sie台 w modelu Vespa Sprint to pie台kne, aluminiowe felgi o s虂rednicy az虈 12 cali. Po raz pierwszy w skuterze Vespa z nadwoziem "small body" sa台 zamontowane ko艂a o tak duz虈ej s虂rednicy i tak duz虈e opony, podobne do montowanych w Vespach serii GTS. Ten i inne elementy pozwala pozycjonowac虂 skuter Vespa Sprint pomie台dzy modelem Primavera i seria台 GTS, zwracaja台c sie台 w strone台 uz虈ytkowniko虂w, kto虂rzy wymagaja台 najwie台cej od skutera z nadwoziem 鈥瀞mall body鈥.

Nowa Vespa w ca艂kowicie nowym nadwoziu

Vespa Sprint jest dzieckiem tego samego projektu, przy kto虂rym powsta艂a Vespa Primavera. Ten nowatorski projekt korzysta z najlepszych doste台pnych technologii i absolutnie wyja台tkowego designu. To prawdziwa rewolucja w stosunku do poprzednich generacji Vespa z nadwoziem typu 鈥瀞mall body鈥.

Maja台c na celu zagwarantowanie takiej samej 艂atwos虂ci prowadzenia i lekkos虂ci jak w poprzedzaja台cym modelu Vespa S, ale wyznaczaja台c nowe standardy w zakresie komfortu, przestrzeni, przyjemnos虂c虂 i bezpieczen虂stwa jazdy, Vespa Sprint prezentuje sie台 ca艂kowicie odnowiona pod wzgle台dem kszta艂to虂w i wielkos虂ci, ida台c w kierunku wyznaczonym przez Vespa 946. Ogo虂lne rozmiary pozosta艂y podobne do tych, kto虂re wyznaczy艂y sukces Vespa LX i Vespa S, ale zwie台kszenie wybranych wymiaro虂w optymalizuje ergonomie台, 艂atwos虂c虂 uz虈ytkowania i uz虈ytkowania pojazdu .

Kieruja台cy ma teraz do dyspozycji wie台cej miejsca na nogi za przednia台 os艂ona台 i nowy podest, kto虂ry dzie台ki swojemu szczego虂lnemu kszta艂towi u艂atwia oparcie no虂g na pod艂oz虈u.
Przys艂owiowa 艂atwos虂c虂 prowadzenia skutera Vespa pozostaje zagwarantowana nie tylko dzie台ki kompaktowym bocznym wymiarom, ale takz虈e obniz虈onej wysokos虂ci siode艂ka, usytuowanego 790 mm od pod艂oz虈a.

Ty艂 pojazdu znowu sta艂 sie台 spiczasty i wyd艂uz虈ony, podobnie jak w pierwszym prototypie, kto虂ry ze wzgle台du na swoje podobien虂stwo do kszta艂tu owada by艂 inspiracja台 do nazwy Vespa (czyli osa). Wyd艂uz虈ony kszta艂t tylnego s虂wiat艂a wysmukla dodatkowo sylwetke台 nadwozia.

Stylistyczne nawia台zania do historii Vespa kontunuowanie sa台 w kszta艂cie kierownicy, gdzie powro虂cono do klasycznego poziomego podzia艂u, stosowanego w najs艂awniejszych modelach Vespa. G艂o虂wne elementy steruja台ce na kierownicy zosta艂y umieszczone na chromowanych 鈥瀖akietach鈥, kto虂re wydaja台 sie台 byc虂 oddzielone od reszty (ro虂wniez虈 z estetycznego punktu widzenia). Jest to wyraz虂nie nawia台zanie do najbardziej klasycznych modeli, w kto虂rych po lewej stronie kierownicy znajdowa艂a sie台 re台kojes虂c虂 zmiany biego虂w i sprze台g艂a.

Elektroniczny wys虂wietlacz wykorzystuje najnowsza台 technologie台, ale zachowuje trapezoidalny kszta艂t klasycznej tablicy instrumento虂w Vespa. Reflektor okala chromowana ramka, jeden z najbardziej charakterystycznych elemento虂w stylistycznych skutera Vespa, natomiast tylne s虂wiat艂o korzysta z technologii LED.

P艂askie, dwuosobowe siode艂ko jest wygodnie i praktyczne, a jego podwo虂jny szew jest typowy dla eleganckich, w艂oskich wyrobo虂w sko虂rzanych. Tylna台 cze台s虂c虂 siode艂ka otacza wytrzyma艂y i niezawodny rurowy chromowany uchwyt dla pasaz虈era, kto虂ry w modelu Vespa Sprint przybra艂 kwadratowy kszta艂t bardziej pasuja台cy do sportowego charakteru skutera.

Kolory Vespa Sprint sa台 nawia台zaniem do tradycji Vespa. Do trzech klasycznych koloro虂w Montebianco (bia艂y), Rosso Dragon (czerwony) i Nero Lucido (czarny) do艂a台czy艂y dwie nowe silne barwy Blu Gaiola (niebieski) i Giallo Positano (z虈o虂艂ty). Wszystkie kolory wspo虂艂graja台 czarnym pokryciem siode艂ka.

batch_054 Vespa SprintTechnika 鈥 doskona艂a technologia konstrukcyjna

Samonos虂ne nadwozie z blach t艂oczonych jest elementem wyro虂z虈niaja台cym skuter Vespa spos虂ro虂d innych skutero虂w na s虂wiecie. Rama Vespa Sprint jest ca艂kowicie nowa, chociaz虈 zachowuje unikalna台 filozofie台 konstrukcyjna台. Jest wykonana ze spawanych t艂oczonych elemento虂w metalowych. Proces spawania odbywa sie台 na nowej w pe艂ni zautomatyzowanej linii produkcyjnej, zapewnianiaja台cej najwyz虈sze standardy jakos虂ci i precyzji.

Staranne zaprojektowanie ro虂z虈nych elemento虂w ramy pozwoli艂o na uzyskanie poziomo虂w sztywnos虂ci jakich wczes虂niej nie osia台gnie台to, bez jednoczesnego niekorzystnego obcia台z虈ania konstrukcji. W poro虂wnaniu do Vespa LX i Vespa S, sztywnos虂c虂 g艂o虂wki ramy zwie台kszono o 36%, natomiast odpornos虂c虂 na skre台canie o 154%.

Korzys虂ci sa台 odczuwalne w bezpieczen虂stwie i przyjemnos虂ci z jazdy na drodze, w czasie kto虂rej moz虈na odkryc虂 dynamiczne walory skutera Vespa oraz wyja台tkowa台 stabilnos虂c虂, 艂atwos虂c虂 manewrowania i obs艂ugi.
Nowa konstrukcja ramy umoz虈liwi艂a przeniesienie akumulatora do centralnego tunelu podestu. Dzie台ki temu zwie台kszono ilos虂c虂 doste台pnego miejsca na kask i inne przedmioty w schowku pod siode艂kiem. Schowek na kask nie ma z虈adnych wkre台to虂w i mocowan虂, wystarczy go wyja台c虂, aby uzyskac虂 szybki doste台p do cze台s虂ci mechanicznych.

Nowy system mocowania silnika redukuja台cy wibracje

Mocowanie silnika do ramy wykonano za pomoca台 systemu wahaczy o dwo虂ch stopniach swobody (w poprzednich wersjach tylko o jednym) z podwo虂jnym zderzakiem gumowym. Efektem jest znaczne zmniejszenie wibracji odczuwanych przez kierowce台 w miejscach kontaktu, takich jak siode艂ko, manetki kierownicy i podest.

Nowe przednie zawieszenie

Pomimo utrzymania klasycznego zawieszenia z jednostronnym wahaczem, typowego dla skutero虂w Vespa, w nowym modelu Sprint ca艂kowicie je przeprojektowano redukuja台c tarcie. Amortyzator jest po艂a台czony zawiasowo z aluminiowa台 piasta台 przedniego ko艂a, natomiast poprzednio zamontowany by艂 za pomoca台 dwo虂ch s虂rub. Dla kierowcy ta innowacja techniczna oznacza wie台kszy komfort i p艂ynnos虂c虂 jazdy.

Zwie台kszenie p艂ynnos虂ci zawieszenia zwie台ksza komfort jazdy, a takz虈e zdolnos虂c虂 absorpcji niero虂wnos虂ci na drodze, dzie台ki czemu kierowca ich nie odczuwa.

Nowe silniki

Vespa Sprint jest doste台pna w dwo虂ch pojemnos虂ciach i trzech wersjach silnikowych: dwo虂ch o pojemnos虂ci 50 cm3 (dwusuwowy i czterosuwowy) i jednej o pojemnos虂ci 125 cm3 - z trzyzaworowym rozrza台dem, kto虂ra reprezentuje najwyz虈szy poziom zaawansowanej technologii, wydajnos虂ci oraz minimalny poziom zuz虈ycia paliwa i emisji zanieczyszczen虂.

Ten jednocylindrowy, czterosuwowy ch艂odzony powietrzem silnik, z pojedynczym wa艂kiem rozrza台du w g艂owicy z 3 zaworami (2 ssa台cymi i 1 wydechowym) i elektronicznym wtryskiem paliwa zosta艂 opracowany i skonstruowany w zak艂adach Piaggio we w艂oskiej miejscowos虂ci Pontedera, jednym z najlepszych na s虂wiecie centrum badan虂 i rozwoju, z zamiarem zwie台kszenia osia台go虂w i zmniejszenia zuz虈ycia paliwa oraz emisji spalin. W celu polepszenia osia台go虂w przeprowadzono dok艂adne prace badawcze nad redukcja台 tarcia i polepszeniem dynamiki p艂yno虂w.

Nowy wa艂 korbowy o zredukowanej stopie korbowodu i czopach, wa艂ek krzywkowy podparty na 艂oz虈yskach i dz虂wigienki zaworowe z rolkami wp艂yne台艂y na zmniejszenie tarcia, polepszaja台c osia台gi i obniz虈aja台c zuz虈ycie paliwa. Zmieni艂y sie台 wartos虂ci s虂rednicy cylindra i skoku t艂oka (odpowiednio zmala艂y i wzros艂y), na korzys虂c虂 momentu obrotowego oraz szybkiej odpowiedzi na manetke台 gazu. W poszukiwaniu najlepszej proporcji mie台dzy osia台gami i zuz虈yciem paliwa, zastosowano uk艂ad rozrza台du z trzema zaworami, kto虂ry jest najlepszym i najbardziej skutecznym rozwia台zaniem, gdyz虈 polepsza ssanie, zwie台kszaja台c wydajnos虂c虂 silnika w poro虂wnaniu do tradycyjnych silniko虂w dwuzaworowych. Innowacyjny uk艂ad rozrza台du pozwala w ten sposo虂b polepszyc虂 ruchy 艂adunku w cylindrze. Proces spalania zosta艂 ro虂wniez虈 udoskonalony poprzez nowe po艂oz虈enie s虂wiecy zap艂onowej jednoczes虂nie zapewniaja台ce lepsze ch艂odzenie wewne台trznych elemento虂w g艂owicy, a takz虈e 艂atwiejsza台 konserwacje台.

Uk艂ad ch艂odzenia sta艂 sie台 przedmiotem wnikliwej analizy, takz虈e poprzez symulacje termofluidodynamiczne, skierowane na polepszenie jego wydajnos虂ci, daja台c odczuwalne obniz虈enie poziomu ha艂asu oraz poboru mocy.

Technologicznie zaawansowany ultranowoczesny system elektronicznego wtrysku paliwa najnowszej generacji zosta艂 opracowany w Piaggio specjalnie dla najnowszego modelu Vespa Sprint i Vespa Primavera.

Z tak zaawansowanym silnikiem doskonale wspo虂艂pracuje nowy elektryczny rozrusznik z wolnym ko艂em, bardziej cichy i wydajny. Opro虂cz tego skalibrowano automatyczna台, ods虂rodkowa台 sucha台 skrzynie台 biego虂w, tak aby zmaksymalizowac虂 osia台gi i zminimalizowac虂 zuz虈ycie paliwa na niskich obrotach silnika.

Vespa Sprint jest wyposaz虈ona w nowy wariator specjalnie zaprojektowany dla tego modelu, kto虂ry redukuje ilos虂c虂 obroto虂w silnika potrzebnych do zmiany prze艂oz虈enia na wyz虈sze. Dzie台ki temu zmiana zachodzi przy niz虈szych obrotach, zmniejszaja台c poziom zuz虈ycia paliwa i wygode台, lecz nie ograniczaja台c doskona艂ej zrywnos虂ci i przyspieszenia, kto虂re wyro虂z虈niaja台 czterosuwowy silnik o duz虈ym skoku t艂oka. Dodatkowo silnik 3V ma ro虂wniez虈 te台 istotna台 zalete台, z虈e waz虈y mniej w poro虂wnaniu z silnikiem 2V.

Wyja台tkowo niskie zuz虈ycie paliwa (przy s虂redniej pre台dkos虂ci 50 km/h pojazd na jednym litrze pokonuje az虈 do 64 km) oraz d艂ugi okres pomie台dzy planowymi przegla台dami (co 10.000 km) sprawiaja台, z虈e koszty utrzymania sa台 bardzo niskie.

Vespa Sprint zwraca sie台 ro虂wniez虈 w strone台 m艂odych, kto虂rzy na swoim pierwszym skuterze Vespa poszukuja台 wolnos虂ci. Dla najm艂odszych mi艂os虂niko虂w skutero虂w Vespa, nowy Sprint oferuje do wyboru dwa silniki o pojemnos虂ci 50 cm3, zrywny i dynamiczny silnik dwusuwowy oraz nowoczesny i zaawansowany czterosuwowy, z czterozaworowym rozrza台dem.

Dwusuwowy silnik 50 cm3 z serii Hi-Per2 jest przeznaczony dla odbiorco虂w, kto虂rzy poszukuja台 b艂yskotliwych osia台go虂w, idealnych do szybkiego poruszania sie台 w s虂rodowisku miejskim. Czterosuwowy silnik o tej samej pojemnos虂ci wyro虂z虈nia sie台 nowoczesnym czterozaworowym rozrza台dem umoz虈liwiaja台cym dynamiczne przyspieszenia. Jest to najmocniejszy silnik czterosuwowy na rynku, o pojemnos虂ci 50 cm3 o mocy 4,35 KM, wyzwalanej w sposo虂b bardzo liniowy, przy jednoczesnym bardzo ograniczonym zuz虈yciu paliwa i emisji spalin.

Dwie wersje Vespa Sprint z silnikiem o pojemnos虂ci 50 cm3 cm kontynuuja台 tradycje台 rozpocze台ta台 w latach 60-tych przez legendarne modele "Vespino" o ma艂ej pojemnos虂ci silnika, kto虂re sta艂y sie台 sta艂y ulubionym s虂rodkiem transportu m艂odziez虈y.

Akcesoria Vespa Sprint

Nowa Vespa Sprint oferuje szeroka台 game台 akcesorio虂w pozwalaja台ca台 dostosowac虂 pojazd do w艂asnych potrzeb i osia台gna台c虂 najwyz虈szy komfort jazdy.

Ko艂a o s虂rednicy 12 " montowane w Vespa Sprint (najwie台ksze kiedykolwiek montowane w 鈥瀖a艂ych鈥 modelach Vespa) moga台 byc虂 zamienione na pie台kne obre台cze ze stopu aluminium, z czarnym wykon虂czeniem, kto虂re dodatkowo podkres虂laja台 agresywny i sportowy charakter nowego Vespa.

Dedykowany kufer bagaz虈owy lakierowany w ca艂os虂ci w kolorze pojazdu, zosta艂 wzbogacony chromowanym logo Vespa na pokrywie i moz虈e pomies虂cic虂 kask integralny. Kufer doste台pny jest ro虂wniez虈 z oparciem zwie台kszaja台cym wygode台 pasaz虈era. Chromowany wspornik umoz虈liwiaja台cy zamontowanie kufra moz虈e s艂uz虈yc虂 takz虈e jako bagaz虈nik.

Maksymalna ochrona jest zapewniona przez wysokiej jakos虂ci owiewke台 wykonana台 z odpornego na zarysowania metakrylanu, oznaczona台 logo Vespa. Mocowania owiewki sa台 wykon虂czone w jasnym kolorze podobnie jak inne detale stylistyczne. Vespa Sprint moz虈e zostac虂 ro虂wniez虈 wyposaz虈ona w niewielka台 owiewke台 z przydymiana台 lub przezroczysta台 szyba台, kto虂ra z elegancja台 ale i zdecydowanie sportowym charakterem uzupe艂nia design pojazdu.

Chromowane bagaz虈niki - przedni i tylny, sa台 jednym z najbardziej klasycznych akcesorio虂w i jednoczes虂nie s虂wiadectwem duszy wielkiego podro虂z虈nika jaka台 kaz虈da Vespa zawsze posiada艂a. Nowa Vespa Sprint nie jest tu wyja台tkiem.

Dedykowana gama akcesorio虂w zawiera wygodny i 艂atwy do zamontowania ochraniacz na nogi, kto虂ry dzie台ki uz虈yciu termicznych materia艂o虂w zapewnia doskona艂a台 ochrone台 przy z艂ych warunkach atmosferycznych. Ochraniacz wyro虂z虈nia sie台 metalowym logo Vespa i gwarantuje stabilnos虂c虂 nawet przy duz虈ych pre台dkos虂ciach. Pokrowiec na siode艂ko i zabezpieczenie przeciw kradziez虈owe sa台 zintegrowane z pokrowcem.

W linii akcesorio虂w doste台pne sa台 takz虈e: wewne台trzna torba do kufra bagaz虈owego, wygodna no虂z虈ka boczna, wykonana z lakierowanej na czarno stali, kto虂ra u艂atwia parkowanie oraz pokrowiec na skuter z logo Vespa i przewidzianym miejscem pozwalaja台cym na przykrycie ewentualnych akcesorio虂w.

Do skutera Vespa Sprint przewidziano tez虈 alarm elektroniczny z dedykowanym okablowaniem oraz mechaniczne zabezpieczenie przeciw kradziez虈owe kierownica-siode艂ko.

Nowa gama kasko虂w Vespa

W gamie akcesorio虂w Vespa Sprint doste台pny jest szeroki wybo虂r kasko虂w o nowoczesnym
i atrakcyjnym designie, wzbogaconych legendarnym logo Vespa. Od najbardziej tradycyjnych kasko虂w Visor, doste台pnych w kolorach pasuja台cych do kolorystyki skutera, poprzez podkres虂laja台ce elegancje台 i styl Visor Steel o innowacyjnym designie oraz Visor Black o zdecydowanie sportowym charakterze i wykon虂czeniu w eleganckiej matowej czerni.

Wszystkie kaski Vespa sa台 鈥渕ade in Italy鈥, wk艂adka wykonana jest z innowacyjnej, oddychaja台cej tkaniny 3D. Kaski sa台 doste台pne w 5 rozmiarach.

Vespa Sprint to styl z虈ycia - Vespa Store

Vespa to najbardziej rozpowszechniony i kochany jednos虂lad na s虂wiecie. To legenda zbudowana dzie台ki przewadze technologicznej i elegancji, kto虂ra z czasem przekszta艂ci艂a sie台 w symbol stylu z虈ycia zwia台zanego z wolnos虂cia台 i m艂odos虂cia台.

Vespa prezentuje kolekcje台 odziez虈y z najlepszych, najwyz虈szej jakos虂ci tkanin, kto虂re doskonale podsumowuja台 s虂wiez虈y i lekko "snobistyczny" styl Vespa: T-shirty z ekskluzywnymi nadrukami, w wersjach dla kobiet (z z虈ywymi kwiatowymi nadrukami lub nadrukami w stylu kamuflaz虈 oraz pasuja台ca台 stylistycznie chusta台 ) oraz me台z虈czyzn (nadruk tarczy strzeleckiej). Linie台 odziez虈y Vespa dope艂nia klasyczna, ponadczasowa kurtka typu Bomber.

Na szczego虂lna台 uwage台 zas艂uguje oryginalna, okra台g艂a torba "Round Bag" kto虂ra umieszczona pionowo na podes虂cie (tak jak ko艂o zapasowe w historycznych skuterach) zwie台ksza funkcjonalnos虂c虂 i dodaje niepowtarzalny stylistyczny akcent Vespa.

Wszystkie akcesoria i dodatki w stylu Vespa sa台 doste台pne na stronie internetowej. Na VESPA.COM stronie kontaktowej dla fano虂w Vespa na ca艂ym s虂wiecie, doste台pny jest sklep Vespa Store. Przestrzen虂 internetowa, kto虂ra oferuje wszystkie kolekcje odziez虈y Vespa, a takz虈e gadz虈ety i akcesoria, stworzone i zaprojektowane w oparciu o najbardziej klasyczna台 ikonografie台 Vespa, doste台pna jest dla wszystkich, kto虂rzy chca台 z虈yc虂 w stylu Vespa, nosic虂 ta台 sama台 nieformalna台 elegancje台, otaczac虂 sie台 przedmiotami o szlachetnych ponadczasowych formach.

Jaka jest Twoja reakcja?
0%
0%
0%

Podziel si臋 opini膮

lub