Aktualnie czytasz:
Ustawa z dn. 26.10 2010 r. o Kieruj膮cych Pojazdami
1

Rozdzia艂 1. Przepisy og贸lne
Art. 1.
1. Ustawa okre艣la:
1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na
drogach po艂o偶onych w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;
2) wymagania w stosunku do os贸b, o kt贸rych mowa w pkt 1;
3) zasady uzyskiwania i cofania uprawnie艅 do kierowania pojazdami oraz zatrzymywania
dokument贸w stwierdzaj膮cych posiadanie uprawnienia do kierowania
pojazdami;
4) zasady prowadzenia dzia艂alno艣ci w zakresie uzyskiwania uprawnie艅 i bada艅 psychologicznych,
zwi膮zanych z kierowaniem pojazdami;
5) zasady wykonywania bada艅 lekarskich i psychologicznych kierowc贸w, instruktor贸w
i egzaminator贸w oraz kandydat贸w na kierowc贸w, instruktor贸w i egzaminator贸w;
6) zasady prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie prowadzenia o艣rodka
doskonalenia techniki jazdy.

2. Zadania samorz膮du wojew贸dztwa, o kt贸rych mowa w art. 10 ust. 3, art. 18 ust. 3,
art. 58 ust. 2, art. 67 ust. 1, art. 69 ust. 1, art. 70 ust. 1, art. 71 ust. 1 i 2, art. 72 ust.
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro偶enia dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekszta艂cenie) (Dz.
Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18) oraz cz臋艣ciowo dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wst臋pnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowc贸w
niekt贸rych pojazd贸w drogowych do przewozu rzeczy lub os贸b, zmieniaj膮cej rozporz膮dzenie Rady
(EWG) nr 3820/85 oraz dyrektyw臋 Rady 91/439/EWG i uchylaj膮cej dyrektyw臋 Rady 76/914/EWG (Dz.
Urz. UE L 226 z 10.09.2003, str. 4, z p贸藕n. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 7,
str. 441, z p贸藕n. zm.).
2) Niniejsz膮 ustaw膮 zmienia si臋 ustawy: ustaw臋 z dnia 20 czerwca 1997 r. 鈥 Prawo o ruchu drogowym,
ustaw臋 z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym i ustaw臋 z dnia 8 wrze艣nia 2006 r. o Pa艅stwowym
Ratownictwie Medycznym.
2
1 i 2, art. 77 ust. 2, art. 80 ust. 1 i 4, art. 85 ust. 3 i 8, art. 86 ust. 4, 5 i 7, art. 87
ust. 3, art. 88 ust. 1, 4, 6, 7 i 9, art. 96 ust. 3, art. 97 ust. 2, art. 99 ust. 5 i art. 103
ust. 6, stanowi膮 zadania z zakresu administracji rz膮dowej.

Art. 2.
Ilekro膰 w ustawie jest mowa o:
1) kierowcy, kieruj膮cym lub o poje藕dzie okre艣lonego rodzaju 鈥 nale偶y przez to rozumie膰
odpowiednio kierowc臋, kieruj膮cego lub pojazd w rozumieniu przepis贸w
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 鈥 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908, z p贸藕n. zm.3));
2) op艂acie ewidencyjnej 鈥 nale偶y przez to rozumie膰 op艂at臋 stanowi膮c膮 przych贸d
Funduszu 鈥 Centralna Ewidencja Pojazd贸w i Kierowc贸w, o kt贸rym mowa
w art. 80d ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 鈥 Prawo o ruchu drogowym.

Rozdzia艂 2
Osoby uprawnione do kierowania pojazdami

 
Czytaj
REKLAMA

Poznaj Junaka M12 Vintage 125 na prawo jazdy B

B膮d藕 oryginalny i wyr贸偶nij si臋 na drodze z Junakiem M12 Vintage 125. Niezawodny silnik z wtryskiem paliwa. Szprychowe, du偶e ko艂a. System hamulcowy CBS. Do tego matowe malowanie i pot臋偶na doza komfortu zar贸wno podczas jazdy po mie艣cie, jak r贸wnie偶 wsz臋dzie tam, gdzie poniesie wzrok. Spe艂nij swoje marzenia o nowym Junaku. Ju偶 za 9 199 PLN.

Art. 3.
1. Kieruj膮cym pojazdem mo偶e by膰 osoba, kt贸ra osi膮gn臋艂a wymagany wiek i jest sprawna
pod wzgl臋dem fizycznym i psychicznym oraz spe艂nia jeden z nast臋puj膮cych warunk贸w:
1) posiada umiej臋tno艣膰 kierowania pojazdem w spos贸b niezagra偶aj膮cy bezpiecze艅stwu,
nieutrudniaj膮cy ruchu drogowego i nienara偶aj膮cy kogokolwiek na
szkod臋 oraz odpowiedni dokument stwierdzaj膮cy posiadanie uprawnienia do
kierowania pojazdem;
2) odbywa w ramach szkolenia nauk臋 jazdy;
3) zdaje egzamin pa艅stwowy.
2. Kieruj膮cym pojazdem mo偶e by膰 r贸wnie偶 osoba, kt贸ra odbywa szkolenie w ramach
kwalifikacji wst臋pnej, kwalifikacji wst臋pnej przyspieszonej, kwalifikacji wst臋pnej
uzupe艂niaj膮cej lub kwalifikacji wst臋pnej uzupe艂niaj膮cej przyspieszonej, o kt贸rych
mowa w przepisach rozdzia艂u 7a ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z p贸藕n. zm.4)), i jest sprawna pod
wzgl臋dem fizycznym i psychicznym.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925,
Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343,
Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr
100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i
1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz.
739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 40,
poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228
i Nr 219, poz. 1443.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz.
1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009
3
3. Osoba niepe艂nosprawna pod wzgl臋dem fizycznym mo偶e by膰 kieruj膮cym, je偶eli uzyska艂a
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do kierowania pojazdem.

4. Osoba, kt贸ra uko艅czy艂a 18 lat, nie jest obowi膮zana do posiadania dokumentu
stwierdzaj膮cego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem lub pojazdem zaprz臋gowym.

 
Czytaj
REKLAMA

Poznaj Gara偶 BMW pe艂en motocykli gotowych do odbioru.

W ofercie Gara偶 BMW odnajdziesz fabrycznie nowy b膮d藕 u偶ywany motocykl w doskona艂ym stanie. Wejd藕 i sprawd藕 jak blisko jest Tw贸j wymarzony motocykl BMW.Skorzystaj z atrakcyjnego finansowania w programie BMW 3asy ride

Art. 4.
1. Dokumentem stwierdzaj膮cym posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednio
motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespo艂em pojazd贸w sk艂adaj膮cym si臋
z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest odpowiednio:
1) wydane w kraju:
a) prawo jazdy,
b) pozwolenie wojskowe,
c) mi臋dzynarodowe prawo jazdy;
2) wydane za granic膮:
a) mi臋dzynarodowe prawo jazdy, okre艣lone w Konwencji o ruchu drogowym,
podpisanej w Genewie dnia 19 wrze艣nia 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54,
poz. 321 i 322),
b) krajowe lub mi臋dzynarodowe prawo jazdy, okre艣lone w Konwencji o ruchu
drogowym, sporz膮dzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U.
z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44),
c) krajowe prawo jazdy wydane w innym pa艅stwie cz艂onkowskim Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub pa艅stwie cz艂onkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 鈥 stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym;
3) zagraniczny dokument wojskowy, okre艣lony w umowach mi臋dzynarodowych,
kt贸rych stron膮 jest Rzeczpospolita Polska.
2. Kierowca mo偶e posiada膰 tylko jedno wa偶ne prawo jazdy. Przepis ten nie dotyczy
mi臋dzynarodowego prawa jazdy oraz krajowego prawa jazdy osoby, o kt贸rej mowa
w art. 10 ust. 3.
3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest uznawane za wa偶ne prawo jazdy
wydane w innym pa艅stwie cz艂onkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub pa艅stwie cz艂onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) 鈥 stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, je偶eli na terytorium
kt贸regokolwiek z tych pa艅stw to prawo jazdy zosta艂o zatrzymane lub czasowo
albo na sta艂e cofni臋to posiadane uprawnienie do kierowania pojazdem.
r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 43, poz. 246 i
Nr 164, poz. 1107.
4
Art. 5.
1. Prawo jazdy, o kt贸rym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, stwierdza posiadanie uprawnienia
do kierowania odpowiednio motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespo艂em
pojazd贸w:
1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w ruchu mi臋dzynarodowym na terytorium:
a) pa艅stw-stron Konwencji, o kt贸rej mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. b 鈥 z wyj膮tkiem
kierowania motorowerem lub ci膮gnikiem rolniczym,
b) pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
pa艅stwa cz艂onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) 鈥 strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 鈥 z wyj膮tkiem
kierowania ci膮gnikiem rolniczym.
2. Pozwolenie wojskowe, o kt贸rym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b, stwierdza posiadanie
przez 偶o艂nierza zasadniczej s艂u偶by wojskowej i 偶o艂nierza s艂u偶by kandydackiej
uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym lub zespo艂em pojazd贸w
Si艂 Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub pobranym w ramach 艣wiadcze艅 na
rzecz obrony.
3. Mi臋dzynarodowe prawo jazdy, o kt贸rym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c, stwierdza
posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym lub zespo艂em
pojazd贸w w ruchu mi臋dzynarodowym na terytorium pa艅stw-stron Konwencji,
o kt贸rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, z wyj膮tkiem kierowania ci膮gnikiem
rolniczym. Mi臋dzynarodowe prawo jazdy jest wa偶ne 艂膮cznie z krajowym prawem
jazdy.
4. Prawo jazdy, o kt贸rym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, stwierdza posiadanie uprawnienia
do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w okresie 6 miesi臋cy od dnia rozpocz臋cia sta艂ego lub czasowego
pobytu.
5. Zagraniczny dokument wojskowy, o kt贸rym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, stwierdza
posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie okre艣lonym w umowach mi臋dzynarodowych, kt贸rych stron膮 jest
Rzeczpospolita Polska.
6. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio motorowerem lub pojazdem
silnikowym mo偶e kierowa膰 osoba posiadaj膮ca wa偶ne zagraniczne prawo jazdy wydane
przez pa艅stwo cz艂onkowskie Unii Europejskiej, Konfederacj臋 Szwajcarsk膮 lub
pa艅stwo cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 鈥
stron臋 umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 鈥 w okresie wa偶no艣ci prawa
jazdy.
Art. 6.
1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
1) kategorii AM:
a) motorowerem,
5
b) czteroko艂owcem lekkim;
2) kategorii A1:
a) motocyklem o pojemno艣ci skokowej silnika nieprzekraczaj膮cej 125 cm3,
mocy nieprzekraczaj膮cej 11 kW i stosunku mocy do masy w艂asnej nieprzekraczaj膮cym
0,1 kW/kg,
b) motocyklem tr贸jko艂owym o mocy nieprzekraczaj膮cej 15 kW,
c) pojazdami okre艣lonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
3) kategorii A2:
a) motocyklem o mocy nieprzekraczaj膮cej 35 kW i stosunku mocy do masy
w艂asnej nieprzekraczaj膮cym 0,2 kW/kg, przy czym nie mo偶e on powsta膰 w
wyniku wprowadzenia zmian w poje藕dzie o mocy przekraczaj膮cej dwukrotno艣膰
mocy tego motocykla,
b) motocyklem tr贸jko艂owym o mocy nieprzekraczaj膮cej 15 kW,
c) pojazdami okre艣lonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
4) kategorii A:
a) motocyklem, z zastrze偶eniem ust. 3,
b) pojazdami okre艣lonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
5) kategorii B1:
a) czteroko艂owcem,
b) pojazdami okre艣lonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
6) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie ca艂kowitej nieprzekraczaj膮cej
3,5 t, z wyj膮tkiem autobusu i motocykla,
b) zespo艂em pojazd贸w z艂o偶onym z pojazdu, o kt贸rym mowa w lit. a, oraz
z przyczepy lekkiej,
c) zespo艂em pojazd贸w z艂o偶onym z pojazdu, o kt贸rym mowa w lit. a, oraz
z przyczepy innej ni偶 lekka, o ile 艂膮czna dopuszczalna masa ca艂kowita zespo艂u
tych pojazd贸w nie przekracza 4.250 kg, z zastrze偶eniem ust. 4,
d) pojazdami okre艣lonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
7) kategorii C1:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie ca艂kowitej przekraczaj膮cej
3,5 t i nieprzekraczaj膮cej 7,5 t, z wyj膮tkiem autobusu,
b) zespo艂em pojazd贸w z艂o偶onym z pojazdu, o kt贸rym mowa w lit. a, oraz
z przyczepy lekkiej,
c) pojazdami okre艣lonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
8) kategorii C:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie ca艂kowitej przekraczaj膮cej
3,5 t, z wyj膮tkiem autobusu,
b) zespo艂em pojazd贸w z艂o偶onym z pojazdu, o kt贸rym mowa w lit. a, oraz
z przyczepy lekkiej,
6
c) pojazdami okre艣lonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
9) kategorii D1:
a) autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie wi臋cej ni偶 17
os贸b 艂膮cznie z kierowc膮, o d艂ugo艣ci nieprzekraczaj膮cej 8 m,
b) zespo艂em pojazd贸w z艂o偶onym z pojazdu, o kt贸rym mowa w lit. a, oraz
z przyczepy lekkiej,
c) pojazdami okre艣lonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
10) kategorii D:
a) autobusem,
b) zespo艂em pojazd贸w z艂o偶onym z pojazdu, o kt贸rym mowa w lit. a, oraz
z przyczepy lekkiej,
c) pojazdami okre艣lonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
11) kategorii T:
a) ci膮gnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobie偶nym,
b) zespo艂em pojazd贸w z艂o偶onym z ci膮gnika rolniczego z przyczep膮 (przyczepami)
lub pojazdem wolnobie偶nym z przyczep膮 (przyczepami),
c) pojazdami okre艣lonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
12) kategorii B+E, C+E lub D+E 鈥 pojazdem okre艣lonym odpowiednio w prawie
jazdy kategorii B, C lub D, 艂膮cznie z przyczep膮 (przyczepami), przy czym w zakresie
kategorii B+E dopuszczalna masa ca艂kowita ci膮gni臋tej przyczepy nie mo偶e
przekracza膰 3,5 t;
13) kategorii C1+E 鈥 zespo艂em pojazd贸w o dopuszczalnej masie ca艂kowitej nieprzekraczaj膮cej
12 t, sk艂adaj膮cym si臋 z pojazdu ci膮gn膮cego okre艣lonego w prawie
jazdy kategorii C1 i przyczepy;
14) kategorii D1+E 鈥 zespo艂em pojazd贸w o dopuszczalnej masie ca艂kowitej nieprzekraczaj膮cej
12 t, sk艂adaj膮cym si臋 z pojazdu ci膮gn膮cego okre艣lonego
w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;
15) kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E 鈥 zespo艂em pojazd贸w okre艣lonym
w prawie jazdy kategorii B+E;
16) kategorii C+E i D 鈥 zespo艂em pojazd贸w okre艣lonych w prawie jazdy kategorii
D+E.
2. Zespo艂em pojazd贸w, o kt贸rym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, kt贸rego dopuszczalna masa
ca艂kowita przekracza 3,5 t, mo偶e kierowa膰 osoba, kt贸ra zda艂a cz臋艣膰 praktyczn膮
egzaminu pa艅stwowego, potwierdzon膮 wpisem do prawa jazdy.
3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:
1) kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ci膮gnikiem rolniczym, pojazdem
wolnobie偶nym oraz zespo艂em z艂o偶onym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;
2) kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E uprawnia do kierowania zespo艂em pojazd贸w
z艂o偶onym z ci膮gnika rolniczego z przyczep膮 (przyczepami) lub pojazdu
wolnobie偶nego z przyczep膮 (przyczepami);
7
3) kategorii AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania zespo艂em pojazd贸w z艂o偶onym
z pojazdu okre艣lonego dla tej kategorii wraz z przyczep膮.
4. Kolejk膮 turystyczn膮 mo偶e kierowa膰 osoba, kt贸ra posiada prawo jazdy odpowiedniej
kategorii co najmniej od 2 lat.
5. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem w艂a艣ciwym do spraw
transportu mo偶e okre艣li膰, w drodze rozporz膮dzenia, w spos贸b odmienny od przepis贸w
ust. 1, uprawnienia os贸b kieruj膮cych pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi
do cel贸w specjalnych Si艂 Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub pobranymi
w ramach 艣wiadcze艅 na rzecz obrony, a tak偶e dodatkowe wymagania w
stosunku do tych os贸b.
6. W rozporz膮dzeniu, o kt贸rym mowa w ust. 5, uwzgl臋dnia si臋 odpowiednio:
1) potrzeb臋 posiadania szczeg贸lnych kwalifikacji przez osoby wykonuj膮ce zadania
zwi膮zane z obronno艣ci膮 pa艅stwa;
2) wymagania w stosunku do uprawnie艅 偶o艂nierzy pe艂ni膮cych s艂u偶b臋 poza granicami
kraju;
3) potrzeb臋 zapewnienia bezpiecze艅stwa w ruchu drogowym.
Art. 7.
1. Dokumentem stwierdzaj膮cym posiadanie uprawnienia do kierowania:
1) tramwajem 鈥 jest pozwolenie na kierowanie tramwajem;
2) rowerem 鈥 jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T 鈥
w przypadku os贸b, kt贸re nie uko艅czy艂y 18 lat;
3) pojazdem zaprz臋gowym 鈥 jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM,
A1, B1 lub T 鈥 w przypadku os贸b, kt贸re nie uko艅czy艂y 18 lat.
2. Kieruj膮cy tramwajem mo偶e posiada膰 tylko jedno wa偶ne pozwolenie na kierowanie
tramwajem.
Art. 8.
1. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
1) 14 lat 鈥 dla pojazd贸w okre艣lonych w prawie jazdy kategorii AM;
2) 16 lat 鈥 dla pojazd贸w okre艣lonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
3) 18 lat 鈥 dla pojazd贸w okre艣lonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i
C1+E;
4) 20 lat 鈥 dla pojazd贸w okre艣lonych w prawie jazdy kategorii A, je偶eli osoba co
najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
5) 21 lat 鈥 dla motocykli tr贸jko艂owych o mocy przekraczaj膮cej 15 kW, je偶eli osoba
posiada prawo jazdy kategorii A;
6) 21 lat 鈥 dla pojazd贸w okre艣lonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i
D1+E, z zastrze偶eniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 oraz art. 9;
8
7) 24 lata 鈥 dla pojazd贸w okre艣lonych w prawie jazdy kategorii:
a) A 鈥 je偶eli osoba nie posiada艂a co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii
A2,
b) D i D+E, z zastrze偶eniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9;
8) 21 lat 鈥 dla tramwaju;
9) 15 lat 鈥 dla pojazdu zaprz臋gowego;
10) 10 lat 鈥 dla roweru;
11) 17 lat 鈥 dla roweru wieloosobowego lub przewo偶膮cego inn膮 osob臋;
12) 13 lat 鈥 dla jad膮cego po jezdni w贸zka inwalidzkiego;
13) 21 lat 鈥 dla kolejki turystycznej.
2. Wymagany minimalny wiek do kierowania dla 偶o艂nierzy kieruj膮cych pojazdami Si艂
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:
1) 18 lat 鈥 dla pojazd贸w okre艣lonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i
C+E;
2) 19 lat 鈥 dla pojazd贸w okre艣lonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D.
3. Dla funkcjonariuszy kieruj膮cych pojazdami Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej, Policji oraz
Stra偶y Granicznej minimalny wiek do kierowania wynosi:
1) 18 lat 鈥 dla pojazd贸w okre艣lonych w prawie jazdy kategorii A;
2) 19 lat 鈥 dla pojazd贸w okre艣lonych w prawie jazdy kategorii C;
3) 21 lat 鈥 dla pojazd贸w okre艣lonych w prawie jazdy kategorii D.
Art. 9.
1. Dla os贸b, kt贸re uzyska艂y kwalifikacj臋 wst臋pn膮 okre艣lon膮 w przepisach rozdzia艂u 7a
ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania
pojazdami okre艣lonymi w prawie jazdy kategorii:
1) C i C+E wynosi 18 lat;
2) D i D+E wynosi 21 lat.
2. Dla os贸b, kt贸re uzyska艂y kwalifikacj臋 wst臋pn膮 przyspieszon膮, okre艣lon膮 w przepisach
rozdzia艂u 7a ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny
wiek do kierowania pojazdami okre艣lonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E
wynosi:
1) 23 lata lub
2) 21 lat, z tym 偶e taka osoba mo偶e kierowa膰 wy艂膮cznie pojazdami wykonuj膮cymi
regularne przewozy os贸b na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepis贸w
ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczaj膮cej
50 km.
9
Rozdzia艂 3
Wydawanie praw jazdy
Art. 10.
1. Prawo jazdy jest wydawane przez starost臋, na wniosek osoby zainteresowanej, za
op艂at膮 oraz po uiszczeniu op艂aty ewidencyjnej.
2. Mi臋dzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez ka偶dego starost臋, na wniosek
osoby zainteresowanej, za op艂at膮 na podstawie krajowego prawa jazdy. Mi臋dzynarodowe
prawo jazdy jest wydawane na okres 3 lat, nie d艂u偶ej jednak ni偶 na okres
wa偶no艣ci krajowego prawa jazdy.
3. Szefom i cudzoziemskiemu personelowi przedstawicielstw dyplomatycznych, urz臋d贸w
konsularnych i misji specjalnych pa艅stw obcych oraz organizacji mi臋dzynarodowych,
korzystaj膮cych z przywilej贸w i immunitet贸w dyplomatycznych lub konsularnych
na mocy ustaw, um贸w mi臋dzynarodowych b膮d藕 powszechnie uznanych
zwyczaj贸w mi臋dzynarodowych lub na zasadzie wzajemno艣ci, oraz innym osobom
korzystaj膮cym z tych przywilej贸w i immunitet贸w uprawnienie do kierowania pojazdem
wydaje nieodp艂atnie 鈥 nie zatrzymuj膮c prawa jazdy wydanego w pa艅stwie wysy艂aj膮cym
鈥 marsza艂ek wojew贸dztwa mazowieckiego, na wniosek ministra w艂a艣ciwego
do spraw zagranicznych.
4. Pozwolenie wojskowe jest wydawane 偶o艂nierzom zasadniczej s艂u偶by wojskowej i
偶o艂nierzom s艂u偶by kandydackiej na czas pe艂nienia tej s艂u偶by przez dow贸dc臋 jednostki
wojskowej prowadz膮cej szkolenie kierowc贸w.
5. Pozwolenie wojskowe jest wymieniane przez starost臋 na prawo jazdy tej samej kategorii.
Osoba niespe艂niaj膮ca wymaga艅 w zakresie wieku, o kt贸rych mowa odpowiednio
w art. 8 ust. 1 pkt 6 i 7, mo偶e otrzyma膰 prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania
okre艣lonymi pojazdami.
6. Op艂ata, o kt贸rej mowa w ust. 1 i 2, z wyj膮tkiem op艂aty ewidencyjnej, stanowi doch贸d
powiatu.
Art. 11.
1. Prawo jazdy jest wydawane osobie, kt贸ra:
1) osi膮gn臋艂a minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii;
2) uzyska艂a orzeczenie:
a) lekarskie o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do kierowania pojazdem,
b) psychologiczne o braku przeciwwskaza艅 psychologicznych do kierowania
pojazdem 鈥 nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E
lub T;
3) odby艂a szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii;
10
4) zda艂a egzamin pa艅stwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej
kategorii;
5) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni
w ka偶dym roku kalendarzowym ze wzgl臋du na swoje wi臋zi osobiste lub zawodowe
albo przedstawi za艣wiadczenie, 偶e studiuje co najmniej od 6 miesi臋cy.
2. Osoba, kt贸ra nie uko艅czy艂a 18 lat, mo偶e uzyska膰 prawo jazdy kategorii AM, A1, B1
lub T za pisemn膮 zgod膮 rodzica lub opiekuna.
3. Osoby, o kt贸rych mowa w art. 8 ust. 2 i 3, do czasu osi膮gni臋cia wymaganego minimalnego
wieku do kierowania pojazdami okre艣lonych kategorii, o kt贸rym mowa w
art. 8 ust. 1, mog膮 otrzyma膰 prawo jazdy z ograniczeniem wynikaj膮cym z mo偶liwo艣ci
prowadzenia okre艣lonego pojazdu.
4. Dodatkowym warunkiem wydania prawa jazdy:
1) kategorii C1, C, D1 lub D 鈥 jest spe艂nienie wymaga艅, o kt贸rych mowa w ust. 1
pkt 3 i 4, okre艣lonych dla prawa jazdy kategorii B;
2) kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E 鈥 jest spe艂nienie wymaga艅,
o kt贸rych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, okre艣lonych odpowiednio dla prawa jazdy
kategorii B, C1, C, D1 lub D.
5. Osoby, o kt贸rych mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2, w okresie mi臋dzy 21. a 23. rokiem 偶ycia
otrzymuj膮 prawo jazdy kategorii D i D+E z ograniczeniem do wykonywania regularnych
przewoz贸w os贸b na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepis贸w
ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczaj膮cej
50 km.
6. Dodatkowym warunkiem wydania prawa jazdy osobie, wobec kt贸rej zosta艂a wydana
decyzja o cofni臋ciu prawa jazdy w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3, jest uzyskanie
orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskaza艅 psychologicznych do kierowania
pojazdem.
7. Przepisy ust. 1 pkt 1鈥4 oraz ust. 4 stosuje si臋 do pozwolenia wojskowego.
Art. 12.
1. Prawo jazdy nie mo偶e by膰 wydane osobie:
1) u kt贸rej w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywn膮 form臋 uzale偶nienia
od alkoholu lub 艣rodka dzia艂aj膮cego podobnie do alkoholu;
2) w stosunku do kt贸rej zosta艂 orzeczony prawomocnym wyrokiem s膮du zakaz
prowadzenia pojazd贸w mechanicznych 鈥 w okresie i zakresie obowi膮zywania
tego zakazu;
3) w stosunku do kt贸rej wydano decyzj臋 o cofni臋ciu uprawnienia do kierowania
pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy 鈥 w okresie i zakresie obowi膮zywania
tej decyzji;
4) posiadaj膮cej inny dokument stwierdzaj膮cy uprawnienie do kierowania pojazdem
silnikowym;
11
5) kt贸ra uzyska艂a za granic膮 prawo jazdy, a to prawo jazdy zosta艂o zatrzymane lub
uprawnienie do kierowania pojazdami zosta艂o cofni臋te 鈥 w okresie obowi膮zywania
zatrzymania prawa jazdy lub cofni臋cia uprawnienia;
6) kt贸rej prawo jazdy zosta艂o wymienione w trybie art. 97 ust. 1 i 2.
2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje si臋 tak偶e wobec osoby ubiegaj膮cej si臋 o wydanie prawa
jazdy kategorii:
1) B1 lub B 鈥 w okresie obowi膮zywania zakazu prowadzenia pojazd贸w mechanicznych
obejmuj膮cego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1,
A2, A;
2) AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D 鈥 w okresie obowi膮zywania zakazu prowadzenia
pojazd贸w mechanicznych obejmuj膮cego uprawnienie w zakresie prawa
jazdy kategorii B;
3) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E 鈥 w okresie obowi膮zywania zakazu prowadzenia
pojazd贸w mechanicznych obejmuj膮cego uprawnienie w zakresie prawa
jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D.
3. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje si臋 tak偶e wobec osoby ubiegaj膮cej si臋 o wydanie prawa
jazdy kategorii:
1) C1, C, D1 lub D 鈥 w okresie obowi膮zywania decyzji o cofni臋ciu lub zatrzymaniu
prawa jazdy obejmuj膮cej uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B;
2) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E 鈥 w okresie obowi膮zywania decyzji
o cofni臋ciu lub zatrzymaniu prawa jazdy obejmuj膮cej uprawnienie w zakresie
prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D.
4. Przepis ust. 1 pkt 4 nie dotyczy mi臋dzynarodowego prawa jazdy oraz prawa jazdy
posiadanego przez osoby, o kt贸rych mowa w art. 10 ust. 3.
5. Przepisy ust. 1鈥3 stosuje si臋 do pozwolenia wojskowego.
Art. 13.
1. Prawo jazdy kategorii:
1) AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydaje si臋 na okres 15 lat, z tym 偶e:
a) okres ten mo偶e by膰 kr贸tszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego, o
kt贸rym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. a,
b) prawo jazdy kategorii B uzyskane po raz pierwszy wydaje si臋 na okres, o
kt贸rym mowa w art. 91 ust. 1, z zastrze偶eniem art. 92 ust. 1;
2) C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E wydaje si臋 na okres 5 lat, nie d艂u偶ej
jednak ni偶 na okres wynikaj膮cy z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego,
o kt贸rych mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, z zastrze偶eniem art. 15.
2. Orzeczenie lekarskie, o kt贸rym mowa w ust. 1 pkt 2, w uzasadnionych przypadkach
dotycz膮cych stanu zdrowia, mo偶e by膰 wydawane na okres kr贸tszy ni偶 5 lat.
3. Okres wa偶no艣ci prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E
jest przed艂u偶any przez starost臋 po przed艂o偶eniu:
12
1) orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do kierowania
pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskaza艅 psychologicznych
do kierowania pojazdem wydanych na podstawie bada艅, o kt贸rych
mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 oraz art. 82 ust. 1 pkt 2, albo
2) orzeczenia stwierdzaj膮cego brak przeciwwskaza艅 zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowcy i orzeczenia psychologicznego stwierdzaj膮cego
brak przeciwwskaza艅 psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowcy, o kt贸rych mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r.
o transporcie drogowym.
4. Prawo jazdy mo偶e zawiera膰 wymagania lub ograniczenia wynikaj膮ce:
1) ze stanu zdrowia kierowcy;
2) z mo偶liwo艣ci prowadzenia okre艣lonego pojazdu.
5. Wymagania lub ograniczenia mog膮 dotyczy膰:
1) stosowania:
a) korekty lub ochrony wzroku,
b) korekty s艂uchu,
c) protezy lub szyny ortopedycznej;
2) mo偶liwo艣ci ograniczonego korzystania z pojazdu;
3) konieczno艣ci modyfikacji lub dostosowania pojazdu;
4) ograniczenia uprawnienia do kierowania wskazanymi pojazdami;
5) dodatkowego oznakowania pojazdu;
6) terminu wa偶no艣ci prawa jazdy.
6. Okres wa偶no艣ci prawa jazdy okre艣lonej kategorii jest przed艂u偶any, na wniosek osoby
zainteresowanej, za op艂at膮, o kt贸rej mowa w art. 10 ust. 1, oraz po uiszczeniu op艂aty
ewidencyjnej, w formie wymiany prawa jazdy. Do wymiany prawa jazdy stosuje
si臋 przepisy ust. 1, 4 i 5 oraz art. 12 ust. 1鈥3.
7. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje si臋 do pozwolenia wojskowego.
Art. 14.
1. Osoba posiadaj膮ca wa偶ne krajowe prawo jazdy wydane za granic膮 mo偶e, na sw贸j
wniosek, otrzyma膰 prawo jazdy odpowiedniej kategorii, za op艂at膮, o kt贸rej mowa
w art. 10 ust. 1, oraz po uiszczeniu op艂aty ewidencyjnej, po zwrocie zagranicznego
dokumentu organowi wydaj膮cemu prawo jazdy. Je偶eli prawo jazdy wydane za granic膮
nie jest okre艣lone w konwencjach o ruchu drogowym, o kt贸rych mowa w art. 4
ust. 1 pkt 2 lit. a i b, dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest
z艂o偶enie z wynikiem pozytywnym cz臋艣ci teoretycznej egzaminu pa艅stwowego i
przedstawienie uwierzytelnionego t艂umaczenia zagranicznego dokumentu. Warunek
ten nie dotyczy krajowego prawa jazdy wydanego w pa艅stwie cz艂onkowskim Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa艅stwie cz艂onkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 鈥 stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.
13
2. Je偶eli prawo jazdy wydane za granic膮 zawiera ograniczenie, o kt贸rym mowa w art.
13 ust. 5, ograniczenie to uwzgl臋dnia si臋 w wydawanym prawie jazdy.
3. W stosunku do obywateli niekt贸rych pa艅stw mo偶na okre艣li膰, na zasadach wzajemno艣ci,
warunki i tryb wydawania praw jazdy, odmienne ni偶 te, o kt贸rych mowa w ust.
1.
4. Minister w艂a艣ciwy do spraw transportu mo偶e okre艣li膰, w drodze rozporz膮dzenia,
warunki i tryb wydawania praw jazdy, o kt贸rych mowa w ust. 3.
5. W rozporz膮dzeniu, o kt贸rym mowa w ust. 4, uwzgl臋dnia si臋 odpowiednio:
1) warunki wymiany polskich krajowych praw jazdy na krajowe prawa jazdy danego
pa艅stwa;
2) wymagania, od kt贸rych spe艂nienia jest uzale偶niona wymiana polskich krajowych
praw jazdy na krajowe prawa jazdy danego pa艅stwa;
3) obci膮偶enia finansowe nak艂adane na obywatela polskiego wymieniaj膮cego polskie
krajowe prawo jazdy na krajowe prawo jazdy danego pa艅stwa.
Art. 15.
1. Starosta dokonuje w prawie jazdy wpisu potwierdzaj膮cego odbycie kwalifikacji
wst臋pnej, kwalifikacji wst臋pnej przyspieszonej, kwalifikacji wst臋pnej uzupe艂niaj膮cej,
kwalifikacji wst臋pnej uzupe艂niaj膮cej przyspieszonej albo szkolenia okresowego,
o kt贸rych mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym.
2. Wpis jest dokonywany na pisemny wniosek kierowcy, na podstawie przed艂o偶onych
kopii:
1) 艣wiadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzaj膮cego uko艅czenie kwalifikacji
wst臋pnej, kwalifikacji wst臋pnej przyspieszonej, kwalifikacji wst臋pnej uzupe艂niaj膮cej,
kwalifikacji wst臋pnej uzupe艂niaj膮cej przyspieszonej, szkolenia okresowego
albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w pa艅stwie cz艂onkowskim Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub pa艅stwie cz艂onkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 鈥 stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, zgodnie z dyrektyw膮 nr 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wst臋pnej kwalifikacji i okresowego
szkolenia kierowc贸w niekt贸rych pojazd贸w drogowych do przewozu
rzeczy lub os贸b, zmieniaj膮ca rozporz膮dzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektyw臋
Rady 91/439/EWG i uchylaj膮ca dyrektyw臋 Rady 76/914/EWG,
2) orzeczenia lekarskiego stwierdzaj膮cego brak przeciwwskaza艅 zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
3) orzeczenia psychologicznego stwierdzaj膮cego brak przeciwwskaza艅 psychologicznych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
鈥 okre艣lonych w przepisach ustawy, o kt贸rej mowa w ust. 1.
3. Wpis jest dokonywany, w formie wymiany prawa jazdy, na okres 5 lat, liczony od
dnia wydania 艣wiadectwa kwalifikacji zawodowej, o kt贸rym mowa w przepisach
rozdzia艂u 7a ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym, przy czym
termin ten nie mo偶e by膰 d艂u偶szy ni偶 okres wa偶no艣ci orzeczenia lekarskiego i orzeczenia
psychologicznego, o kt贸rych mowa w przepisach rozdzia艂u 7a tej ustawy.
14
4. Za dokonanie wpisu, o kt贸rym mowa w ust. 1, pobiera si臋 op艂at臋, o kt贸rej mowa
w art. 10 ust. 1, oraz op艂at臋 ewidencyjn膮.
Art. 16.
1. Pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wydawane, na wniosek osoby zainteresowanej,
za op艂at膮 oraz po uiszczeniu op艂aty ewidencyjnej, przez starost臋. Do wydawania
pozwolenia na kierowanie tramwajem stosuje si臋 przepisy art. 12 ust. 1 i odpowiednio
art. 13 ust. 4 i 5.
2. Pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wydawane osobie, kt贸ra:
1) osi膮gn臋艂a wiek wymagany do kierowania tramwajem;
2) uzyska艂a orzeczenie:
a) lekarskie o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do kierowania pojazdem,
b) psychologiczne o braku przeciwwskaza艅 psychologicznych do kierowania
pojazdem;
3) odby艂a wymagane szkolenie;
4) zda艂a egzamin pa艅stwowy wymagany do uzyskania pozwolenia.
3. Pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wydawane na okres 5 lat, nie d艂u偶ej jednak
ni偶 na okres wynikaj膮cy z terminu wa偶no艣ci orzeczenia lekarskiego i orzeczenia
psychologicznego, o kt贸rych mowa w ust. 2 pkt 2.
4. Okres wa偶no艣ci pozwolenia na kierowanie tramwajem jest przed艂u偶any przez starost臋
po przed艂o偶eniu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych
do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskaza艅
psychologicznych do kierowania pojazdem wydanych na podstawie bada艅, o kt贸rych
mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 oraz art. 82 ust. 1 pkt 2.
5. Okres wa偶no艣ci pozwolenia na kierowanie tramwajem jest przed艂u偶any, za op艂at膮, o
kt贸rej mowa w ust. 1, oraz po uiszczeniu op艂aty ewidencyjnej, w formie wymiany
tego dokumentu. Do wymiany pozwolenia na kierowanie tramwajem stosuje si臋
przepisy ust. 1鈥3.
6. Op艂ata, o kt贸rej mowa w ust. 1, z wyj膮tkiem op艂aty ewidencyjnej, stanowi doch贸d
powiatu.
Art. 17.
1. Kart臋 rowerow膮 wydaje nieodp艂atnie, za pisemn膮 zgod膮 rodzica lub opiekuna:
1) dyrektor szko艂y 鈥 uczniowi szko艂y podstawowej;
2) dyrektor wojew贸dzkiego o艣rodka ruchu drogowego lub przedsi臋biorca prowadz膮cy
o艣rodek szkolenia kierowc贸w posiadaj膮cy po艣wiadczenie potwierdzaj膮ce
spe艂nianie dodatkowych wymaga艅 鈥 osobie niewymienionej w pkt 1.
2. Kart臋 rowerow膮 mo偶e uzyska膰 osoba, kt贸ra:
1) osi膮gn臋艂a wymagany minimalny wiek;
15
2) wykaza艂a si臋 niezb臋dnymi umiej臋tno艣ciami odpowiednio podczas zaj臋膰 szkolnych,
zaj臋膰 prowadzonych przez wojew贸dzki o艣rodek ruchu drogowego lub zaj臋膰
prowadzonych przez o艣rodek szkolenia kierowc贸w posiadaj膮cy po艣wiadczenie
potwierdzaj膮ce spe艂nianie dodatkowych wymaga艅.
Art. 18.
1. Osoba posiadaj膮ca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem jest obowi膮zana
zawiadomi膰 starost臋 o utracie tego dokumentu, jego zniszczeniu w stopniu
powoduj膮cym nieczytelno艣膰, a tak偶e o zmianie stanu faktycznego wymagaj膮cego
zmiany danych w nim zawartych, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
2. Na wniosek osoby uprawnionej w przypadkach, o kt贸rych mowa w ust. 1, starosta
wydaje, za op艂at膮, o kt贸rej mowa w art. 10 ust. 1 lub w art. 16 ust. 1, oraz po uiszczeniu
op艂aty ewidencyjnej:
1) wt贸rnik dokumentu pod warunkiem:
a) z艂o偶enia o艣wiadczenia o utracie dokumentu, pod rygorem odpowiedzialno艣ci
karnej wynikaj膮cej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 鈥 Kodeks
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z p贸藕n. zm.5)), zwanej dalej 鈥濳odeksem
karnym鈥, albo
b) zwrotu zniszczonego dokumentu;
2) nowy dokument pod warunkiem zwrotu dokumentu wymagaj膮cego zmiany danych.
3. W stosunku do os贸b, o kt贸rych mowa w art. 10 ust. 3, organem w艂a艣ciwym w sprawach
okre艣lonych w ust. 1, 2 i 6 jest marsza艂ek wojew贸dztwa mazowieckiego.
4. W przypadku utraty lub zniszczenia pozwolenia wojskowego wt贸rnik tego dokumentu
wydaje nieodp艂atnie dow贸dca jednostki wojskowej, kt贸ry wyda艂 pozwolenie
wojskowe.
5. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej wt贸rnik tego dokumentu wydaje
nieodp艂atnie podmiot, kt贸ry wyda艂 kart臋 rowerow膮.
6. Osoba, kt贸ra po uzyskaniu wt贸rnika odzyska艂a utracony dokument, o kt贸rym mowa
w ust. 1, jest obowi膮zana zwr贸ci膰 ten dokument staro艣cie.
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64,
poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r.
Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz.
1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz.
2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz.
1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007
r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560,
Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz.
504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i
Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125,
poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021 i Nr 182, poz. 1228.
16
Art. 19.
Minister w艂a艣ciwy do spraw transportu dokonuje, z zachowaniem przepis贸w ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. 鈥 Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228), wyboru:
1) producenta blankiet贸w praw jazdy;
2) podmiotu dokonuj膮cego personalizacji blankiet贸w praw jazdy i dystrybucji praw
jazdy;
3) producenta blankiet贸w mi臋dzynarodowych praw jazdy;
4) producenta pozwole艅 na kierowanie tramwajem.
Art. 20.
1. Minister w艂a艣ciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem w艂a艣ciwym do
spraw wewn臋trznych okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia:
1) wzory dokument贸w stwierdzaj膮cych uprawnienia do kierowania pojazdami oraz
ich opis;
2) szczeg贸艂owe warunki wydawania i zatrzymywania dokument贸w stwierdzaj膮cych
uprawnienia do kierowania pojazdami, cofania i przywracania uprawnie艅 do
kierowania pojazdami, a tak偶e szczeg贸艂owe czynno艣ci organ贸w i innych jednostek
z tym zwi膮zane oraz wzory dokument贸w stosowanych w tych sprawach;
3) op艂at臋 za wydanie:
a) prawa jazdy 鈥 przy czym jej wysoko艣膰 nie mo偶e przekroczy膰 200 z艂,
b) mi臋dzynarodowego prawa jazdy 鈥 przy czym jej wysoko艣膰 nie mo偶e przekroczy膰
200 z艂,
c) pozwolenia na kierowanie tramwajem 鈥 przy czym jej wysoko艣膰 nie mo偶e
przekroczy膰 30 z艂.
2. W rozporz膮dzeniu, o kt贸rym mowa w ust. 1, uwzgl臋dnia si臋 odpowiednio:
1) obowi膮zuj膮ce w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej;
2) konieczno艣膰 prawid艂owego zabezpieczenia dokument贸w przed podrobieniem
lub przerobieniem;
3) konieczno艣膰 zapewnienia sprawno艣ci procedur administracyjnych, w tym prowadzenia
spraw w formie elektronicznej;
4) koszty produkcji i dystrybucji dokument贸w oraz koszty rzeczowe i osobowe
zwi膮zane z ich wydaniem.
3. Minister Obrony Narodowej okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia, wz贸r i opis pozwolenia
wojskowego, a tak偶e tryb jego wydawania.
4. W rozporz膮dzeniu, o kt贸rym mowa w ust. 3, uwzgl臋dnia si臋 odpowiednio konieczno艣膰:
17
1) zapewnienia zgodno艣ci pozwolenia wojskowego z obowi膮zuj膮cym podzia艂em
kategorii prawa jazdy;
2) prawid艂owego zabezpieczenia dokument贸w przed podrobieniem lub przerobieniem;
3) zapewnienia sprawno艣ci procedur administracyjnych w zakresie regulowanym
w rozporz膮dzeniu.
Rozdzia艂 4
Szkolenie os贸b ubiegaj膮cych si臋 o uprawnienie do kierowania pojazdami
Art. 21.
1. Osoba ubiegaj膮ca si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem
silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem mo偶e rozpocz膮膰 szkolenie
nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed osi膮gni臋ciem minimalnego wieku, o kt贸rym
mowa odpowiednio w art. 8 lub 9, wymaganego od kieruj膮cego pojazdem obj臋tego
tym uprawnieniem, a je偶eli osob膮 t膮 jest ucze艅 uczestnicz膮cy w zaj臋ciach szkolnych
w szkole, w kt贸rej podstawa programowa kszta艂cenia w zawodzie przewiduje uzyskanie
umiej臋tno艣ci kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesi臋cy.
2. Osoba, kt贸ra nie uko艅czy艂a 18 lat, mo偶e rozpocz膮膰 szkolenie za pisemn膮 zgod膮 rodzica
lub opiekuna.
Art. 22.
1. Nie mo偶e by膰 szkolona osoba:
1) niespe艂niaj膮ca wymaga艅, o kt贸rych mowa w art. 21;
2) w stosunku do kt贸rej zosta艂 orzeczony prawomocnym wyrokiem s膮du zakaz
prowadzenia pojazd贸w mechanicznych 鈥 w okresie i zakresie obowi膮zywania
tego zakazu;
3) w stosunku do kt贸rej wydano decyzj臋 o cofni臋ciu uprawnienia do kierowania
pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy 鈥 w okresie i zakresie obowi膮zywania
tej decyzji;
4) nieposiadaj膮ca:
a) orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do kierowania
pojazdem,
b) orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskaza艅 psychologicznych
do kierowania pojazdem 鈥 nie dotyczy uprawnie艅 w zakresie prawa jazdy
kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T.
2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje si臋 tak偶e wobec osoby ubiegaj膮cej si臋 o uzyskanie uprawnie艅
w zakresie prawa jazdy kategorii:
1) B1 lub B 鈥 w okresie obowi膮zywania zakazu prowadzenia pojazd贸w mechanicznych
obejmuj膮cego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1,
A2 lub A;
18
2) C1, C, D1 lub D 鈥 w okresie obowi膮zywania zakazu prowadzenia pojazd贸w
mechanicznych obejmuj膮cego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B;
3) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E 鈥 w okresie obowi膮zywania zakazu prowadzenia
pojazd贸w mechanicznych obejmuj膮cego uprawnienie w zakresie prawa
jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D.
3. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje si臋 tak偶e wobec osoby ubiegaj膮cej si臋 o uzyskanie uprawnie艅
w zakresie prawa jazdy kategorii:
1) C1, C, D1 lub D 鈥 w okresie obowi膮zywania decyzji o cofni臋ciu uprawnienia do
kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy obejmuj膮cej uprawnienia w
zakresie prawa jazdy kategorii B;
2) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E 鈥 w okresie obowi膮zywania decyzji
o cofni臋ciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy
obejmuj膮cej uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio
kategorii C1, C, D1 lub D.
Art. 23.
1. Szkolenie osoby ubiegaj膮cej si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem,
pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem odbywa si臋 w
formie:
1) kursu;
2) zaj臋膰 szkolnych 鈥 w zakresie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi,
z wy艂膮czeniem uprawnie艅 w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.
2. Szkolenie osoby ubiegaj膮cej si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem
lub pojazdem silnikowym jest prowadzone zgodnie z programem szkolenia i
obejmuje:
1) cz臋艣膰 teoretyczn膮 przeprowadzan膮 w formie wyk艂ad贸w i 膰wicze艅 w zakresie:
a) podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym,
b) obowi膮zk贸w i praw kieruj膮cego pojazdem;
2) cz臋艣膰 praktyczn膮 w zakresie kierowania pojazdem, zwan膮 dalej 鈥瀗auk膮 jazdy鈥,
przeprowadzan膮:
a) na placu manewrowym,
b) w ruchu miejskim oraz
c) w ruchu poza obszarem zabudowanym;
3) nauk臋 udzielania pierwszej pomocy przeprowadzan膮 w formie wyk艂ad贸w i zaj臋膰
praktycznych;
4) kontrolne sprawdzenie poziomu osi膮gni臋tej wiedzy i umiej臋tno艣ci, zwane dalej
鈥瀍gzaminem wewn臋trznym鈥.
3. Wyk艂ady, o kt贸rych mowa w ust. 2 pkt 1, mog膮 by膰 przeprowadzone w formie nauczania
na odleg艂o艣膰 z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu pod
nadzorem o艣rodka szkolenia kierowc贸w.
19
4. Egzamin wewn臋trzny jest przeprowadzany odpowiednio po uko艅czeniu zaj臋膰, o kt贸rych
mowa w ust. 2 pkt 1鈥3 lub ust. 3, przez instruktora lub wyk艂adowc臋 wyznaczonych
przez kierownika podmiotu prowadz膮cego szkolenie. Wyk艂adowca przeprowadza
wy艂膮cznie cz臋艣膰 teoretyczn膮 egzaminu wewn臋trznego.
5. Szkolenie osoby ubiegaj膮cej si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem
obejmuje:
1) cz臋艣膰 teoretyczn膮 w zakresie podstaw kierowania tramwajem, uczestnictwa w
ruchu drogowym i obs艂ugi technicznej tramwaju, przeprowadzan膮 w formie
wyk艂ad贸w;
2) cz臋艣膰 praktyczn膮 w zakresie obs艂ugi technicznej i kierowania tramwajem;
3) 膰wiczenia sprawdzaj膮ce wiedz臋 i umiej臋tno艣ci z zakresu, o kt贸rym mowa w pkt
1 i 2;
4) nauk臋 udzielania pierwszej pomocy przeprowadzan膮 w formie wyk艂ad贸w i zaj臋膰
praktycznych.
6. Czas po艣wi臋cony na przeprowadzenie zaj臋膰, o kt贸rych mowa w ust. 2 pkt 1鈥3 oraz
ust. 3 i 5, powinien by膰 dostosowany do umiej臋tno艣ci i predyspozycji osoby szkolonej,
nie kr贸tszy jednak od minimalnych wymaga艅 okre艣lonych dla uprawnie艅 danej
kategorii prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem.
7. Przepisy ust. 1鈥4 i 6 stosuje si臋 odpowiednio do szkolenia 偶o艂nierzy na potrzeby Si艂
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy s艂u偶b podleg艂ych lub nadzorowanych
przez ministra w艂a艣ciwego do spraw wewn臋trznych.
Art. 24.
Nauka jazdy jest prowadzona:
1) pojazdem:
a) odpowiadaj膮cym wymaganiom okre艣lonym dla danej kategorii prawa jazdy
lub dla pozwolenia na kierowanie tramwajem,
b) oznakowanym kwadratow膮 tablic膮 barwy niebieskiej z bia艂膮 liter膮 鈥濴鈥,
c) przystosowanym do nauki jazdy, zgodnie z wymaganiami okre艣lonymi w
przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. 鈥 Prawo o ruchu drogowym,
d) posiadaj膮cym adnotacj臋 w dowodzie rejestracyjnym o spe艂nieniu wymaga艅,
o kt贸rych mowa w lit. a鈥揷, dokonywan膮 przez odpowiedni organ, na podstawie
pozytywnego wyniku badania technicznego przeprowadzonego
przez stacj臋 kontroli pojazd贸w, o kt贸rej mowa w art. 83 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. 鈥 Prawo o ruchu drogowym 鈥 nie dotyczy tramwaju;
2) pojazdem odpowiednio przystosowanym do rodzaju niepe艂nosprawno艣ci spe艂niaj膮cym
warunki, o kt贸rych mowa w pkt 1 lit. a i b 鈥 w przypadku szkolenia
osoby niepe艂nosprawnej.
20
Art. 25.
1. Podczas jazdy osoby ubiegaj膮cej si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem,
pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem, wobec
instruktora stosuje si臋 przepisy dotycz膮ce kieruj膮cego pojazdem, w szczeg贸lno艣ci
w zakresie:
1) dokument贸w wymaganych do kierowania pojazdem i u偶ywania pojazdu;
2) zawarto艣ci w organizmie alkoholu lub 艣rodka dzia艂aj膮cego podobnie do alkoholu.
2. Instruktor, niezale偶nie od dokument贸w wymaganych od kieruj膮cego pojazdem, jest
obowi膮zany posiada膰 i okazywa膰 na 偶膮danie uprawnionego podmiotu legitymacj臋
instruktora.
3. Nie mo偶na prowadzi膰 zaj臋膰 z osob膮 ubiegaj膮c膮 si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania
motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem,
kt贸ra znajduje si臋 w stanie nietrze藕wo艣ci, w stanie po u偶yciu alkoholu lub
艣rodka dzia艂aj膮cego podobnie do alkoholu.
4. Przepisy ust. 1鈥3 stosuje si臋 do szkolenia 偶o艂nierzy na potrzeby Si艂 Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej oraz funkcjonariuszy s艂u偶b podleg艂ych lub nadzorowanych
przez ministra w艂a艣ciwego do spraw wewn臋trznych.
Art. 26.
1. Szkolenie osoby ubiegaj膮cej si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem
lub pojazdem silnikowym w formie kursu, z zastrze偶eniem ust. 3, jest prowadzone
przez:
1) o艣rodek szkolenia kierowc贸w 鈥 jednostk臋 organizacyjn膮 przedsi臋biorcy wpisanego
do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych o艣rodek szkolenia kierowc贸w;
2) jednostk臋 wojskow膮 鈥 w zakresie szkolenia 偶o艂nierzy na potrzeby Si艂 Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej;
3) jednostk臋 organizacyjn膮 s艂u偶b podleg艂ych lub nadzorowanych przez ministra
w艂a艣ciwego do spraw wewn臋trznych 鈥 w zakresie szkolenia os贸b na potrzeby
tych s艂u偶b.
2. Szkolenie os贸b w formie nauczania na odleg艂o艣膰 z wykorzystaniem technik komputerowych
i Internetu, o kt贸rym mowa w art. 23 ust. 3, jest prowadzone wy艂膮cznie
przez o艣rodek szkolenia kierowc贸w posiadaj膮cy po艣wiadczenie potwierdzaj膮ce
spe艂nianie dodatkowych wymaga艅.
3. Szkolenie osoby ubiegaj膮cej si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami
silnikowymi w formie zaj臋膰 szkolnych jest prowadzone dla uczni贸w (s艂uchaczy)
przez szko艂臋, je偶eli w podstawie programowej kszta艂cenia w danym zawodzie jest
przewidziane uzyskanie umiej臋tno艣ci kierowania pojazdami silnikowymi.
4. Szkolenie osoby ubiegaj膮cej si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem
jest prowadzone przez podmiot wykonuj膮cy przewozy tramwajem.
21
5. Zaj臋cia podczas szkolenia prowadz膮:
1) zatrudniony w o艣rodku szkolenia instruktor lub b臋d膮cy instruktorem przedsi臋biorca
prowadz膮cy o艣rodek szkolenia kierowc贸w 鈥 w zakresie, o kt贸rym mowa
w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2;
2) nauczyciel posiadaj膮cy uprawnienia instruktora 鈥 w zakresie, o kt贸rym mowa
w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2;
3) osoba, o kt贸rej mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 wrze艣nia 2006 r. o Pa艅stwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z p贸藕n. zm.6))
鈥 w zakresie, o kt贸rym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3;
4) instruktor nauki jazdy 鈥 w przypadku szkolenia prowadzonego przez jednostk臋
wojskow膮, jednostk臋 organizacyjn膮 s艂u偶b podleg艂ych lub nadzorowanych przez
ministra w艂a艣ciwego do spraw wewn臋trznych lub podmiot wykonuj膮cy przewozy
tramwajem 鈥 w zakresie, o kt贸rym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 lub odpowiednio
w art. 23 ust. 5 pkt 1 i 2.
6. Zaj臋cia, o kt贸rych mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i art. 23 ust. 5 pkt 1, mog膮 by膰 prowadzone
przez wyk艂adowc臋.
7. Zaj臋cia, o kt贸rych mowa w art. 23 ust. 3, s膮 prowadzone pod nadzorem zatrudnionego
w o艣rodku szkolenia kierowc贸w instruktora lub wyk艂adowcy.
8. Instruktor lub wyk艂adowca prowadzi zaj臋cia wy艂膮cznie w zakresie uzyskiwania uprawnie艅
odpowiedniej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,
odpowiednio do posiadanych uprawnie艅.
9. O艣rodek szkolenia kierowc贸w prowadzi szkolenie wy艂膮cznie na terenie powiatu,
w kt贸rym zosta艂 zg艂oszony do rejestru przedsi臋biorc贸w, o kt贸rym mowa w art. 28
ust. 1, oraz na terenie powiatu s膮siedniego.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje si臋 do:
1) nauki jazdy przeprowadzanej w ruchu miejskim oraz w ruchu poza obszarem
zabudowanym 鈥 dla szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnie艅 do prowadzenia
motoroweru lub pojazdu silnikowego dowolnej kategorii prawa jazdy;
2) nauki jazdy przeprowadzanej na placu manewrowym 鈥 dla szkolenia w zakresie
uprawnie艅 prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub
D+E.
Art. 27.
1. Kierownik o艣rodka szkolenia kierowc贸w jest obowi膮zany:
1) przedstawi膰 staro艣cie w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na miejsce prowadzenia o艣rodka
szkolenia kierowc贸w, najp贸藕niej w nast臋pnym dniu roboczym od dnia rozpocz臋cia
kursu, informacj臋 o terminie, czasie i miejscu, w kt贸rych b臋d膮 prowadzone
zaj臋cia, wraz z list膮 uczestnik贸w kursu;
2) prowadzi膰 dokumentacj臋 kursu;
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz.
1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007 oraz
z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz. 1443.
22
3) przedstawi膰 staro艣cie w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na miejsce prowadzenia o艣rodka
szkolenia kierowc贸w, najp贸藕niej 3 dni przed planowanym przeprowadzeniem
egzaminu wewn臋trznego, informacj臋 o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.
4) przekazywa膰 staro艣cie, o kt贸rym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zako艅czenia
kursu i wydania za艣wiadczenia o jego uko艅czeniu, nast臋puj膮ce dane
os贸b, kt贸re uko艅czy艂y kurs:
a) imi臋 i nazwisko,
b) dat臋 i miejsce urodzenia,
c) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludno艣ci (PESEL), zwany dalej 鈥瀗umerem PESEL鈥, a w przypadku osoby
nieposiadaj膮cej numeru PESEL 鈥 seri臋, numer i nazw臋 dokumentu potwierdzaj膮cego
to偶samo艣膰 oraz nazw臋 pa艅stwa, kt贸re wyda艂o ten dokument,
d) adres zamieszkania,
e) zakres uko艅czonego kursu,
f) imi臋 i nazwisko odpowiednio instruktora lub wyk艂adowcy, kt贸ry prowadzi艂
zaj臋cia, jego numer ewidencyjny oraz numer ewidencyjny jednostki szkol膮cej;
5) umo偶liwi膰 osobie upowa偶nionej przez starost臋 przeprowadzenie kontroli wymaganej
dokumentacji, kontroli prowadzonych zaj臋膰 oraz uczestnictwo w tych
zaj臋ciach;
6) sk艂ada膰 staro艣cie, o kt贸rym mowa w pkt 1, dokumenty zawieraj膮ce informacj臋 o
przeprowadzonych kursach:
a) do dnia 31 stycznia ka偶dego roku 鈥 w zakresie dotycz膮cym poprzedniego
roku,
b) w terminie 14 dni od dnia, w kt贸rym przedsi臋biorca zrezygnowa艂 z prowadzenia
o艣rodka szkolenia kierowc贸w lub w kt贸rym wydano decyzj臋 o zakazie
prowadzenia przez przedsi臋biorc臋 o艣rodka szkolenia kierowc贸w 鈥 w
zakresie dotycz膮cym okresu od dnia 1 stycznia bie偶膮cego roku do tego
dnia.
2. Kierownik podmiotu innego ni偶 wymieniony w ust. 1, prowadz膮cego szkolenie w
formie kursu, jest obowi膮zany:
1) przedstawi膰 staro艣cie w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 tego podmiotu najp贸藕niej
w nast臋pnym dniu roboczym od dnia rozpocz臋cia kursu informacj臋 o
terminie, czasie i miejscu, w kt贸rych b臋d膮 prowadzone zaj臋cia, wraz z list膮 uczestnik贸w
kursu;
2) prowadzi膰 dokumentacj臋 kursu;
3) przekazywa膰 staro艣cie, o kt贸rym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zako艅czenia
kursu i wydania za艣wiadczenia o jego uko艅czeniu, nast臋puj膮ce dane
os贸b, kt贸re uko艅czy艂y kurs:
a) imi臋 i nazwisko,
b) dat臋 i miejsce urodzenia,
23
c) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadaj膮cej numeru PESEL 鈥 seri臋,
numer i nazw臋 dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰 oraz nazw臋
pa艅stwa, kt贸re wyda艂o ten dokument,
d) adres zamieszkania,
e) zakres uko艅czonego kursu,
f) imi臋 i nazwisko odpowiednio instruktora lub wyk艂adowcy, kt贸ry prowadzi艂
zaj臋cia, jego numer ewidencyjny oraz numer ewidencyjny jednostki szkol膮cej;
4) umo偶liwi膰 osobie upowa偶nionej przez starost臋 przeprowadzenie kontroli wymaganej
dokumentacji, kontroli prowadzonych zaj臋膰 oraz uczestnictwo w tych
zaj臋ciach;
5) sk艂ada膰 staro艣cie, o kt贸rym mowa w pkt 1, dokumenty zawieraj膮ce informacj臋 o
przeprowadzonych kursach:
a) do dnia 31 stycznia ka偶dego roku 鈥 w zakresie dotycz膮cym poprzedniego
roku,
b) w terminie 14 dni od dnia, w kt贸rym podmiot zrezygnowa艂 z prowadzenia
o艣rodka szkolenia kierowc贸w lub w kt贸rym wydano decyzj臋 o zakazie
prowadzenia przez podmiot o艣rodka szkolenia kierowc贸w 鈥 w zakresie dotycz膮cym
okresu od dnia 1 stycznia bie偶膮cego roku do tego dnia.
3. Przepis ust. 2 pkt 1, 4 i 5 nie dotyczy jednostek, o kt贸rych mowa w art. 26 ust. 1 pkt
2 i 3.
4. O艣rodek szkolenia kierowc贸w lub inny podmiot prowadz膮cy szkolenie wydaje osobie
ubiegaj膮cej si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem
silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem za艣wiadczenie o uko艅czeniu
szkolenia, je偶eli osoba ta:
1) uczestniczy艂a:
a) w minimum 80 % przewidzianych w programie zaj臋膰, o kt贸rych mowa w
art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz w art. 23 ust. 5 pkt 1,
b) we wszystkich przewidzianych w programie zaj臋ciach, o kt贸rych mowa
w art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w art. 23 ust. 5 pkt 2 i 3;
2) uzyska艂a pozytywny wynik egzaminu wewn臋trznego.
5. Za艣wiadczenie, o kt贸rym mowa w ust. 4, podpisuje odpowiednio kierownik o艣rodka
szkolenia kierowc贸w albo kierownik innego podmiotu prowadz膮cego szkolenie.
6. Starosta, o kt贸rym mowa w ust. 1 pkt 1, mo偶e umo偶liwi膰 przekazywanie informacji
oraz danych, o kt贸rych mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 1 i 3 w formie elektronicznej
z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego.
7. Dokumentacja, o kt贸rej mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2 pkt 2, z wy艂膮czeniem
wydawania za艣wiadcze艅 o uko艅czeniu kursu, mo偶e by膰 prowadzona w formie elektronicznej.
24
Rozdzia艂 5
O艣rodki szkolenia kierowc贸w i inne podmioty prowadz膮ce szkolenie
Art. 28.
1. Dzia艂alno艣膰 gospodarcza w zakresie prowadzenia o艣rodka szkolenia kierowc贸w jest
dzia艂alno艣ci膮 regulowan膮 w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z p贸藕n.
zm.7)) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych o艣rodek
szkolenia kierowc贸w.
2. O艣rodek szkolenia kierowc贸w mo偶e prowadzi膰 przedsi臋biorca, kt贸ry:
1) posiada infrastruktur臋 odpowiedni膮 do zakresu prowadzonego szkolenia:
a) sal臋 wyk艂adow膮,
b) pomieszczenie biurowe,
c) plac manewrowy oraz
d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy;
2) zatrudnia w o艣rodku szkolenia kierowc贸w co najmniej jednego instruktora posiadaj膮cego
uprawnienia oraz udokumentowan膮 3-letni膮 praktyk臋 w szkoleniu
kandydat贸w na kierowc贸w pozwalaj膮c膮 na prowadzenie szkolenia w zakresie
uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa
jazdy okre艣lonej we wniosku, o kt贸rym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem
spe艂niaj膮cym te wymagania;
3) posiada w o艣rodku szkolenia kierowc贸w zbiory przepis贸w ruchu drogowego
oraz pomoce dydaktyczne w艂a艣ciwe ze wzgl臋du na rodzaj prowadzonego szkolenia;
4) nie by艂 prawomocnie skazany za przest臋pstwo pope艂nione w celu osi膮gni臋cia korzy艣ci
maj膮tkowej lub przest臋pstwo przeciwko wiarygodno艣ci dokument贸w 鈥
dotyczy to osoby fizycznej lub cz艂onk贸w organ贸w osoby prawnej.
3. Organem prowadz膮cym rejestr, o kt贸rym mowa w ust. 1, jest starosta w艂a艣ciwy ze
wzgl臋du na miejsce prowadzenia o艣rodka szkolenia kierowc贸w.
4. Wpis do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych o艣rodek szkolenia kierowc贸w jest
dokonywany na wniosek przedsi臋biorcy zawieraj膮cy nast臋puj膮ce dane:
1) firm臋 przedsi臋biorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
2) numer w ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej albo w rejestrze przedsi臋biorc贸w
w Krajowym Rejestrze S膮dowym 鈥 o ile s膮 wymagane;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) 鈥 o ile taki numer przedsi臋biorca posiada;
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz.
1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz.
1367, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 168, poz. 1323 i Nr 209, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr
47, poz. 278, Nr 107, poz. 679, Nr 182, poz. 1228 i Nr 220, poz. 1447.
25
4) numer identyfikacji statystycznej (REGON) 鈥 o ile taki numer przedsi臋biorca
posiada;
5) oznaczenie i adres o艣rodka szkolenia kierowc贸w;
6) adresy nale偶膮cych do o艣rodka szkolenia kierowc贸w pomieszcze艅 biurowych, sal
wyk艂adowych i plac贸w manewrowych, wraz z okre艣leniem tytu艂u prawnego
oraz dat okre艣laj膮cych okres, na jaki przedsi臋biorca posiada tytu艂 prawny do
tych obiekt贸w;
7) zakres prowadzonego szkolenia;
8) imiona i nazwiska instruktor贸w i wyk艂adowc贸w wraz z ich numerami ewidencyjnymi;
9) numer rejestracyjny ka偶dego pojazdu, kt贸rym prowadzona jest nauka jazdy.
5. Do wniosku o wpis do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych o艣rodek szkolenia
kierowc贸w przedsi臋biorca jest obowi膮zany do艂膮czy膰 o艣wiadczenie o nast臋puj膮cej
tre艣ci:
鈥濷艣wiadczam, 偶e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych
o艣rodek szkolenia kierowc贸w s膮 kompletne i zgodne z prawd膮;
2) znane mi s膮 i spe艂niam warunki wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej w
zakresie prowadzenia o艣rodka szkolenia kierowc贸w, okre艣lone w ustawie z
dnia 26 listopada 2010 r. o kieruj膮cych pojazdami.鈥.
6. O艣wiadczenie powinno r贸wnie偶 zawiera膰:
1) firm臋 przedsi臋biorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
2) oznaczenie miejsca i dat臋 z艂o偶enia o艣wiadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi臋biorcy, z podaniem imienia
i nazwiska oraz pe艂nionej funkcji.
7. W rejestrze przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych o艣rodek szkolenia kierowc贸w umieszcza
si臋 dane przedsi臋biorcy, o kt贸rych mowa w ust. 4, z wyj膮tkiem adresu zamieszkania,
je偶eli jest on inny ni偶 adres siedziby, oraz jego numer w tym rejestrze i numer ewidencyjny
o艣rodka szkolenia kierowc贸w.
8. Starosta dokonuje wpisu do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych o艣rodek szkolenia
kierowc贸w, za op艂at膮 oraz po uiszczeniu op艂aty ewidencyjnej, i wydaje za艣wiadczenie
o dokonaniu wpisu.
9. Przedsi臋biorca mo偶e z艂o偶y膰 wniosek o rozszerzenie zakresu szkolenia prowadzonego
przez o艣rodek szkolenia kierowc贸w. Przepisy ust. 2鈥8 stosuje si臋 odpowiednio.
10. W przypadku gdy cz臋艣膰 infrastruktury o艣rodka szkolenia kierowc贸w, o kt贸rej mowa
w ust. 2 pkt 1, znajduje si臋 na terenie innego powiatu, starosta, dokonuj膮c wpisu do
rejestru przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych o艣rodek szkolenia kierowc贸w, informuje
starost贸w, na kt贸rych obszarze dzia艂ania znajduje si臋 infrastruktura o艣rodka, o fakcie
dokonania wpisu, przesy艂aj膮c informacj臋 na temat tej infrastruktury i jej lokalizacji.
26
11. Przedsi臋biorca jest obowi膮zany z艂o偶y膰 staro艣cie, o kt贸rym mowa w ust. 3, informacj臋
o wszelkich zmianach danych w zakresie, o kt贸rym mowa w ust. 4, w terminie
14 dni od dnia ich wyst膮pienia.
12. Op艂ata, o kt贸rej mowa w ust. 8, z wyj膮tkiem op艂aty ewidencyjnej, stanowi doch贸d
powiatu.
Art. 29.
1. Jednostka wojskowa i jednostka organizacyjna s艂u偶b podleg艂ych lub nadzorowanych
przez ministra w艂a艣ciwego do spraw wewn臋trznych mog膮 prowadzi膰 szkolenie w
zakresie okre艣lonym odpowiednio w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 po spe艂nieniu wymaga艅,
o kt贸rych mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1鈥3.
2. Szko艂a mo偶e prowadzi膰 szkolenie w zakresie okre艣lonym w art. 26 ust. 3 po spe艂nieniu
wymaga艅, o kt贸rych mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1鈥3.
3. Podmioty, o kt贸rych mowa w ust. 1 i 2, s膮 obowi膮zane przekazywa膰 staro艣cie w艂a艣ciwemu
ze wzgl臋du na siedzib臋 jednostki lub szko艂y informacje w formie pisemnej:
1) o podj臋ciu dzia艂alno艣ci w zakresie szkolenia os贸b ubiegaj膮cych si臋 o uzyskanie
uprawnie艅 do kierowania pojazdami silnikowymi oraz dane, o kt贸rych mowa w
art. 30 ust. 2 鈥 najp贸藕niej do dnia rozpocz臋cia prowadzenia zaj臋膰;
2) o zmianie danych, o kt贸rych mowa w art. 30 ust. 2 鈥 w terminie 14 dni od dnia
ich zmiany;
3) o zako艅czeniu dzia艂alno艣ci w zakresie szkolenia os贸b ubiegaj膮cych si臋 o uzyskanie
uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi 鈥 w terminie 14 dni
od dnia jej zako艅czenia.
4. Podmiot wykonuj膮cy przewozy tramwajem mo偶e prowadzi膰 szkolenie os贸b ubiegaj膮cych
si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem:
1) po spe艂nieniu wymaga艅, o kt贸rych mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1鈥3;
2) po z艂o偶eniu wniosku o wpis i uzyskaniu wpisu do ewidencji podmiot贸w prowadz膮cych
szkolenie, o kt贸rej mowa w art. 30 ust. 1; wniosek powinien zawiera膰
dane, o kt贸rych mowa w art. 30 ust. 2.
5. Podmiot wykonuj膮cy przewozy tramwajem, prowadz膮cy szkolenie os贸b ubiegaj膮cych
si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem, jest obowi膮zany przekazywa膰
staro艣cie w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 tego podmiotu informacj臋 w
formie pisemnej:
1) o zmianie danych, o kt贸rych mowa w art. 30 ust. 2 鈥 w terminie 14 dni od dnia
ich zmiany;
2) o zako艅czeniu dzia艂alno艣ci w zakresie szkolenia os贸b ubiegaj膮cych si臋 o uzyskanie
uprawnienia do kierowania tramwajem 鈥 w terminie 14 dni od dnia jej
zako艅czenia.
Art. 30.
1. Starosta, o kt贸rym mowa w art. 29 ust. 3 i 5, prowadzi ewidencj臋 podmiot贸w prowadz膮cych
szkolenie, o kt贸rych mowa w art. 29.
27
2. W ewidencji umieszcza si臋 nast臋puj膮ce dane:
1) nazw臋 podmiotu oraz oznaczenie jego adresu i siedziby;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) 鈥 o ile podmiot taki numer posiada;
3) numer identyfikacji statystycznej (REGON) 鈥 o ile podmiot taki numer posiada;
4) numer ewidencyjny podmiotu prowadz膮cego szkolenie;
5) poszczeg贸lne rodzaje uprawnie艅, w zakresie kt贸rych o艣rodek mo偶e prowadzi膰
szkolenie, oraz daty ich uzyskania;
6) adresy pomieszcze艅 biurowych, sal wyk艂adowych i plac贸w manewrowych wraz
z datami okre艣laj膮cymi okres, na jaki podmiot posiada tytu艂 prawny do tych obiekt贸w;
7) imiona, nazwiska i numery ewidencyjne instruktor贸w i wyk艂adowc贸w prowadz膮cych
szkolenie na rzecz podmiotu.
3. Starosta, o kt贸rym mowa w art. 29 ust. 3 i 5, wpisuje do ewidencji:
1) jednostk臋 wojskow膮, jednostk臋 organizacyjn膮 s艂u偶b podleg艂ych lub nadzorowanych
przez ministra w艂a艣ciwego do spraw wewn臋trznych oraz szko艂臋 po otrzymaniu
informacji, o kt贸rej mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1,
2) podmiot wykonuj膮cy przewozy tramwajem po otrzymaniu wniosku o wpis do
ewidencji, o kt贸rym mowa w art. 29 ust. 4 pkt 2, i po sprawdzeniu danych w
nim zawartych
鈥 nadaj膮c im numery ewidencyjne oraz zawiadamiaj膮c je o nadanym numerze.
4. Starosta odmawia wpisu podmiotu wykonuj膮cego przewozy tramwajem do ewidencji,
je偶eli dane zawarte we wniosku nie odpowiadaj膮 stanowi faktycznemu.
5. Starosta skre艣la podmiot z ewidencji:
1) z urz臋du:
a) po otrzymaniu od tego podmiotu informacji o zako艅czeniu dzia艂alno艣ci w
zakresie szkolenia albo
b) po wydaniu decyzji, o kt贸rej mowa w art. 47 ust. 6 鈥 w przypadku podmiotu
wykonuj膮cego przewozy tramwajem;
2) na wniosek jednostki organizacyjnej albo organu sprawuj膮cego nadz贸r nad tym
podmiotem.
Art. 31.
1. Przedsi臋biorca prowadz膮cy o艣rodek szkolenia kierowc贸w mo偶e wyst膮pi膰 do starosty,
o kt贸rym mowa w art. 28 ust. 3, z wnioskiem o wydanie po艣wiadczenia potwierdzaj膮cego
spe艂nianie dodatkowych wymaga艅 je偶eli :
1) prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w zakresie prowadzenia o艣rodka szkolenia
kierowc贸w co najmniej od 5 lat;
2) prowadzi o艣rodek szkolenia kierowc贸w co najmniej w zakresie kategorii A, B,
C i D prawa jazdy;
3) posiada:
28
a) odpowiednie warunki lokalowe, w tym co najmniej:
鈥 lokal biurowy, kt贸ry umo偶liwia przyjmowanie interesant贸w, przechowywanie
dokumentacji zwi膮zanej ze szkoleniem oraz jest wyposa偶ony
w sprz臋t i urz膮dzenia biurowe,
鈥 sal臋 wyk艂adow膮, kt贸ra jest wyposa偶ona w sprz臋t i urz膮dzenia umo偶liwiaj膮ce
prowadzenie zaj臋膰,
鈥 plac manewrowy, kt贸ry powinien by膰 zabezpieczony przed dost臋pem
os贸b postronnych, w szczeg贸lno艣ci ogrodzony oraz umo偶liwia膰 wykonanie
wszystkich zada艅 wynikaj膮cych z programu szkolenia,
b) pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D, przy
czym:
鈥 co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy jest
w艂asno艣ci膮 tego przedsi臋biorcy lub przedmiotem umowy leasingu,
鈥 pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B jest nie starszy ni偶 5 lat,
w zakresie prawa jazdy kategorii C jest nie starszy ni偶 7 lat, a w zakresie
prawa jazdy kategorii D jest nie starszy ni偶 12 lat,
c) pomoce i 艣rodki dydaktyczne zapewniaj膮ce prowadzenie szkolenia zgodnie
z obowi膮zuj膮cym programem szkolenia w zakresie:
鈥 uzyskiwania uprawnie艅 do kierowania pojazdami w zakresie prawa
jazdy kategorii A, B, C i D,
鈥 uzyskiwania uprawnie艅 instruktor贸w nauki jazdy,
鈥 szkolenia os贸b ubiegaj膮cych si臋 o kart臋 rowerow膮;
4) zatrudnia wykwalifikowan膮 kadr臋 dydaktyczn膮, w tym:
a) dw贸ch instruktor贸w posiadaj膮cych uprawnienia do prowadzenia szkolenia
w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C od co najmniej 5 lat,
b) jednego instruktora posiadaj膮cego uprawnienia do prowadzenia szkolenia
w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub B, C, D oraz
c) osob臋 posiadaj膮c膮 przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 鈥 Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z p贸藕n. zm.8)) oraz
5) posiada akredytacj臋 kuratora o艣wiaty, o kt贸rej mowa w art. 68b ustawy z dnia 7
wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z
p贸藕n. zm.9)).
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.
1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.
1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz.
1650 i Nr 219, poz. 1706.
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz.
2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.
1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227,
poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr
235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219,
poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991.
29
2. Do wniosku przedsi臋biorca za艂膮cza kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie
wymaga艅, o kt贸rych mowa w ust. 1.
3. Po艣wiadczenie zachowuje wa偶no艣膰 do czasu zmiany stanu faktycznego stanowi膮cego
podstaw臋 wydania po艣wiadczenia.
4. Przedsi臋biorca jest obowi膮zany w terminie 14 dni zawiadomi膰 starost臋, kt贸ry wyda艂
po艣wiadczenie, o zmianie stanu faktycznego stanowi膮cego podstaw臋 wydania po艣wiadczenia.
Art. 32.
1. Minister w艂a艣ciwy do spraw transportu okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia:
1) spos贸b tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego o艣rodka szkolenia kierowc贸w
i innego podmiotu prowadz膮cego szkolenie;
2) wz贸r:
a) wniosku o wpis do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych o艣rodek szkolenia
kierowc贸w,
b) za艣wiadczenia potwierdzaj膮cego wpis przedsi臋biorcy do rejestru przedsi臋biorc贸w
prowadz膮cych o艣rodek szkolenia kierowc贸w,
c) po艣wiadczenia potwierdzaj膮cego spe艂nianie przez o艣rodek szkolenia kierowc贸w
dodatkowych wymaga艅, o kt贸rych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1,
d) piecz臋ci o艣rodka szkolenia kierowc贸w;
3) wysoko艣膰 op艂aty:
a) za wpis do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych o艣rodek szkolenia kierowc贸w,
przy czym jej wysoko艣膰 nie mo偶e przekroczy膰 600 z艂,
b) za wydanie po艣wiadczenia potwierdzaj膮cego spe艂nianie dodatkowych wymaga艅
przez o艣rodek szkolenia kierowc贸w, przy czym jej wysoko艣膰 nie
mo偶e przekroczy膰 600 z艂.
2. W rozporz膮dzeniu, o kt贸rym mowa w ust. 1, uwzgl臋dnia si臋 odpowiednio:
1) potrzeb臋 zapewnienia ujednoliconych procedur oznaczania o艣rodk贸w szkolenia
kierowc贸w i innych podmiot贸w prowadz膮cych szkolenie;
2) potrzeb臋 ujednolicenia dokument贸w;
3) koszty rzeczowe i osobowe zwi膮zane z:
a) prowadzeniem rejestru przedsi臋biorc贸w,
b) wykonywaniem nadzoru nad o艣rodkami szkolenia kierowc贸w,
c) post臋powaniem sprawdzaj膮cym spe艂nianie dodatkowych wymaga艅 oraz z
wydaniem po艣wiadczenia.
3. Minister w艂a艣ciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem w艂a艣ciwym do
spraw wewn臋trznych oraz Ministrem Obrony Narodowej okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia:
1) szczeg贸艂owe wymagania w zakresie wyposa偶enia dydaktycznego, warunk贸w
lokalowych i placu manewrowego:
30
a) o艣rodk贸w szkolenia kierowc贸w i innych podmiot贸w prowadz膮cych szkolenie
os贸b ubiegaj膮cych si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem,
pojazdami silnikowymi lub tramwajem,
b) o艣rodk贸w szkolenia kierowc贸w i innych podmiot贸w prowadz膮cych szkolenie
os贸b ubiegaj膮cych si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem,
pojazdami silnikowymi lub tramwajem, spe艂niaj膮cych dodatkowe
wymagania w zakresie, o kt贸rym mowa w art. 31 ust. 1;
2) szczeg贸艂owy program:
a) szkolenia os贸b ubiegaj膮cych si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania
motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem,
b) szkolenia:
鈥 kandydat贸w na instruktor贸w i instruktor贸w,
鈥 kandydat贸w na wyk艂adowc贸w i wyk艂adowc贸w,
c) 3-dniowych warsztat贸w doskonalenia zawodowego dla instruktor贸w i wyk艂adowc贸w;
3) szczeg贸艂owe warunki i tryb:
a) post臋powania z dokumentami dotycz膮cymi os贸b ubiegaj膮cych si臋 o uzyskanie
uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub
tramwajem i kandydat贸w na instruktor贸w oraz wzory stosowanych dokument贸w,
b) prowadzenia dokumentacji przez o艣rodki szkolenia kierowc贸w;
4) wzory dokument贸w zwi膮zanych z prowadzeniem szkolenia.
4. W rozporz膮dzeniu, o kt贸rym mowa w ust. 3, uwzgl臋dnia si臋 odpowiednio:
1) obowi膮zuj膮ce w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej;
2) potrzeb臋 zapewnienia nale偶ytych wymaga艅 organizacyjno-technicznych do
przeprowadzania kurs贸w i zaj臋膰 w zale偶no艣ci od rodzaju i zakresu szkolenia;
3) zakres wiedzy i umiej臋tno艣ci niezb臋dny do bezpiecznego i sprawnego uczestnictwa
w ruchu drogowym osoby posiadaj膮cej prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie
tramwajem;
4) potrzeb臋 zapewnienia sprawno艣ci procedur administracyjnych i nale偶ytej ochrony
dokumentacji zwi膮zanej z prowadzeniem szkolenia;
5) konieczno艣膰 ujednolicenia stosowanych dokument贸w.
Rozdzia艂 6
Instruktorzy i wyk艂adowcy
Art. 33.
1. Instruktorem jest osoba, kt贸ra:
31
1) posiada co najmniej wykszta艂cenie 艣rednie;
2) posiada prawo jazdy:
a) kategorii A co najmniej przez okres 3 lat 鈥 dotyczy instruktor贸w os贸b ubiegaj膮cych
si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, kt贸rzy
uzyskuj膮 uprawnienia instruktora wy艂膮cznie w zakresie prawa jazdy kategorii
A;
b) kategorii B co najmniej przez okres 3 lat 鈥 dotyczy instruktor贸w os贸b ubiegaj膮cych
si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegaj膮cych
si臋 o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy
kategorii B;
c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do
zakresu prowadzonych zaj臋膰 co najmniej przez okres roku oraz co najmniej
3鈥搇etnie do艣wiadczenie w prowadzeniu szkolenia os贸b ubiegaj膮cych si臋 o
uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B 鈥
dotyczy instruktor贸w os贸b ubiegaj膮cych si臋 o uzyskanie uprawnienia do
kierowania pojazdami rozszerzaj膮cych uprawnienia do prowadzenia szkolenia
o jedn膮 z wymienionych kategorii;
3) posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 3 lat oraz pozwolenie
na kierowanie tramwajem 鈥 dotyczy instruktor贸w os贸b ubiegaj膮cych si臋 o uzyskanie
uprawnienia do kierowania tramwajem;
4) posiada wa偶ne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do
wykonywania czynno艣ci instruktora;
5) posiada wa偶ne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskaza艅 psychologicznych
do wykonywania czynno艣ci instruktora;
6) uko艅czy艂a z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydat贸w na instruktor贸w i posiada
za艣wiadczenie o jego uko艅czeniu 鈥 dotyczy instruktor贸w os贸b ubiegaj膮cych
si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
7) z艂o偶y艂a z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzaj膮cy kwalifikacje przed komisj膮
powo艂an膮 przez wojewod臋;
8) nie by艂a skazana prawomocnym wyrokiem s膮du za:
a) przest臋pstwo przeciwko bezpiecze艅stwu w komunikacji,
b) przest臋pstwo pope艂nione w celu osi膮gni臋cia korzy艣ci maj膮tkowej lub osobistej,
c) przest臋pstwo przeciwko wiarygodno艣ci doku

MARSZA艁EK SEJMU
Grzegorz Schetyna

Fot.: Krzysztof Bia艂osk贸rski

Rozdzia艂 1. Przepisy og贸lne
Art. 1.
1. Ustawa okre艣la:
1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na
drogach po艂o偶onych w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;
2) wymagania w stosunku do os贸b, o kt贸rych mowa w pkt 1;
3) zasady uzyskiwania i cofania uprawnie艅 do kierowania pojazdami oraz zatrzymywania
dokument贸w stwierdzaj膮cych posiadanie uprawnienia do kierowania
pojazdami;
4) zasady prowadzenia dzia艂alno艣ci w zakresie uzyskiwania uprawnie艅 i bada艅 psychologicznych,
zwi膮zanych z kierowaniem pojazdami;
5) zasady wykonywania bada艅 lekarskich i psychologicznych kierowc贸w, instruktor贸w
i egzaminator贸w oraz kandydat贸w na kierowc贸w, instruktor贸w i egzaminator贸w;
6) zasady prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie prowadzenia o艣rodka
doskonalenia techniki jazdy.

2. Zadania samorz膮du wojew贸dztwa, o kt贸rych mowa w art. 10 ust. 3, art. 18 ust. 3,
art. 58 ust. 2, art. 67 ust. 1, art. 69 ust. 1, art. 70 ust. 1, art. 71 ust. 1 i 2, art. 72 ust.
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro偶enia dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekszta艂cenie) (Dz.
Urz. UE L 403 z 30.12.2006, str. 18) oraz cz臋艣ciowo dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wst臋pnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowc贸w
niekt贸rych pojazd贸w drogowych do przewozu rzeczy lub os贸b, zmieniaj膮cej rozporz膮dzenie Rady
(EWG) nr 3820/85 oraz dyrektyw臋 Rady 91/439/EWG i uchylaj膮cej dyrektyw臋 Rady 76/914/EWG (Dz.
Urz. UE L 226 z 10.09.2003, str. 4, z p贸藕n. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 7,
str. 441, z p贸藕n. zm.).
2) Niniejsz膮 ustaw膮 zmienia si臋 ustawy: ustaw臋 z dnia 20 czerwca 1997 r. 鈥 Prawo o ruchu drogowym,
ustaw臋 z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym i ustaw臋 z dnia 8 wrze艣nia 2006 r. o Pa艅stwowym
Ratownictwie Medycznym.
2
1 i 2, art. 77 ust. 2, art. 80 ust. 1 i 4, art. 85 ust. 3 i 8, art. 86 ust. 4, 5 i 7, art. 87
ust. 3, art. 88 ust. 1, 4, 6, 7 i 9, art. 96 ust. 3, art. 97 ust. 2, art. 99 ust. 5 i art. 103
ust. 6, stanowi膮 zadania z zakresu administracji rz膮dowej.

Art. 2.
Ilekro膰 w ustawie jest mowa o:
1) kierowcy, kieruj膮cym lub o poje藕dzie okre艣lonego rodzaju 鈥 nale偶y przez to rozumie膰
odpowiednio kierowc臋, kieruj膮cego lub pojazd w rozumieniu przepis贸w
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 鈥 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908, z p贸藕n. zm.3));
2) op艂acie ewidencyjnej 鈥 nale偶y przez to rozumie膰 op艂at臋 stanowi膮c膮 przych贸d
Funduszu 鈥 Centralna Ewidencja Pojazd贸w i Kierowc贸w, o kt贸rym mowa
w art. 80d ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 鈥 Prawo o ruchu drogowym.

Rozdzia艂 2
Osoby uprawnione do kierowania pojazdami

Art. 3.
1. Kieruj膮cym pojazdem mo偶e by膰 osoba, kt贸ra osi膮gn臋艂a wymagany wiek i jest sprawna
pod wzgl臋dem fizycznym i psychicznym oraz spe艂nia jeden z nast臋puj膮cych warunk贸w:
1) posiada umiej臋tno艣膰 kierowania pojazdem w spos贸b niezagra偶aj膮cy bezpiecze艅stwu,
nieutrudniaj膮cy ruchu drogowego i nienara偶aj膮cy kogokolwiek na
szkod臋 oraz odpowiedni dokument stwierdzaj膮cy posiadanie uprawnienia do
kierowania pojazdem;
2) odbywa w ramach szkolenia nauk臋 jazdy;
3) zdaje egzamin pa艅stwowy.
2. Kieruj膮cym pojazdem mo偶e by膰 r贸wnie偶 osoba, kt贸ra odbywa szkolenie w ramach
kwalifikacji wst臋pnej, kwalifikacji wst臋pnej przyspieszonej, kwalifikacji wst臋pnej
uzupe艂niaj膮cej lub kwalifikacji wst臋pnej uzupe艂niaj膮cej przyspieszonej, o kt贸rych
mowa w przepisach rozdzia艂u 7a ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z p贸藕n. zm.4)), i jest sprawna pod
wzgl臋dem fizycznym i psychicznym.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925,
Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343,
Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr
100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i
1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz.
739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 40,
poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228
i Nr 219, poz. 1443.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz.
1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009
3
3. Osoba niepe艂nosprawna pod wzgl臋dem fizycznym mo偶e by膰 kieruj膮cym, je偶eli uzyska艂a
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do kierowania pojazdem.

4. Osoba, kt贸ra uko艅czy艂a 18 lat, nie jest obowi膮zana do posiadania dokumentu
stwierdzaj膮cego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem lub pojazdem zaprz臋gowym.

Art. 4.
1. Dokumentem stwierdzaj膮cym posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednio
motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespo艂em pojazd贸w sk艂adaj膮cym si臋
z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest odpowiednio:
1) wydane w kraju:
a) prawo jazdy,
b) pozwolenie wojskowe,
c) mi臋dzynarodowe prawo jazdy;
2) wydane za granic膮:
a) mi臋dzynarodowe prawo jazdy, okre艣lone w Konwencji o ruchu drogowym,
podpisanej w Genewie dnia 19 wrze艣nia 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54,
poz. 321 i 322),
b) krajowe lub mi臋dzynarodowe prawo jazdy, okre艣lone w Konwencji o ruchu
drogowym, sporz膮dzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U.
z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44),
c) krajowe prawo jazdy wydane w innym pa艅stwie cz艂onkowskim Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub pa艅stwie cz艂onkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 鈥 stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym;
3) zagraniczny dokument wojskowy, okre艣lony w umowach mi臋dzynarodowych,
kt贸rych stron膮 jest Rzeczpospolita Polska.
2. Kierowca mo偶e posiada膰 tylko jedno wa偶ne prawo jazdy. Przepis ten nie dotyczy
mi臋dzynarodowego prawa jazdy oraz krajowego prawa jazdy osoby, o kt贸rej mowa
w art. 10 ust. 3.
3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest uznawane za wa偶ne prawo jazdy
wydane w innym pa艅stwie cz艂onkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub pa艅stwie cz艂onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) 鈥 stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, je偶eli na terytorium
kt贸regokolwiek z tych pa艅stw to prawo jazdy zosta艂o zatrzymane lub czasowo
albo na sta艂e cofni臋to posiadane uprawnienie do kierowania pojazdem.
r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 43, poz. 246 i
Nr 164, poz. 1107.
4
Art. 5.
1. Prawo jazdy, o kt贸rym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, stwierdza posiadanie uprawnienia
do kierowania odpowiednio motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespo艂em
pojazd贸w:
1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w ruchu mi臋dzynarodowym na terytorium:
a) pa艅stw-stron Konwencji, o kt贸rej mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. b 鈥 z wyj膮tkiem
kierowania motorowerem lub ci膮gnikiem rolniczym,
b) pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
pa艅stwa cz艂onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) 鈥 strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 鈥 z wyj膮tkiem
kierowania ci膮gnikiem rolniczym.
2. Pozwolenie wojskowe, o kt贸rym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b, stwierdza posiadanie
przez 偶o艂nierza zasadniczej s艂u偶by wojskowej i 偶o艂nierza s艂u偶by kandydackiej
uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym lub zespo艂em pojazd贸w
Si艂 Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub pobranym w ramach 艣wiadcze艅 na
rzecz obrony.
3. Mi臋dzynarodowe prawo jazdy, o kt贸rym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c, stwierdza
posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym lub zespo艂em
pojazd贸w w ruchu mi臋dzynarodowym na terytorium pa艅stw-stron Konwencji,
o kt贸rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, z wyj膮tkiem kierowania ci膮gnikiem
rolniczym. Mi臋dzynarodowe prawo jazdy jest wa偶ne 艂膮cznie z krajowym prawem
jazdy.
4. Prawo jazdy, o kt贸rym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, stwierdza posiadanie uprawnienia
do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w okresie 6 miesi臋cy od dnia rozpocz臋cia sta艂ego lub czasowego
pobytu.
5. Zagraniczny dokument wojskowy, o kt贸rym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, stwierdza
posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie okre艣lonym w umowach mi臋dzynarodowych, kt贸rych stron膮 jest
Rzeczpospolita Polska.
6. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio motorowerem lub pojazdem
silnikowym mo偶e kierowa膰 osoba posiadaj膮ca wa偶ne zagraniczne prawo jazdy wydane
przez pa艅stwo cz艂onkowskie Unii Europejskiej, Konfederacj臋 Szwajcarsk膮 lub
pa艅stwo cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 鈥
stron臋 umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 鈥 w okresie wa偶no艣ci prawa
jazdy.
Art. 6.
1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
1) kategorii AM:
a) motorowerem,
5
b) czteroko艂owcem lekkim;
2) kategorii A1:
a) motocyklem o pojemno艣ci skokowej silnika nieprzekraczaj膮cej 125 cm3,
mocy nieprzekraczaj膮cej 11 kW i stosunku mocy do masy w艂asnej nieprzekraczaj膮cym
0,1 kW/kg,
b) motocyklem tr贸jko艂owym o mocy nieprzekraczaj膮cej 15 kW,
c) pojazdami okre艣lonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
3) kategorii A2:
a) motocyklem o mocy nieprzekraczaj膮cej 35 kW i stosunku mocy do masy
w艂asnej nieprzekraczaj膮cym 0,2 kW/kg, przy czym nie mo偶e on powsta膰 w
wyniku wprowadzenia zmian w poje藕dzie o mocy przekraczaj膮cej dwukrotno艣膰
mocy tego motocykla,
b) motocyklem tr贸jko艂owym o mocy nieprzekraczaj膮cej 15 kW,
c) pojazdami okre艣lonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
4) kategorii A:
a) motocyklem, z zastrze偶eniem ust. 3,
b) pojazdami okre艣lonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
5) kategorii B1:
a) czteroko艂owcem,
b) pojazdami okre艣lonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
6) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie ca艂kowitej nieprzekraczaj膮cej
3,5 t, z wyj膮tkiem autobusu i motocykla,
b) zespo艂em pojazd贸w z艂o偶onym z pojazdu, o kt贸rym mowa w lit. a, oraz
z przyczepy lekkiej,
c) zespo艂em pojazd贸w z艂o偶onym z pojazdu, o kt贸rym mowa w lit. a, oraz
z przyczepy innej ni偶 lekka, o ile 艂膮czna dopuszczalna masa ca艂kowita zespo艂u
tych pojazd贸w nie przekracza 4.250 kg, z zastrze偶eniem ust. 4,
d) pojazdami okre艣lonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
7) kategorii C1:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie ca艂kowitej przekraczaj膮cej
3,5 t i nieprzekraczaj膮cej 7,5 t, z wyj膮tkiem autobusu,
b) zespo艂em pojazd贸w z艂o偶onym z pojazdu, o kt贸rym mowa w lit. a, oraz
z przyczepy lekkiej,
c) pojazdami okre艣lonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
8) kategorii C:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie ca艂kowitej przekraczaj膮cej
3,5 t, z wyj膮tkiem autobusu,
b) zespo艂em pojazd贸w z艂o偶onym z pojazdu, o kt贸rym mowa w lit. a, oraz
z przyczepy lekkiej,
6
c) pojazdami okre艣lonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
9) kategorii D1:
a) autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie wi臋cej ni偶 17
os贸b 艂膮cznie z kierowc膮, o d艂ugo艣ci nieprzekraczaj膮cej 8 m,
b) zespo艂em pojazd贸w z艂o偶onym z pojazdu, o kt贸rym mowa w lit. a, oraz
z przyczepy lekkiej,
c) pojazdami okre艣lonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
10) kategorii D:
a) autobusem,
b) zespo艂em pojazd贸w z艂o偶onym z pojazdu, o kt贸rym mowa w lit. a, oraz
z przyczepy lekkiej,
c) pojazdami okre艣lonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
11) kategorii T:
a) ci膮gnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobie偶nym,
b) zespo艂em pojazd贸w z艂o偶onym z ci膮gnika rolniczego z przyczep膮 (przyczepami)
lub pojazdem wolnobie偶nym z przyczep膮 (przyczepami),
c) pojazdami okre艣lonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
12) kategorii B+E, C+E lub D+E 鈥 pojazdem okre艣lonym odpowiednio w prawie
jazdy kategorii B, C lub D, 艂膮cznie z przyczep膮 (przyczepami), przy czym w zakresie
kategorii B+E dopuszczalna masa ca艂kowita ci膮gni臋tej przyczepy nie mo偶e
przekracza膰 3,5 t;
13) kategorii C1+E 鈥 zespo艂em pojazd贸w o dopuszczalnej masie ca艂kowitej nieprzekraczaj膮cej
12 t, sk艂adaj膮cym si臋 z pojazdu ci膮gn膮cego okre艣lonego w prawie
jazdy kategorii C1 i przyczepy;
14) kategorii D1+E 鈥 zespo艂em pojazd贸w o dopuszczalnej masie ca艂kowitej nieprzekraczaj膮cej
12 t, sk艂adaj膮cym si臋 z pojazdu ci膮gn膮cego okre艣lonego
w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;
15) kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E 鈥 zespo艂em pojazd贸w okre艣lonym
w prawie jazdy kategorii B+E;
16) kategorii C+E i D 鈥 zespo艂em pojazd贸w okre艣lonych w prawie jazdy kategorii
D+E.
2. Zespo艂em pojazd贸w, o kt贸rym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, kt贸rego dopuszczalna masa
ca艂kowita przekracza 3,5 t, mo偶e kierowa膰 osoba, kt贸ra zda艂a cz臋艣膰 praktyczn膮
egzaminu pa艅stwowego, potwierdzon膮 wpisem do prawa jazdy.
3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:
1) kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ci膮gnikiem rolniczym, pojazdem
wolnobie偶nym oraz zespo艂em z艂o偶onym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;
2) kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E uprawnia do kierowania zespo艂em pojazd贸w
z艂o偶onym z ci膮gnika rolniczego z przyczep膮 (przyczepami) lub pojazdu
wolnobie偶nego z przyczep膮 (przyczepami);
7
3) kategorii AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania zespo艂em pojazd贸w z艂o偶onym
z pojazdu okre艣lonego dla tej kategorii wraz z przyczep膮.
4. Kolejk膮 turystyczn膮 mo偶e kierowa膰 osoba, kt贸ra posiada prawo jazdy odpowiedniej
kategorii co najmniej od 2 lat.
5. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem w艂a艣ciwym do spraw
transportu mo偶e okre艣li膰, w drodze rozporz膮dzenia, w spos贸b odmienny od przepis贸w
ust. 1, uprawnienia os贸b kieruj膮cych pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi
do cel贸w specjalnych Si艂 Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub pobranymi
w ramach 艣wiadcze艅 na rzecz obrony, a tak偶e dodatkowe wymagania w
stosunku do tych os贸b.
6. W rozporz膮dzeniu, o kt贸rym mowa w ust. 5, uwzgl臋dnia si臋 odpowiednio:
1) potrzeb臋 posiadania szczeg贸lnych kwalifikacji przez osoby wykonuj膮ce zadania
zwi膮zane z obronno艣ci膮 pa艅stwa;
2) wymagania w stosunku do uprawnie艅 偶o艂nierzy pe艂ni膮cych s艂u偶b臋 poza granicami
kraju;
3) potrzeb臋 zapewnienia bezpiecze艅stwa w ruchu drogowym.
Art. 7.
1. Dokumentem stwierdzaj膮cym posiadanie uprawnienia do kierowania:
1) tramwajem 鈥 jest pozwolenie na kierowanie tramwajem;
2) rowerem 鈥 jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T 鈥
w przypadku os贸b, kt贸re nie uko艅czy艂y 18 lat;
3) pojazdem zaprz臋gowym 鈥 jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM,
A1, B1 lub T 鈥 w przypadku os贸b, kt贸re nie uko艅czy艂y 18 lat.
2. Kieruj膮cy tramwajem mo偶e posiada膰 tylko jedno wa偶ne pozwolenie na kierowanie
tramwajem.
Art. 8.
1. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
1) 14 lat 鈥 dla pojazd贸w okre艣lonych w prawie jazdy kategorii AM;
2) 16 lat 鈥 dla pojazd贸w okre艣lonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
3) 18 lat 鈥 dla pojazd贸w okre艣lonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i
C1+E;
4) 20 lat 鈥 dla pojazd贸w okre艣lonych w prawie jazdy kategorii A, je偶eli osoba co
najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
5) 21 lat 鈥 dla motocykli tr贸jko艂owych o mocy przekraczaj膮cej 15 kW, je偶eli osoba
posiada prawo jazdy kategorii A;
6) 21 lat 鈥 dla pojazd贸w okre艣lonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i
D1+E, z zastrze偶eniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 oraz art. 9;
8
7) 24 lata 鈥 dla pojazd贸w okre艣lonych w prawie jazdy kategorii:
a) A 鈥 je偶eli osoba nie posiada艂a co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii
A2,
b) D i D+E, z zastrze偶eniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9;
8) 21 lat 鈥 dla tramwaju;
9) 15 lat 鈥 dla pojazdu zaprz臋gowego;
10) 10 lat 鈥 dla roweru;
11) 17 lat 鈥 dla roweru wieloosobowego lub przewo偶膮cego inn膮 osob臋;
12) 13 lat 鈥 dla jad膮cego po jezdni w贸zka inwalidzkiego;
13) 21 lat 鈥 dla kolejki turystycznej.
2. Wymagany minimalny wiek do kierowania dla 偶o艂nierzy kieruj膮cych pojazdami Si艂
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:
1) 18 lat 鈥 dla pojazd贸w okre艣lonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i
C+E;
2) 19 lat 鈥 dla pojazd贸w okre艣lonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D.
3. Dla funkcjonariuszy kieruj膮cych pojazdami Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej, Policji oraz
Stra偶y Granicznej minimalny wiek do kierowania wynosi:
1) 18 lat 鈥 dla pojazd贸w okre艣lonych w prawie jazdy kategorii A;
2) 19 lat 鈥 dla pojazd贸w okre艣lonych w prawie jazdy kategorii C;
3) 21 lat 鈥 dla pojazd贸w okre艣lonych w prawie jazdy kategorii D.
Art. 9.
1. Dla os贸b, kt贸re uzyska艂y kwalifikacj臋 wst臋pn膮 okre艣lon膮 w przepisach rozdzia艂u 7a
ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania
pojazdami okre艣lonymi w prawie jazdy kategorii:
1) C i C+E wynosi 18 lat;
2) D i D+E wynosi 21 lat.
2. Dla os贸b, kt贸re uzyska艂y kwalifikacj臋 wst臋pn膮 przyspieszon膮, okre艣lon膮 w przepisach
rozdzia艂u 7a ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny
wiek do kierowania pojazdami okre艣lonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E
wynosi:
1) 23 lata lub
2) 21 lat, z tym 偶e taka osoba mo偶e kierowa膰 wy艂膮cznie pojazdami wykonuj膮cymi
regularne przewozy os贸b na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepis贸w
ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczaj膮cej
50 km.
9
Rozdzia艂 3
Wydawanie praw jazdy
Art. 10.
1. Prawo jazdy jest wydawane przez starost臋, na wniosek osoby zainteresowanej, za
op艂at膮 oraz po uiszczeniu op艂aty ewidencyjnej.
2. Mi臋dzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez ka偶dego starost臋, na wniosek
osoby zainteresowanej, za op艂at膮 na podstawie krajowego prawa jazdy. Mi臋dzynarodowe
prawo jazdy jest wydawane na okres 3 lat, nie d艂u偶ej jednak ni偶 na okres
wa偶no艣ci krajowego prawa jazdy.
3. Szefom i cudzoziemskiemu personelowi przedstawicielstw dyplomatycznych, urz臋d贸w
konsularnych i misji specjalnych pa艅stw obcych oraz organizacji mi臋dzynarodowych,
korzystaj膮cych z przywilej贸w i immunitet贸w dyplomatycznych lub konsularnych
na mocy ustaw, um贸w mi臋dzynarodowych b膮d藕 powszechnie uznanych
zwyczaj贸w mi臋dzynarodowych lub na zasadzie wzajemno艣ci, oraz innym osobom
korzystaj膮cym z tych przywilej贸w i immunitet贸w uprawnienie do kierowania pojazdem
wydaje nieodp艂atnie 鈥 nie zatrzymuj膮c prawa jazdy wydanego w pa艅stwie wysy艂aj膮cym
鈥 marsza艂ek wojew贸dztwa mazowieckiego, na wniosek ministra w艂a艣ciwego
do spraw zagranicznych.
4. Pozwolenie wojskowe jest wydawane 偶o艂nierzom zasadniczej s艂u偶by wojskowej i
偶o艂nierzom s艂u偶by kandydackiej na czas pe艂nienia tej s艂u偶by przez dow贸dc臋 jednostki
wojskowej prowadz膮cej szkolenie kierowc贸w.
5. Pozwolenie wojskowe jest wymieniane przez starost臋 na prawo jazdy tej samej kategorii.
Osoba niespe艂niaj膮ca wymaga艅 w zakresie wieku, o kt贸rych mowa odpowiednio
w art. 8 ust. 1 pkt 6 i 7, mo偶e otrzyma膰 prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania
okre艣lonymi pojazdami.
6. Op艂ata, o kt贸rej mowa w ust. 1 i 2, z wyj膮tkiem op艂aty ewidencyjnej, stanowi doch贸d
powiatu.
Art. 11.
1. Prawo jazdy jest wydawane osobie, kt贸ra:
1) osi膮gn臋艂a minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii;
2) uzyska艂a orzeczenie:
a) lekarskie o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do kierowania pojazdem,
b) psychologiczne o braku przeciwwskaza艅 psychologicznych do kierowania
pojazdem 鈥 nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E
lub T;
3) odby艂a szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii;
10
4) zda艂a egzamin pa艅stwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej
kategorii;
5) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni
w ka偶dym roku kalendarzowym ze wzgl臋du na swoje wi臋zi osobiste lub zawodowe
albo przedstawi za艣wiadczenie, 偶e studiuje co najmniej od 6 miesi臋cy.
2. Osoba, kt贸ra nie uko艅czy艂a 18 lat, mo偶e uzyska膰 prawo jazdy kategorii AM, A1, B1
lub T za pisemn膮 zgod膮 rodzica lub opiekuna.
3. Osoby, o kt贸rych mowa w art. 8 ust. 2 i 3, do czasu osi膮gni臋cia wymaganego minimalnego
wieku do kierowania pojazdami okre艣lonych kategorii, o kt贸rym mowa w
art. 8 ust. 1, mog膮 otrzyma膰 prawo jazdy z ograniczeniem wynikaj膮cym z mo偶liwo艣ci
prowadzenia okre艣lonego pojazdu.
4. Dodatkowym warunkiem wydania prawa jazdy:
1) kategorii C1, C, D1 lub D 鈥 jest spe艂nienie wymaga艅, o kt贸rych mowa w ust. 1
pkt 3 i 4, okre艣lonych dla prawa jazdy kategorii B;
2) kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E 鈥 jest spe艂nienie wymaga艅,
o kt贸rych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, okre艣lonych odpowiednio dla prawa jazdy
kategorii B, C1, C, D1 lub D.
5. Osoby, o kt贸rych mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2, w okresie mi臋dzy 21. a 23. rokiem 偶ycia
otrzymuj膮 prawo jazdy kategorii D i D+E z ograniczeniem do wykonywania regularnych
przewoz贸w os贸b na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepis贸w
ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczaj膮cej
50 km.
6. Dodatkowym warunkiem wydania prawa jazdy osobie, wobec kt贸rej zosta艂a wydana
decyzja o cofni臋ciu prawa jazdy w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3, jest uzyskanie
orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskaza艅 psychologicznych do kierowania
pojazdem.
7. Przepisy ust. 1 pkt 1鈥4 oraz ust. 4 stosuje si臋 do pozwolenia wojskowego.
Art. 12.
1. Prawo jazdy nie mo偶e by膰 wydane osobie:
1) u kt贸rej w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywn膮 form臋 uzale偶nienia
od alkoholu lub 艣rodka dzia艂aj膮cego podobnie do alkoholu;
2) w stosunku do kt贸rej zosta艂 orzeczony prawomocnym wyrokiem s膮du zakaz
prowadzenia pojazd贸w mechanicznych 鈥 w okresie i zakresie obowi膮zywania
tego zakazu;
3) w stosunku do kt贸rej wydano decyzj臋 o cofni臋ciu uprawnienia do kierowania
pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy 鈥 w okresie i zakresie obowi膮zywania
tej decyzji;
4) posiadaj膮cej inny dokument stwierdzaj膮cy uprawnienie do kierowania pojazdem
silnikowym;
11
5) kt贸ra uzyska艂a za granic膮 prawo jazdy, a to prawo jazdy zosta艂o zatrzymane lub
uprawnienie do kierowania pojazdami zosta艂o cofni臋te 鈥 w okresie obowi膮zywania
zatrzymania prawa jazdy lub cofni臋cia uprawnienia;
6) kt贸rej prawo jazdy zosta艂o wymienione w trybie art. 97 ust. 1 i 2.
2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje si臋 tak偶e wobec osoby ubiegaj膮cej si臋 o wydanie prawa
jazdy kategorii:
1) B1 lub B 鈥 w okresie obowi膮zywania zakazu prowadzenia pojazd贸w mechanicznych
obejmuj膮cego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1,
A2, A;
2) AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D 鈥 w okresie obowi膮zywania zakazu prowadzenia
pojazd贸w mechanicznych obejmuj膮cego uprawnienie w zakresie prawa
jazdy kategorii B;
3) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E 鈥 w okresie obowi膮zywania zakazu prowadzenia
pojazd贸w mechanicznych obejmuj膮cego uprawnienie w zakresie prawa
jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D.
3. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje si臋 tak偶e wobec osoby ubiegaj膮cej si臋 o wydanie prawa
jazdy kategorii:
1) C1, C, D1 lub D 鈥 w okresie obowi膮zywania decyzji o cofni臋ciu lub zatrzymaniu
prawa jazdy obejmuj膮cej uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B;
2) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E 鈥 w okresie obowi膮zywania decyzji
o cofni臋ciu lub zatrzymaniu prawa jazdy obejmuj膮cej uprawnienie w zakresie
prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D.
4. Przepis ust. 1 pkt 4 nie dotyczy mi臋dzynarodowego prawa jazdy oraz prawa jazdy
posiadanego przez osoby, o kt贸rych mowa w art. 10 ust. 3.
5. Przepisy ust. 1鈥3 stosuje si臋 do pozwolenia wojskowego.
Art. 13.
1. Prawo jazdy kategorii:
1) AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydaje si臋 na okres 15 lat, z tym 偶e:
a) okres ten mo偶e by膰 kr贸tszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego, o
kt贸rym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. a,
b) prawo jazdy kategorii B uzyskane po raz pierwszy wydaje si臋 na okres, o
kt贸rym mowa w art. 91 ust. 1, z zastrze偶eniem art. 92 ust. 1;
2) C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E wydaje si臋 na okres 5 lat, nie d艂u偶ej
jednak ni偶 na okres wynikaj膮cy z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego,
o kt贸rych mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, z zastrze偶eniem art. 15.
2. Orzeczenie lekarskie, o kt贸rym mowa w ust. 1 pkt 2, w uzasadnionych przypadkach
dotycz膮cych stanu zdrowia, mo偶e by膰 wydawane na okres kr贸tszy ni偶 5 lat.
3. Okres wa偶no艣ci prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E
jest przed艂u偶any przez starost臋 po przed艂o偶eniu:
12
1) orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do kierowania
pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskaza艅 psychologicznych
do kierowania pojazdem wydanych na podstawie bada艅, o kt贸rych
mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 oraz art. 82 ust. 1 pkt 2, albo
2) orzeczenia stwierdzaj膮cego brak przeciwwskaza艅 zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowcy i orzeczenia psychologicznego stwierdzaj膮cego
brak przeciwwskaza艅 psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowcy, o kt贸rych mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r.
o transporcie drogowym.
4. Prawo jazdy mo偶e zawiera膰 wymagania lub ograniczenia wynikaj膮ce:
1) ze stanu zdrowia kierowcy;
2) z mo偶liwo艣ci prowadzenia okre艣lonego pojazdu.
5. Wymagania lub ograniczenia mog膮 dotyczy膰:
1) stosowania:
a) korekty lub ochrony wzroku,
b) korekty s艂uchu,
c) protezy lub szyny ortopedycznej;
2) mo偶liwo艣ci ograniczonego korzystania z pojazdu;
3) konieczno艣ci modyfikacji lub dostosowania pojazdu;
4) ograniczenia uprawnienia do kierowania wskazanymi pojazdami;
5) dodatkowego oznakowania pojazdu;
6) terminu wa偶no艣ci prawa jazdy.
6. Okres wa偶no艣ci prawa jazdy okre艣lonej kategorii jest przed艂u偶any, na wniosek osoby
zainteresowanej, za op艂at膮, o kt贸rej mowa w art. 10 ust. 1, oraz po uiszczeniu op艂aty
ewidencyjnej, w formie wymiany prawa jazdy. Do wymiany prawa jazdy stosuje
si臋 przepisy ust. 1, 4 i 5 oraz art. 12 ust. 1鈥3.
7. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje si臋 do pozwolenia wojskowego.
Art. 14.
1. Osoba posiadaj膮ca wa偶ne krajowe prawo jazdy wydane za granic膮 mo偶e, na sw贸j
wniosek, otrzyma膰 prawo jazdy odpowiedniej kategorii, za op艂at膮, o kt贸rej mowa
w art. 10 ust. 1, oraz po uiszczeniu op艂aty ewidencyjnej, po zwrocie zagranicznego
dokumentu organowi wydaj膮cemu prawo jazdy. Je偶eli prawo jazdy wydane za granic膮
nie jest okre艣lone w konwencjach o ruchu drogowym, o kt贸rych mowa w art. 4
ust. 1 pkt 2 lit. a i b, dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest
z艂o偶enie z wynikiem pozytywnym cz臋艣ci teoretycznej egzaminu pa艅stwowego i
przedstawienie uwierzytelnionego t艂umaczenia zagranicznego dokumentu. Warunek
ten nie dotyczy krajowego prawa jazdy wydanego w pa艅stwie cz艂onkowskim Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa艅stwie cz艂onkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 鈥 stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.
13
2. Je偶eli prawo jazdy wydane za granic膮 zawiera ograniczenie, o kt贸rym mowa w art.
13 ust. 5, ograniczenie to uwzgl臋dnia si臋 w wydawanym prawie jazdy.
3. W stosunku do obywateli niekt贸rych pa艅stw mo偶na okre艣li膰, na zasadach wzajemno艣ci,
warunki i tryb wydawania praw jazdy, odmienne ni偶 te, o kt贸rych mowa w ust.
1.
4. Minister w艂a艣ciwy do spraw transportu mo偶e okre艣li膰, w drodze rozporz膮dzenia,
warunki i tryb wydawania praw jazdy, o kt贸rych mowa w ust. 3.
5. W rozporz膮dzeniu, o kt贸rym mowa w ust. 4, uwzgl臋dnia si臋 odpowiednio:
1) warunki wymiany polskich krajowych praw jazdy na krajowe prawa jazdy danego
pa艅stwa;
2) wymagania, od kt贸rych spe艂nienia jest uzale偶niona wymiana polskich krajowych
praw jazdy na krajowe prawa jazdy danego pa艅stwa;
3) obci膮偶enia finansowe nak艂adane na obywatela polskiego wymieniaj膮cego polskie
krajowe prawo jazdy na krajowe prawo jazdy danego pa艅stwa.
Art. 15.
1. Starosta dokonuje w prawie jazdy wpisu potwierdzaj膮cego odbycie kwalifikacji
wst臋pnej, kwalifikacji wst臋pnej przyspieszonej, kwalifikacji wst臋pnej uzupe艂niaj膮cej,
kwalifikacji wst臋pnej uzupe艂niaj膮cej przyspieszonej albo szkolenia okresowego,
o kt贸rych mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym.
2. Wpis jest dokonywany na pisemny wniosek kierowcy, na podstawie przed艂o偶onych
kopii:
1) 艣wiadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzaj膮cego uko艅czenie kwalifikacji
wst臋pnej, kwalifikacji wst臋pnej przyspieszonej, kwalifikacji wst臋pnej uzupe艂niaj膮cej,
kwalifikacji wst臋pnej uzupe艂niaj膮cej przyspieszonej, szkolenia okresowego
albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w pa艅stwie cz艂onkowskim Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub pa艅stwie cz艂onkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 鈥 stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, zgodnie z dyrektyw膮 nr 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wst臋pnej kwalifikacji i okresowego
szkolenia kierowc贸w niekt贸rych pojazd贸w drogowych do przewozu
rzeczy lub os贸b, zmieniaj膮ca rozporz膮dzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektyw臋
Rady 91/439/EWG i uchylaj膮ca dyrektyw臋 Rady 76/914/EWG,
2) orzeczenia lekarskiego stwierdzaj膮cego brak przeciwwskaza艅 zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
3) orzeczenia psychologicznego stwierdzaj膮cego brak przeciwwskaza艅 psychologicznych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
鈥 okre艣lonych w przepisach ustawy, o kt贸rej mowa w ust. 1.
3. Wpis jest dokonywany, w formie wymiany prawa jazdy, na okres 5 lat, liczony od
dnia wydania 艣wiadectwa kwalifikacji zawodowej, o kt贸rym mowa w przepisach
rozdzia艂u 7a ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym, przy czym
termin ten nie mo偶e by膰 d艂u偶szy ni偶 okres wa偶no艣ci orzeczenia lekarskiego i orzeczenia
psychologicznego, o kt贸rych mowa w przepisach rozdzia艂u 7a tej ustawy.
14
4. Za dokonanie wpisu, o kt贸rym mowa w ust. 1, pobiera si臋 op艂at臋, o kt贸rej mowa
w art. 10 ust. 1, oraz op艂at臋 ewidencyjn膮.
Art. 16.
1. Pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wydawane, na wniosek osoby zainteresowanej,
za op艂at膮 oraz po uiszczeniu op艂aty ewidencyjnej, przez starost臋. Do wydawania
pozwolenia na kierowanie tramwajem stosuje si臋 przepisy art. 12 ust. 1 i odpowiednio
art. 13 ust. 4 i 5.
2. Pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wydawane osobie, kt贸ra:
1) osi膮gn臋艂a wiek wymagany do kierowania tramwajem;
2) uzyska艂a orzeczenie:
a) lekarskie o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do kierowania pojazdem,
b) psychologiczne o braku przeciwwskaza艅 psychologicznych do kierowania
pojazdem;
3) odby艂a wymagane szkolenie;
4) zda艂a egzamin pa艅stwowy wymagany do uzyskania pozwolenia.
3. Pozwolenie na kierowanie tramwajem jest wydawane na okres 5 lat, nie d艂u偶ej jednak
ni偶 na okres wynikaj膮cy z terminu wa偶no艣ci orzeczenia lekarskiego i orzeczenia
psychologicznego, o kt贸rych mowa w ust. 2 pkt 2.
4. Okres wa偶no艣ci pozwolenia na kierowanie tramwajem jest przed艂u偶any przez starost臋
po przed艂o偶eniu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych
do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskaza艅
psychologicznych do kierowania pojazdem wydanych na podstawie bada艅, o kt贸rych
mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 oraz art. 82 ust. 1 pkt 2.
5. Okres wa偶no艣ci pozwolenia na kierowanie tramwajem jest przed艂u偶any, za op艂at膮, o
kt贸rej mowa w ust. 1, oraz po uiszczeniu op艂aty ewidencyjnej, w formie wymiany
tego dokumentu. Do wymiany pozwolenia na kierowanie tramwajem stosuje si臋
przepisy ust. 1鈥3.
6. Op艂ata, o kt贸rej mowa w ust. 1, z wyj膮tkiem op艂aty ewidencyjnej, stanowi doch贸d
powiatu.
Art. 17.
1. Kart臋 rowerow膮 wydaje nieodp艂atnie, za pisemn膮 zgod膮 rodzica lub opiekuna:
1) dyrektor szko艂y 鈥 uczniowi szko艂y podstawowej;
2) dyrektor wojew贸dzkiego o艣rodka ruchu drogowego lub przedsi臋biorca prowadz膮cy
o艣rodek szkolenia kierowc贸w posiadaj膮cy po艣wiadczenie potwierdzaj膮ce
spe艂nianie dodatkowych wymaga艅 鈥 osobie niewymienionej w pkt 1.
2. Kart臋 rowerow膮 mo偶e uzyska膰 osoba, kt贸ra:
1) osi膮gn臋艂a wymagany minimalny wiek;
15
2) wykaza艂a si臋 niezb臋dnymi umiej臋tno艣ciami odpowiednio podczas zaj臋膰 szkolnych,
zaj臋膰 prowadzonych przez wojew贸dzki o艣rodek ruchu drogowego lub zaj臋膰
prowadzonych przez o艣rodek szkolenia kierowc贸w posiadaj膮cy po艣wiadczenie
potwierdzaj膮ce spe艂nianie dodatkowych wymaga艅.
Art. 18.
1. Osoba posiadaj膮ca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem jest obowi膮zana
zawiadomi膰 starost臋 o utracie tego dokumentu, jego zniszczeniu w stopniu
powoduj膮cym nieczytelno艣膰, a tak偶e o zmianie stanu faktycznego wymagaj膮cego
zmiany danych w nim zawartych, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
2. Na wniosek osoby uprawnionej w przypadkach, o kt贸rych mowa w ust. 1, starosta
wydaje, za op艂at膮, o kt贸rej mowa w art. 10 ust. 1 lub w art. 16 ust. 1, oraz po uiszczeniu
op艂aty ewidencyjnej:
1) wt贸rnik dokumentu pod warunkiem:
a) z艂o偶enia o艣wiadczenia o utracie dokumentu, pod rygorem odpowiedzialno艣ci
karnej wynikaj膮cej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 鈥 Kodeks
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z p贸藕n. zm.5)), zwanej dalej 鈥濳odeksem
karnym鈥, albo
b) zwrotu zniszczonego dokumentu;
2) nowy dokument pod warunkiem zwrotu dokumentu wymagaj膮cego zmiany danych.
3. W stosunku do os贸b, o kt贸rych mowa w art. 10 ust. 3, organem w艂a艣ciwym w sprawach
okre艣lonych w ust. 1, 2 i 6 jest marsza艂ek wojew贸dztwa mazowieckiego.
4. W przypadku utraty lub zniszczenia pozwolenia wojskowego wt贸rnik tego dokumentu
wydaje nieodp艂atnie dow贸dca jednostki wojskowej, kt贸ry wyda艂 pozwolenie
wojskowe.
5. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej wt贸rnik tego dokumentu wydaje
nieodp艂atnie podmiot, kt贸ry wyda艂 kart臋 rowerow膮.
6. Osoba, kt贸ra po uzyskaniu wt贸rnika odzyska艂a utracony dokument, o kt贸rym mowa
w ust. 1, jest obowi膮zana zwr贸ci膰 ten dokument staro艣cie.
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64,
poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r.
Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz.
1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz.
2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz.
1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007
r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560,
Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz.
504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i
Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125,
poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021 i Nr 182, poz. 1228.
16
Art. 19.
Minister w艂a艣ciwy do spraw transportu dokonuje, z zachowaniem przepis贸w ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. 鈥 Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228), wyboru:
1) producenta blankiet贸w praw jazdy;
2) podmiotu dokonuj膮cego personalizacji blankiet贸w praw jazdy i dystrybucji praw
jazdy;
3) producenta blankiet贸w mi臋dzynarodowych praw jazdy;
4) producenta pozwole艅 na kierowanie tramwajem.
Art. 20.
1. Minister w艂a艣ciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem w艂a艣ciwym do
spraw wewn臋trznych okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia:
1) wzory dokument贸w stwierdzaj膮cych uprawnienia do kierowania pojazdami oraz
ich opis;
2) szczeg贸艂owe warunki wydawania i zatrzymywania dokument贸w stwierdzaj膮cych
uprawnienia do kierowania pojazdami, cofania i przywracania uprawnie艅 do
kierowania pojazdami, a tak偶e szczeg贸艂owe czynno艣ci organ贸w i innych jednostek
z tym zwi膮zane oraz wzory dokument贸w stosowanych w tych sprawach;
3) op艂at臋 za wydanie:
a) prawa jazdy 鈥 przy czym jej wysoko艣膰 nie mo偶e przekroczy膰 200 z艂,
b) mi臋dzynarodowego prawa jazdy 鈥 przy czym jej wysoko艣膰 nie mo偶e przekroczy膰
200 z艂,
c) pozwolenia na kierowanie tramwajem 鈥 przy czym jej wysoko艣膰 nie mo偶e
przekroczy膰 30 z艂.
2. W rozporz膮dzeniu, o kt贸rym mowa w ust. 1, uwzgl臋dnia si臋 odpowiednio:
1) obowi膮zuj膮ce w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej;
2) konieczno艣膰 prawid艂owego zabezpieczenia dokument贸w przed podrobieniem
lub przerobieniem;
3) konieczno艣膰 zapewnienia sprawno艣ci procedur administracyjnych, w tym prowadzenia
spraw w formie elektronicznej;
4) koszty produkcji i dystrybucji dokument贸w oraz koszty rzeczowe i osobowe
zwi膮zane z ich wydaniem.
3. Minister Obrony Narodowej okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia, wz贸r i opis pozwolenia
wojskowego, a tak偶e tryb jego wydawania.
4. W rozporz膮dzeniu, o kt贸rym mowa w ust. 3, uwzgl臋dnia si臋 odpowiednio konieczno艣膰:
17
1) zapewnienia zgodno艣ci pozwolenia wojskowego z obowi膮zuj膮cym podzia艂em
kategorii prawa jazdy;
2) prawid艂owego zabezpieczenia dokument贸w przed podrobieniem lub przerobieniem;
3) zapewnienia sprawno艣ci procedur administracyjnych w zakresie regulowanym
w rozporz膮dzeniu.
Rozdzia艂 4
Szkolenie os贸b ubiegaj膮cych si臋 o uprawnienie do kierowania pojazdami
Art. 21.
1. Osoba ubiegaj膮ca si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem
silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem mo偶e rozpocz膮膰 szkolenie
nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed osi膮gni臋ciem minimalnego wieku, o kt贸rym
mowa odpowiednio w art. 8 lub 9, wymaganego od kieruj膮cego pojazdem obj臋tego
tym uprawnieniem, a je偶eli osob膮 t膮 jest ucze艅 uczestnicz膮cy w zaj臋ciach szkolnych
w szkole, w kt贸rej podstawa programowa kszta艂cenia w zawodzie przewiduje uzyskanie
umiej臋tno艣ci kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesi臋cy.
2. Osoba, kt贸ra nie uko艅czy艂a 18 lat, mo偶e rozpocz膮膰 szkolenie za pisemn膮 zgod膮 rodzica
lub opiekuna.
Art. 22.
1. Nie mo偶e by膰 szkolona osoba:
1) niespe艂niaj膮ca wymaga艅, o kt贸rych mowa w art. 21;
2) w stosunku do kt贸rej zosta艂 orzeczony prawomocnym wyrokiem s膮du zakaz
prowadzenia pojazd贸w mechanicznych 鈥 w okresie i zakresie obowi膮zywania
tego zakazu;
3) w stosunku do kt贸rej wydano decyzj臋 o cofni臋ciu uprawnienia do kierowania
pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy 鈥 w okresie i zakresie obowi膮zywania
tej decyzji;
4) nieposiadaj膮ca:
a) orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do kierowania
pojazdem,
b) orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskaza艅 psychologicznych
do kierowania pojazdem 鈥 nie dotyczy uprawnie艅 w zakresie prawa jazdy
kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T.
2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje si臋 tak偶e wobec osoby ubiegaj膮cej si臋 o uzyskanie uprawnie艅
w zakresie prawa jazdy kategorii:
1) B1 lub B 鈥 w okresie obowi膮zywania zakazu prowadzenia pojazd贸w mechanicznych
obejmuj膮cego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1,
A2 lub A;
18
2) C1, C, D1 lub D 鈥 w okresie obowi膮zywania zakazu prowadzenia pojazd贸w
mechanicznych obejmuj膮cego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B;
3) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E 鈥 w okresie obowi膮zywania zakazu prowadzenia
pojazd贸w mechanicznych obejmuj膮cego uprawnienie w zakresie prawa
jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D.
3. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje si臋 tak偶e wobec osoby ubiegaj膮cej si臋 o uzyskanie uprawnie艅
w zakresie prawa jazdy kategorii:
1) C1, C, D1 lub D 鈥 w okresie obowi膮zywania decyzji o cofni臋ciu uprawnienia do
kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy obejmuj膮cej uprawnienia w
zakresie prawa jazdy kategorii B;
2) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E 鈥 w okresie obowi膮zywania decyzji
o cofni臋ciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy
obejmuj膮cej uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio
kategorii C1, C, D1 lub D.
Art. 23.
1. Szkolenie osoby ubiegaj膮cej si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem,
pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem odbywa si臋 w
formie:
1) kursu;
2) zaj臋膰 szkolnych 鈥 w zakresie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi,
z wy艂膮czeniem uprawnie艅 w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.
2. Szkolenie osoby ubiegaj膮cej si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem
lub pojazdem silnikowym jest prowadzone zgodnie z programem szkolenia i
obejmuje:
1) cz臋艣膰 teoretyczn膮 przeprowadzan膮 w formie wyk艂ad贸w i 膰wicze艅 w zakresie:
a) podstaw kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym,
b) obowi膮zk贸w i praw kieruj膮cego pojazdem;
2) cz臋艣膰 praktyczn膮 w zakresie kierowania pojazdem, zwan膮 dalej 鈥瀗auk膮 jazdy鈥,
przeprowadzan膮:
a) na placu manewrowym,
b) w ruchu miejskim oraz
c) w ruchu poza obszarem zabudowanym;
3) nauk臋 udzielania pierwszej pomocy przeprowadzan膮 w formie wyk艂ad贸w i zaj臋膰
praktycznych;
4) kontrolne sprawdzenie poziomu osi膮gni臋tej wiedzy i umiej臋tno艣ci, zwane dalej
鈥瀍gzaminem wewn臋trznym鈥.
3. Wyk艂ady, o kt贸rych mowa w ust. 2 pkt 1, mog膮 by膰 przeprowadzone w formie nauczania
na odleg艂o艣膰 z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu pod
nadzorem o艣rodka szkolenia kierowc贸w.
19
4. Egzamin wewn臋trzny jest przeprowadzany odpowiednio po uko艅czeniu zaj臋膰, o kt贸rych
mowa w ust. 2 pkt 1鈥3 lub ust. 3, przez instruktora lub wyk艂adowc臋 wyznaczonych
przez kierownika podmiotu prowadz膮cego szkolenie. Wyk艂adowca przeprowadza
wy艂膮cznie cz臋艣膰 teoretyczn膮 egzaminu wewn臋trznego.
5. Szkolenie osoby ubiegaj膮cej si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem
obejmuje:
1) cz臋艣膰 teoretyczn膮 w zakresie podstaw kierowania tramwajem, uczestnictwa w
ruchu drogowym i obs艂ugi technicznej tramwaju, przeprowadzan膮 w formie
wyk艂ad贸w;
2) cz臋艣膰 praktyczn膮 w zakresie obs艂ugi technicznej i kierowania tramwajem;
3) 膰wiczenia sprawdzaj膮ce wiedz臋 i umiej臋tno艣ci z zakresu, o kt贸rym mowa w pkt
1 i 2;
4) nauk臋 udzielania pierwszej pomocy przeprowadzan膮 w formie wyk艂ad贸w i zaj臋膰
praktycznych.
6. Czas po艣wi臋cony na przeprowadzenie zaj臋膰, o kt贸rych mowa w ust. 2 pkt 1鈥3 oraz
ust. 3 i 5, powinien by膰 dostosowany do umiej臋tno艣ci i predyspozycji osoby szkolonej,
nie kr贸tszy jednak od minimalnych wymaga艅 okre艣lonych dla uprawnie艅 danej
kategorii prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem.
7. Przepisy ust. 1鈥4 i 6 stosuje si臋 odpowiednio do szkolenia 偶o艂nierzy na potrzeby Si艂
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy s艂u偶b podleg艂ych lub nadzorowanych
przez ministra w艂a艣ciwego do spraw wewn臋trznych.
Art. 24.
Nauka jazdy jest prowadzona:
1) pojazdem:
a) odpowiadaj膮cym wymaganiom okre艣lonym dla danej kategorii prawa jazdy
lub dla pozwolenia na kierowanie tramwajem,
b) oznakowanym kwadratow膮 tablic膮 barwy niebieskiej z bia艂膮 liter膮 鈥濴鈥,
c) przystosowanym do nauki jazdy, zgodnie z wymaganiami okre艣lonymi w
przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. 鈥 Prawo o ruchu drogowym,
d) posiadaj膮cym adnotacj臋 w dowodzie rejestracyjnym o spe艂nieniu wymaga艅,
o kt贸rych mowa w lit. a鈥揷, dokonywan膮 przez odpowiedni organ, na podstawie
pozytywnego wyniku badania technicznego przeprowadzonego
przez stacj臋 kontroli pojazd贸w, o kt贸rej mowa w art. 83 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. 鈥 Prawo o ruchu drogowym 鈥 nie dotyczy tramwaju;
2) pojazdem odpowiednio przystosowanym do rodzaju niepe艂nosprawno艣ci spe艂niaj膮cym
warunki, o kt贸rych mowa w pkt 1 lit. a i b 鈥 w przypadku szkolenia
osoby niepe艂nosprawnej.
20
Art. 25.
1. Podczas jazdy osoby ubiegaj膮cej si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem,
pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem, wobec
instruktora stosuje si臋 przepisy dotycz膮ce kieruj膮cego pojazdem, w szczeg贸lno艣ci
w zakresie:
1) dokument贸w wymaganych do kierowania pojazdem i u偶ywania pojazdu;
2) zawarto艣ci w organizmie alkoholu lub 艣rodka dzia艂aj膮cego podobnie do alkoholu.
2. Instruktor, niezale偶nie od dokument贸w wymaganych od kieruj膮cego pojazdem, jest
obowi膮zany posiada膰 i okazywa膰 na 偶膮danie uprawnionego podmiotu legitymacj臋
instruktora.
3. Nie mo偶na prowadzi膰 zaj臋膰 z osob膮 ubiegaj膮c膮 si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania
motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem,
kt贸ra znajduje si臋 w stanie nietrze藕wo艣ci, w stanie po u偶yciu alkoholu lub
艣rodka dzia艂aj膮cego podobnie do alkoholu.
4. Przepisy ust. 1鈥3 stosuje si臋 do szkolenia 偶o艂nierzy na potrzeby Si艂 Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej oraz funkcjonariuszy s艂u偶b podleg艂ych lub nadzorowanych
przez ministra w艂a艣ciwego do spraw wewn臋trznych.
Art. 26.
1. Szkolenie osoby ubiegaj膮cej si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem
lub pojazdem silnikowym w formie kursu, z zastrze偶eniem ust. 3, jest prowadzone
przez:
1) o艣rodek szkolenia kierowc贸w 鈥 jednostk臋 organizacyjn膮 przedsi臋biorcy wpisanego
do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych o艣rodek szkolenia kierowc贸w;
2) jednostk臋 wojskow膮 鈥 w zakresie szkolenia 偶o艂nierzy na potrzeby Si艂 Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej;
3) jednostk臋 organizacyjn膮 s艂u偶b podleg艂ych lub nadzorowanych przez ministra
w艂a艣ciwego do spraw wewn臋trznych 鈥 w zakresie szkolenia os贸b na potrzeby
tych s艂u偶b.
2. Szkolenie os贸b w formie nauczania na odleg艂o艣膰 z wykorzystaniem technik komputerowych
i Internetu, o kt贸rym mowa w art. 23 ust. 3, jest prowadzone wy艂膮cznie
przez o艣rodek szkolenia kierowc贸w posiadaj膮cy po艣wiadczenie potwierdzaj膮ce
spe艂nianie dodatkowych wymaga艅.
3. Szkolenie osoby ubiegaj膮cej si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami
silnikowymi w formie zaj臋膰 szkolnych jest prowadzone dla uczni贸w (s艂uchaczy)
przez szko艂臋, je偶eli w podstawie programowej kszta艂cenia w danym zawodzie jest
przewidziane uzyskanie umiej臋tno艣ci kierowania pojazdami silnikowymi.
4. Szkolenie osoby ubiegaj膮cej si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem
jest prowadzone przez podmiot wykonuj膮cy przewozy tramwajem.
21
5. Zaj臋cia podczas szkolenia prowadz膮:
1) zatrudniony w o艣rodku szkolenia instruktor lub b臋d膮cy instruktorem przedsi臋biorca
prowadz膮cy o艣rodek szkolenia kierowc贸w 鈥 w zakresie, o kt贸rym mowa
w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2;
2) nauczyciel posiadaj膮cy uprawnienia instruktora 鈥 w zakresie, o kt贸rym mowa
w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2;
3) osoba, o kt贸rej mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 wrze艣nia 2006 r. o Pa艅stwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z p贸藕n. zm.6))
鈥 w zakresie, o kt贸rym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3;
4) instruktor nauki jazdy 鈥 w przypadku szkolenia prowadzonego przez jednostk臋
wojskow膮, jednostk臋 organizacyjn膮 s艂u偶b podleg艂ych lub nadzorowanych przez
ministra w艂a艣ciwego do spraw wewn臋trznych lub podmiot wykonuj膮cy przewozy
tramwajem 鈥 w zakresie, o kt贸rym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 lub odpowiednio
w art. 23 ust. 5 pkt 1 i 2.
6. Zaj臋cia, o kt贸rych mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i art. 23 ust. 5 pkt 1, mog膮 by膰 prowadzone
przez wyk艂adowc臋.
7. Zaj臋cia, o kt贸rych mowa w art. 23 ust. 3, s膮 prowadzone pod nadzorem zatrudnionego
w o艣rodku szkolenia kierowc贸w instruktora lub wyk艂adowcy.
8. Instruktor lub wyk艂adowca prowadzi zaj臋cia wy艂膮cznie w zakresie uzyskiwania uprawnie艅
odpowiedniej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,
odpowiednio do posiadanych uprawnie艅.
9. O艣rodek szkolenia kierowc贸w prowadzi szkolenie wy艂膮cznie na terenie powiatu,
w kt贸rym zosta艂 zg艂oszony do rejestru przedsi臋biorc贸w, o kt贸rym mowa w art. 28
ust. 1, oraz na terenie powiatu s膮siedniego.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje si臋 do:
1) nauki jazdy przeprowadzanej w ruchu miejskim oraz w ruchu poza obszarem
zabudowanym 鈥 dla szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnie艅 do prowadzenia
motoroweru lub pojazdu silnikowego dowolnej kategorii prawa jazdy;
2) nauki jazdy przeprowadzanej na placu manewrowym 鈥 dla szkolenia w zakresie
uprawnie艅 prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub
D+E.
Art. 27.
1. Kierownik o艣rodka szkolenia kierowc贸w jest obowi膮zany:
1) przedstawi膰 staro艣cie w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na miejsce prowadzenia o艣rodka
szkolenia kierowc贸w, najp贸藕niej w nast臋pnym dniu roboczym od dnia rozpocz臋cia
kursu, informacj臋 o terminie, czasie i miejscu, w kt贸rych b臋d膮 prowadzone
zaj臋cia, wraz z list膮 uczestnik贸w kursu;
2) prowadzi膰 dokumentacj臋 kursu;
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz.
1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007 oraz
z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz. 1443.
22
3) przedstawi膰 staro艣cie w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na miejsce prowadzenia o艣rodka
szkolenia kierowc贸w, najp贸藕niej 3 dni przed planowanym przeprowadzeniem
egzaminu wewn臋trznego, informacj臋 o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.
4) przekazywa膰 staro艣cie, o kt贸rym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zako艅czenia
kursu i wydania za艣wiadczenia o jego uko艅czeniu, nast臋puj膮ce dane
os贸b, kt贸re uko艅czy艂y kurs:
a) imi臋 i nazwisko,
b) dat臋 i miejsce urodzenia,
c) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludno艣ci (PESEL), zwany dalej 鈥瀗umerem PESEL鈥, a w przypadku osoby
nieposiadaj膮cej numeru PESEL 鈥 seri臋, numer i nazw臋 dokumentu potwierdzaj膮cego
to偶samo艣膰 oraz nazw臋 pa艅stwa, kt贸re wyda艂o ten dokument,
d) adres zamieszkania,
e) zakres uko艅czonego kursu,
f) imi臋 i nazwisko odpowiednio instruktora lub wyk艂adowcy, kt贸ry prowadzi艂
zaj臋cia, jego numer ewidencyjny oraz numer ewidencyjny jednostki szkol膮cej;
5) umo偶liwi膰 osobie upowa偶nionej przez starost臋 przeprowadzenie kontroli wymaganej
dokumentacji, kontroli prowadzonych zaj臋膰 oraz uczestnictwo w tych
zaj臋ciach;
6) sk艂ada膰 staro艣cie, o kt贸rym mowa w pkt 1, dokumenty zawieraj膮ce informacj臋 o
przeprowadzonych kursach:
a) do dnia 31 stycznia ka偶dego roku 鈥 w zakresie dotycz膮cym poprzedniego
roku,
b) w terminie 14 dni od dnia, w kt贸rym przedsi臋biorca zrezygnowa艂 z prowadzenia
o艣rodka szkolenia kierowc贸w lub w kt贸rym wydano decyzj臋 o zakazie
prowadzenia przez przedsi臋biorc臋 o艣rodka szkolenia kierowc贸w 鈥 w
zakresie dotycz膮cym okresu od dnia 1 stycznia bie偶膮cego roku do tego
dnia.
2. Kierownik podmiotu innego ni偶 wymieniony w ust. 1, prowadz膮cego szkolenie w
formie kursu, jest obowi膮zany:
1) przedstawi膰 staro艣cie w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 tego podmiotu najp贸藕niej
w nast臋pnym dniu roboczym od dnia rozpocz臋cia kursu informacj臋 o
terminie, czasie i miejscu, w kt贸rych b臋d膮 prowadzone zaj臋cia, wraz z list膮 uczestnik贸w
kursu;
2) prowadzi膰 dokumentacj臋 kursu;
3) przekazywa膰 staro艣cie, o kt贸rym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zako艅czenia
kursu i wydania za艣wiadczenia o jego uko艅czeniu, nast臋puj膮ce dane
os贸b, kt贸re uko艅czy艂y kurs:
a) imi臋 i nazwisko,
b) dat臋 i miejsce urodzenia,
23
c) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadaj膮cej numeru PESEL 鈥 seri臋,
numer i nazw臋 dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰 oraz nazw臋
pa艅stwa, kt贸re wyda艂o ten dokument,
d) adres zamieszkania,
e) zakres uko艅czonego kursu,
f) imi臋 i nazwisko odpowiednio instruktora lub wyk艂adowcy, kt贸ry prowadzi艂
zaj臋cia, jego numer ewidencyjny oraz numer ewidencyjny jednostki szkol膮cej;
4) umo偶liwi膰 osobie upowa偶nionej przez starost臋 przeprowadzenie kontroli wymaganej
dokumentacji, kontroli prowadzonych zaj臋膰 oraz uczestnictwo w tych
zaj臋ciach;
5) sk艂ada膰 staro艣cie, o kt贸rym mowa w pkt 1, dokumenty zawieraj膮ce informacj臋 o
przeprowadzonych kursach:
a) do dnia 31 stycznia ka偶dego roku 鈥 w zakresie dotycz膮cym poprzedniego
roku,
b) w terminie 14 dni od dnia, w kt贸rym podmiot zrezygnowa艂 z prowadzenia
o艣rodka szkolenia kierowc贸w lub w kt贸rym wydano decyzj臋 o zakazie
prowadzenia przez podmiot o艣rodka szkolenia kierowc贸w 鈥 w zakresie dotycz膮cym
okresu od dnia 1 stycznia bie偶膮cego roku do tego dnia.
3. Przepis ust. 2 pkt 1, 4 i 5 nie dotyczy jednostek, o kt贸rych mowa w art. 26 ust. 1 pkt
2 i 3.
4. O艣rodek szkolenia kierowc贸w lub inny podmiot prowadz膮cy szkolenie wydaje osobie
ubiegaj膮cej si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem
silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem za艣wiadczenie o uko艅czeniu
szkolenia, je偶eli osoba ta:
1) uczestniczy艂a:
a) w minimum 80 % przewidzianych w programie zaj臋膰, o kt贸rych mowa w
art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz w art. 23 ust. 5 pkt 1,
b) we wszystkich przewidzianych w programie zaj臋ciach, o kt贸rych mowa
w art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w art. 23 ust. 5 pkt 2 i 3;
2) uzyska艂a pozytywny wynik egzaminu wewn臋trznego.
5. Za艣wiadczenie, o kt贸rym mowa w ust. 4, podpisuje odpowiednio kierownik o艣rodka
szkolenia kierowc贸w albo kierownik innego podmiotu prowadz膮cego szkolenie.
6. Starosta, o kt贸rym mowa w ust. 1 pkt 1, mo偶e umo偶liwi膰 przekazywanie informacji
oraz danych, o kt贸rych mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 1 i 3 w formie elektronicznej
z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego.
7. Dokumentacja, o kt贸rej mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2 pkt 2, z wy艂膮czeniem
wydawania za艣wiadcze艅 o uko艅czeniu kursu, mo偶e by膰 prowadzona w formie elektronicznej.
24
Rozdzia艂 5
O艣rodki szkolenia kierowc贸w i inne podmioty prowadz膮ce szkolenie
Art. 28.
1. Dzia艂alno艣膰 gospodarcza w zakresie prowadzenia o艣rodka szkolenia kierowc贸w jest
dzia艂alno艣ci膮 regulowan膮 w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z p贸藕n.
zm.7)) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych o艣rodek
szkolenia kierowc贸w.
2. O艣rodek szkolenia kierowc贸w mo偶e prowadzi膰 przedsi臋biorca, kt贸ry:
1) posiada infrastruktur臋 odpowiedni膮 do zakresu prowadzonego szkolenia:
a) sal臋 wyk艂adow膮,
b) pomieszczenie biurowe,
c) plac manewrowy oraz
d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy;
2) zatrudnia w o艣rodku szkolenia kierowc贸w co najmniej jednego instruktora posiadaj膮cego
uprawnienia oraz udokumentowan膮 3-letni膮 praktyk臋 w szkoleniu
kandydat贸w na kierowc贸w pozwalaj膮c膮 na prowadzenie szkolenia w zakresie
uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa
jazdy okre艣lonej we wniosku, o kt贸rym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem
spe艂niaj膮cym te wymagania;
3) posiada w o艣rodku szkolenia kierowc贸w zbiory przepis贸w ruchu drogowego
oraz pomoce dydaktyczne w艂a艣ciwe ze wzgl臋du na rodzaj prowadzonego szkolenia;
4) nie by艂 prawomocnie skazany za przest臋pstwo pope艂nione w celu osi膮gni臋cia korzy艣ci
maj膮tkowej lub przest臋pstwo przeciwko wiarygodno艣ci dokument贸w 鈥
dotyczy to osoby fizycznej lub cz艂onk贸w organ贸w osoby prawnej.
3. Organem prowadz膮cym rejestr, o kt贸rym mowa w ust. 1, jest starosta w艂a艣ciwy ze
wzgl臋du na miejsce prowadzenia o艣rodka szkolenia kierowc贸w.
4. Wpis do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych o艣rodek szkolenia kierowc贸w jest
dokonywany na wniosek przedsi臋biorcy zawieraj膮cy nast臋puj膮ce dane:
1) firm臋 przedsi臋biorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
2) numer w ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej albo w rejestrze przedsi臋biorc贸w
w Krajowym Rejestrze S膮dowym 鈥 o ile s膮 wymagane;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) 鈥 o ile taki numer przedsi臋biorca posiada;
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz.
1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz.
1367, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 168, poz. 1323 i Nr 209, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr
47, poz. 278, Nr 107, poz. 679, Nr 182, poz. 1228 i Nr 220, poz. 1447.
25
4) numer identyfikacji statystycznej (REGON) 鈥 o ile taki numer przedsi臋biorca
posiada;
5) oznaczenie i adres o艣rodka szkolenia kierowc贸w;
6) adresy nale偶膮cych do o艣rodka szkolenia kierowc贸w pomieszcze艅 biurowych, sal
wyk艂adowych i plac贸w manewrowych, wraz z okre艣leniem tytu艂u prawnego
oraz dat okre艣laj膮cych okres, na jaki przedsi臋biorca posiada tytu艂 prawny do
tych obiekt贸w;
7) zakres prowadzonego szkolenia;
8) imiona i nazwiska instruktor贸w i wyk艂adowc贸w wraz z ich numerami ewidencyjnymi;
9) numer rejestracyjny ka偶dego pojazdu, kt贸rym prowadzona jest nauka jazdy.
5. Do wniosku o wpis do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych o艣rodek szkolenia
kierowc贸w przedsi臋biorca jest obowi膮zany do艂膮czy膰 o艣wiadczenie o nast臋puj膮cej
tre艣ci:
鈥濷艣wiadczam, 偶e:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych
o艣rodek szkolenia kierowc贸w s膮 kompletne i zgodne z prawd膮;
2) znane mi s膮 i spe艂niam warunki wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej w
zakresie prowadzenia o艣rodka szkolenia kierowc贸w, okre艣lone w ustawie z
dnia 26 listopada 2010 r. o kieruj膮cych pojazdami.鈥.
6. O艣wiadczenie powinno r贸wnie偶 zawiera膰:
1) firm臋 przedsi臋biorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
2) oznaczenie miejsca i dat臋 z艂o偶enia o艣wiadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsi臋biorcy, z podaniem imienia
i nazwiska oraz pe艂nionej funkcji.
7. W rejestrze przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych o艣rodek szkolenia kierowc贸w umieszcza
si臋 dane przedsi臋biorcy, o kt贸rych mowa w ust. 4, z wyj膮tkiem adresu zamieszkania,
je偶eli jest on inny ni偶 adres siedziby, oraz jego numer w tym rejestrze i numer ewidencyjny
o艣rodka szkolenia kierowc贸w.
8. Starosta dokonuje wpisu do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych o艣rodek szkolenia
kierowc贸w, za op艂at膮 oraz po uiszczeniu op艂aty ewidencyjnej, i wydaje za艣wiadczenie
o dokonaniu wpisu.
9. Przedsi臋biorca mo偶e z艂o偶y膰 wniosek o rozszerzenie zakresu szkolenia prowadzonego
przez o艣rodek szkolenia kierowc贸w. Przepisy ust. 2鈥8 stosuje si臋 odpowiednio.
10. W przypadku gdy cz臋艣膰 infrastruktury o艣rodka szkolenia kierowc贸w, o kt贸rej mowa
w ust. 2 pkt 1, znajduje si臋 na terenie innego powiatu, starosta, dokonuj膮c wpisu do
rejestru przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych o艣rodek szkolenia kierowc贸w, informuje
starost贸w, na kt贸rych obszarze dzia艂ania znajduje si臋 infrastruktura o艣rodka, o fakcie
dokonania wpisu, przesy艂aj膮c informacj臋 na temat tej infrastruktury i jej lokalizacji.
26
11. Przedsi臋biorca jest obowi膮zany z艂o偶y膰 staro艣cie, o kt贸rym mowa w ust. 3, informacj臋
o wszelkich zmianach danych w zakresie, o kt贸rym mowa w ust. 4, w terminie
14 dni od dnia ich wyst膮pienia.
12. Op艂ata, o kt贸rej mowa w ust. 8, z wyj膮tkiem op艂aty ewidencyjnej, stanowi doch贸d
powiatu.
Art. 29.
1. Jednostka wojskowa i jednostka organizacyjna s艂u偶b podleg艂ych lub nadzorowanych
przez ministra w艂a艣ciwego do spraw wewn臋trznych mog膮 prowadzi膰 szkolenie w
zakresie okre艣lonym odpowiednio w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 po spe艂nieniu wymaga艅,
o kt贸rych mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1鈥3.
2. Szko艂a mo偶e prowadzi膰 szkolenie w zakresie okre艣lonym w art. 26 ust. 3 po spe艂nieniu
wymaga艅, o kt贸rych mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1鈥3.
3. Podmioty, o kt贸rych mowa w ust. 1 i 2, s膮 obowi膮zane przekazywa膰 staro艣cie w艂a艣ciwemu
ze wzgl臋du na siedzib臋 jednostki lub szko艂y informacje w formie pisemnej:
1) o podj臋ciu dzia艂alno艣ci w zakresie szkolenia os贸b ubiegaj膮cych si臋 o uzyskanie
uprawnie艅 do kierowania pojazdami silnikowymi oraz dane, o kt贸rych mowa w
art. 30 ust. 2 鈥 najp贸藕niej do dnia rozpocz臋cia prowadzenia zaj臋膰;
2) o zmianie danych, o kt贸rych mowa w art. 30 ust. 2 鈥 w terminie 14 dni od dnia
ich zmiany;
3) o zako艅czeniu dzia艂alno艣ci w zakresie szkolenia os贸b ubiegaj膮cych si臋 o uzyskanie
uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi 鈥 w terminie 14 dni
od dnia jej zako艅czenia.
4. Podmiot wykonuj膮cy przewozy tramwajem mo偶e prowadzi膰 szkolenie os贸b ubiegaj膮cych
si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem:
1) po spe艂nieniu wymaga艅, o kt贸rych mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1鈥3;
2) po z艂o偶eniu wniosku o wpis i uzyskaniu wpisu do ewidencji podmiot贸w prowadz膮cych
szkolenie, o kt贸rej mowa w art. 30 ust. 1; wniosek powinien zawiera膰
dane, o kt贸rych mowa w art. 30 ust. 2.
5. Podmiot wykonuj膮cy przewozy tramwajem, prowadz膮cy szkolenie os贸b ubiegaj膮cych
si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem, jest obowi膮zany przekazywa膰
staro艣cie w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 tego podmiotu informacj臋 w
formie pisemnej:
1) o zmianie danych, o kt贸rych mowa w art. 30 ust. 2 鈥 w terminie 14 dni od dnia
ich zmiany;
2) o zako艅czeniu dzia艂alno艣ci w zakresie szkolenia os贸b ubiegaj膮cych si臋 o uzyskanie
uprawnienia do kierowania tramwajem 鈥 w terminie 14 dni od dnia jej
zako艅czenia.
Art. 30.
1. Starosta, o kt贸rym mowa w art. 29 ust. 3 i 5, prowadzi ewidencj臋 podmiot贸w prowadz膮cych
szkolenie, o kt贸rych mowa w art. 29.
27
2. W ewidencji umieszcza si臋 nast臋puj膮ce dane:
1) nazw臋 podmiotu oraz oznaczenie jego adresu i siedziby;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) 鈥 o ile podmiot taki numer posiada;
3) numer identyfikacji statystycznej (REGON) 鈥 o ile podmiot taki numer posiada;
4) numer ewidencyjny podmiotu prowadz膮cego szkolenie;
5) poszczeg贸lne rodzaje uprawnie艅, w zakresie kt贸rych o艣rodek mo偶e prowadzi膰
szkolenie, oraz daty ich uzyskania;
6) adresy pomieszcze艅 biurowych, sal wyk艂adowych i plac贸w manewrowych wraz
z datami okre艣laj膮cymi okres, na jaki podmiot posiada tytu艂 prawny do tych obiekt贸w;
7) imiona, nazwiska i numery ewidencyjne instruktor贸w i wyk艂adowc贸w prowadz膮cych
szkolenie na rzecz podmiotu.
3. Starosta, o kt贸rym mowa w art. 29 ust. 3 i 5, wpisuje do ewidencji:
1) jednostk臋 wojskow膮, jednostk臋 organizacyjn膮 s艂u偶b podleg艂ych lub nadzorowanych
przez ministra w艂a艣ciwego do spraw wewn臋trznych oraz szko艂臋 po otrzymaniu
informacji, o kt贸rej mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1,
2) podmiot wykonuj膮cy przewozy tramwajem po otrzymaniu wniosku o wpis do
ewidencji, o kt贸rym mowa w art. 29 ust. 4 pkt 2, i po sprawdzeniu danych w
nim zawartych
鈥 nadaj膮c im numery ewidencyjne oraz zawiadamiaj膮c je o nadanym numerze.
4. Starosta odmawia wpisu podmiotu wykonuj膮cego przewozy tramwajem do ewidencji,
je偶eli dane zawarte we wniosku nie odpowiadaj膮 stanowi faktycznemu.
5. Starosta skre艣la podmiot z ewidencji:
1) z urz臋du:
a) po otrzymaniu od tego podmiotu informacji o zako艅czeniu dzia艂alno艣ci w
zakresie szkolenia albo
b) po wydaniu decyzji, o kt贸rej mowa w art. 47 ust. 6 鈥 w przypadku podmiotu
wykonuj膮cego przewozy tramwajem;
2) na wniosek jednostki organizacyjnej albo organu sprawuj膮cego nadz贸r nad tym
podmiotem.
Art. 31.
1. Przedsi臋biorca prowadz膮cy o艣rodek szkolenia kierowc贸w mo偶e wyst膮pi膰 do starosty,
o kt贸rym mowa w art. 28 ust. 3, z wnioskiem o wydanie po艣wiadczenia potwierdzaj膮cego
spe艂nianie dodatkowych wymaga艅 je偶eli :
1) prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w zakresie prowadzenia o艣rodka szkolenia
kierowc贸w co najmniej od 5 lat;
2) prowadzi o艣rodek szkolenia kierowc贸w co najmniej w zakresie kategorii A, B,
C i D prawa jazdy;
3) posiada:
28
a) odpowiednie warunki lokalowe, w tym co najmniej:
鈥 lokal biurowy, kt贸ry umo偶liwia przyjmowanie interesant贸w, przechowywanie
dokumentacji zwi膮zanej ze szkoleniem oraz jest wyposa偶ony
w sprz臋t i urz膮dzenia biurowe,
鈥 sal臋 wyk艂adow膮, kt贸ra jest wyposa偶ona w sprz臋t i urz膮dzenia umo偶liwiaj膮ce
prowadzenie zaj臋膰,
鈥 plac manewrowy, kt贸ry powinien by膰 zabezpieczony przed dost臋pem
os贸b postronnych, w szczeg贸lno艣ci ogrodzony oraz umo偶liwia膰 wykonanie
wszystkich zada艅 wynikaj膮cych z programu szkolenia,
b) pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D, przy
czym:
鈥 co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy jest
w艂asno艣ci膮 tego przedsi臋biorcy lub przedmiotem umowy leasingu,
鈥 pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B jest nie starszy ni偶 5 lat,
w zakresie prawa jazdy kategorii C jest nie starszy ni偶 7 lat, a w zakresie
prawa jazdy kategorii D jest nie starszy ni偶 12 lat,
c) pomoce i 艣rodki dydaktyczne zapewniaj膮ce prowadzenie szkolenia zgodnie
z obowi膮zuj膮cym programem szkolenia w zakresie:
鈥 uzyskiwania uprawnie艅 do kierowania pojazdami w zakresie prawa
jazdy kategorii A, B, C i D,
鈥 uzyskiwania uprawnie艅 instruktor贸w nauki jazdy,
鈥 szkolenia os贸b ubiegaj膮cych si臋 o kart臋 rowerow膮;
4) zatrudnia wykwalifikowan膮 kadr臋 dydaktyczn膮, w tym:
a) dw贸ch instruktor贸w posiadaj膮cych uprawnienia do prowadzenia szkolenia
w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C od co najmniej 5 lat,
b) jednego instruktora posiadaj膮cego uprawnienia do prowadzenia szkolenia
w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub B, C, D oraz
c) osob臋 posiadaj膮c膮 przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 鈥 Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z p贸藕n. zm.8)) oraz
5) posiada akredytacj臋 kuratora o艣wiaty, o kt贸rej mowa w art. 68b ustawy z dnia 7
wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z
p贸藕n. zm.9)).
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.
1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.
1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz.
1650 i Nr 219, poz. 1706.
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz.
2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.
1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227,
poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr
235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219,
poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991.
29
2. Do wniosku przedsi臋biorca za艂膮cza kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie
wymaga艅, o kt贸rych mowa w ust. 1.
3. Po艣wiadczenie zachowuje wa偶no艣膰 do czasu zmiany stanu faktycznego stanowi膮cego
podstaw臋 wydania po艣wiadczenia.
4. Przedsi臋biorca jest obowi膮zany w terminie 14 dni zawiadomi膰 starost臋, kt贸ry wyda艂
po艣wiadczenie, o zmianie stanu faktycznego stanowi膮cego podstaw臋 wydania po艣wiadczenia.
Art. 32.
1. Minister w艂a艣ciwy do spraw transportu okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia:
1) spos贸b tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego o艣rodka szkolenia kierowc贸w
i innego podmiotu prowadz膮cego szkolenie;
2) wz贸r:
a) wniosku o wpis do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych o艣rodek szkolenia
kierowc贸w,
b) za艣wiadczenia potwierdzaj膮cego wpis przedsi臋biorcy do rejestru przedsi臋biorc贸w
prowadz膮cych o艣rodek szkolenia kierowc贸w,
c) po艣wiadczenia potwierdzaj膮cego spe艂nianie przez o艣rodek szkolenia kierowc贸w
dodatkowych wymaga艅, o kt贸rych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1,
d) piecz臋ci o艣rodka szkolenia kierowc贸w;
3) wysoko艣膰 op艂aty:
a) za wpis do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadz膮cych o艣rodek szkolenia kierowc贸w,
przy czym jej wysoko艣膰 nie mo偶e przekroczy膰 600 z艂,
b) za wydanie po艣wiadczenia potwierdzaj膮cego spe艂nianie dodatkowych wymaga艅
przez o艣rodek szkolenia kierowc贸w, przy czym jej wysoko艣膰 nie
mo偶e przekroczy膰 600 z艂.
2. W rozporz膮dzeniu, o kt贸rym mowa w ust. 1, uwzgl臋dnia si臋 odpowiednio:
1) potrzeb臋 zapewnienia ujednoliconych procedur oznaczania o艣rodk贸w szkolenia
kierowc贸w i innych podmiot贸w prowadz膮cych szkolenie;
2) potrzeb臋 ujednolicenia dokument贸w;
3) koszty rzeczowe i osobowe zwi膮zane z:
a) prowadzeniem rejestru przedsi臋biorc贸w,
b) wykonywaniem nadzoru nad o艣rodkami szkolenia kierowc贸w,
c) post臋powaniem sprawdzaj膮cym spe艂nianie dodatkowych wymaga艅 oraz z
wydaniem po艣wiadczenia.
3. Minister w艂a艣ciwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem w艂a艣ciwym do
spraw wewn臋trznych oraz Ministrem Obrony Narodowej okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia:
1) szczeg贸艂owe wymagania w zakresie wyposa偶enia dydaktycznego, warunk贸w
lokalowych i placu manewrowego:
30
a) o艣rodk贸w szkolenia kierowc贸w i innych podmiot贸w prowadz膮cych szkolenie
os贸b ubiegaj膮cych si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem,
pojazdami silnikowymi lub tramwajem,
b) o艣rodk贸w szkolenia kierowc贸w i innych podmiot贸w prowadz膮cych szkolenie
os贸b ubiegaj膮cych si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem,
pojazdami silnikowymi lub tramwajem, spe艂niaj膮cych dodatkowe
wymagania w zakresie, o kt贸rym mowa w art. 31 ust. 1;
2) szczeg贸艂owy program:
a) szkolenia os贸b ubiegaj膮cych si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania
motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem,
b) szkolenia:
鈥 kandydat贸w na instruktor贸w i instruktor贸w,
鈥 kandydat贸w na wyk艂adowc贸w i wyk艂adowc贸w,
c) 3-dniowych warsztat贸w doskonalenia zawodowego dla instruktor贸w i wyk艂adowc贸w;
3) szczeg贸艂owe warunki i tryb:
a) post臋powania z dokumentami dotycz膮cymi os贸b ubiegaj膮cych si臋 o uzyskanie
uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub
tramwajem i kandydat贸w na instruktor贸w oraz wzory stosowanych dokument贸w,
b) prowadzenia dokumentacji przez o艣rodki szkolenia kierowc贸w;
4) wzory dokument贸w zwi膮zanych z prowadzeniem szkolenia.
4. W rozporz膮dzeniu, o kt贸rym mowa w ust. 3, uwzgl臋dnia si臋 odpowiednio:
1) obowi膮zuj膮ce w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej;
2) potrzeb臋 zapewnienia nale偶ytych wymaga艅 organizacyjno-technicznych do
przeprowadzania kurs贸w i zaj臋膰 w zale偶no艣ci od rodzaju i zakresu szkolenia;
3) zakres wiedzy i umiej臋tno艣ci niezb臋dny do bezpiecznego i sprawnego uczestnictwa
w ruchu drogowym osoby posiadaj膮cej prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie
tramwajem;
4) potrzeb臋 zapewnienia sprawno艣ci procedur administracyjnych i nale偶ytej ochrony
dokumentacji zwi膮zanej z prowadzeniem szkolenia;
5) konieczno艣膰 ujednolicenia stosowanych dokument贸w.
Rozdzia艂 6
Instruktorzy i wyk艂adowcy
Art. 33.
1. Instruktorem jest osoba, kt贸ra:
31
1) posiada co najmniej wykszta艂cenie 艣rednie;
2) posiada prawo jazdy:
a) kategorii A co najmniej przez okres 3 lat 鈥 dotyczy instruktor贸w os贸b ubiegaj膮cych
si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, kt贸rzy
uzyskuj膮 uprawnienia instruktora wy艂膮cznie w zakresie prawa jazdy kategorii
A;
b) kategorii B co najmniej przez okres 3 lat 鈥 dotyczy instruktor贸w os贸b ubiegaj膮cych
si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegaj膮cych
si臋 o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy
kategorii B;
c) kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do
zakresu prowadzonych zaj臋膰 co najmniej przez okres roku oraz co najmniej
3鈥搇etnie do艣wiadczenie w prowadzeniu szkolenia os贸b ubiegaj膮cych si臋 o
uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B 鈥
dotyczy instruktor贸w os贸b ubiegaj膮cych si臋 o uzyskanie uprawnienia do
kierowania pojazdami rozszerzaj膮cych uprawnienia do prowadzenia szkolenia
o jedn膮 z wymienionych kategorii;
3) posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 3 lat oraz pozwolenie
na kierowanie tramwajem 鈥 dotyczy instruktor贸w os贸b ubiegaj膮cych si臋 o uzyskanie
uprawnienia do kierowania tramwajem;
4) posiada wa偶ne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do
wykonywania czynno艣ci instruktora;
5) posiada wa偶ne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskaza艅 psychologicznych
do wykonywania czynno艣ci instruktora;
6) uko艅czy艂a z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydat贸w na instruktor贸w i posiada
za艣wiadczenie o jego uko艅czeniu 鈥 dotyczy instruktor贸w os贸b ubiegaj膮cych
si臋 o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
7) z艂o偶y艂a z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzaj膮cy kwalifikacje przed komisj膮
powo艂an膮 przez wojewod臋;
8) nie by艂a skazana prawomocnym wyrokiem s膮du za:
a) przest臋pstwo przeciwko bezpiecze艅stwu w komunikacji,
b) przest臋pstwo pope艂nione w celu osi膮gni臋cia korzy艣ci maj膮tkowej lub osobistej,
c) przest臋pstwo przeciwko wiarygodno艣ci doku

MARSZA艁EK SEJMU
Grzegorz Schetyna

Fot.: Krzysztof Bia艂osk贸rski

Jaka jest Twoja reakcja?
0%
0%
0%