Przeglądy techniczne 2020: nadchodzą zmiany. Czy ceny ulegną zmianie?

Do ministra infrastruktury skierowano pytanie dotyczące opłacalności wykonywania przeglądów technicznych pojazdów przez stacje kontroli pojazdów. Autorem interpelacji, w której poruszono sprawę wysokości opłat badania technicznego jest poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Tomasz Tomaszewski.

Ceny okresowych badań technicznych wykonywanych przez stacje kontroli pojazdów zostały ustalone przez Ministra Infrastruktury w 2004 roku, a to oznacza, że nie zmieniły się od 16 lat! W tym czasie przede wszystkim zmieniła się stawka VAT z 22, na 23%, a cena ustalona przez Ministerstwo w roku 2004 zawierała podatek VAT. Musimy również pamiętać, że od tego czasu zmianie uległy ceny prądu, wody, gazu, ścieków kanalizacyjnych czy wywozu śmieci. Jednak największym problemem stacji kontroli pojazdów są wynagrodzenia pracowników. Przypomnijmy, że w dniu ustalenia stawek za badania techniczne minimalne wynagrodzenie wynosiło w Polsce 824 zł, od początku tego roku minimalna kwota jaką pracodawca zobowiązany jest zapłacić pracownikowi do 2600 zł. Prosta kalkulacja oznacza, że w przypadku zatrudnienia dwóch pracowników różnica w przychodzie firmy wynosi 42 624 zł w skali jednego roku! Do tego oczywiście dochodzą koszty ZUS, szkolenia kadry oraz niemała zwłaszcza ostatnio inflacja. To wszystko sprawia, że podniesienie stawek za przegląd techniczny wydaje się mieć słuszne podstawy, chociaż mimo wszystko wolelibyśmy, aby stacje zostały zwolnione z jakiejś części podatków, a finalna cena pozostała na tym samym poziomie.

PRZEGLĄDY TECHNICZNE 2020: OSTRZEJSZE KONTROLE I WYŻSZE CENY JUŻ NIEBAWEM?

Jakkolwiek byśmy do tego nie podeszli, problem jest ważny i pilny do załatwienia. Jeśli w najbliższym czasie nie zostaną powzięte odpowiednie kroki, może się okazać, że część stacji kontroli pojazdów się zamknie, a my będziemy zmuszeni na długie oczekiwanie w kolejce na przegląd w jednym z pozostałych punktów.

W związku ze złożeniem interpelacji w tej sprawie, resort infrastruktury poinformował, że proponowana zmiana rozporządzenia z dnia 29 września 2004 roku w sprawie wysokości opłat związanych z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów sugeruje podwyższenie opłaty za badania techniczne. W odpowiedzi ministra infrastruktury, Marka Webera czytamy:

Należy mieć na uwadze, że utrzymanie pojazdu jest obowiązkiem, który wiąże się również z innymi wydatkami po stronie właścicieli tj. koszty eksploatacji pojazdu oraz obowiązkowego ubezpieczenia. W związku z powyższym, obecnie Ministerstwo Infrastruktury nie planuje podwyższenia opłat za badania techniczne pojazdów. Jednocześnie pragnę poinformować, że Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC48), który zakłada zmiany w systemie badań technicznych pojazdów.

Odnosząc się pytania drugiego uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.) działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Stąd szereg prawnych wymogów co do osoby przedsiębiorcy, obowiązek spełnienia większej liczby warunków do jej rozpoczęcia i wykonywanie jej pod nadzorem. Przedsiębiorca planujący rozpocząć taką działalność, musi zaakceptować przyjęte ustawowe warunki jej prowadzenia, w tym dotyczące dochodowości takiej działalności. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w przypadku stacji kontroli pojazdów. Ustawodawca uznał za zasadne określenie w przepisach powszechnie obowiązujących wysokości opłat za badania techniczne w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzeniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. poz. 2261). Mając na względzie wskazane wymagania dotyczące działalności regulowanej, Minister Infrastruktury przygotowując projekt ustawy zakładający zmiany w systemie badań technicznych pojazdów nie przewidywał wprowadzenia częściowych rekompensat kosztów przeprowadzania badań technicznych ponoszonych przez przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Zaproponowanie takiego rozwiązania może wzbudzać wątpliwość pod kątem uprzywilejowanego traktowania wybranej grupy przedsiębiorców. Ponadto wprowadzenie takiego rozwiązania wiąże się z dodatkowymi obciążeniami dla budżetu państwa oraz decyzją ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button