Zabawa: Mój Romet, moje kilometry wrażeń

Zrób zdjęcie swojego Rometa w najbardziej zaskakującym, niezwykłym miejscu do którego dotarłeś na swoim jednośladzie. Najlepsze foto wymienimy na nagrody. Wśród nich m.in. kaski ZEUS, rękawice i pokrowce Romet oraz chemia Liqui Moly. Masz czas do końca maja. Wsiadaj na swojego Rometa i gnaj w plener z aparatem.

Uzupełnij poniższy formularz przesyłając swoją pracę w formacie JPG. Warto się postarać i oczarować Komisję konkursową!

[contact-form-7 id="42027" title="Romet foto"]

Nagrody w zabawie Mój Romet, moje kilometry wrażeń w Skuterowo.com.

pobrane-downMiejsce I:
Kask ZEUS ZS2000

REKLAMA

SCORPION EXO 520 AIR

Zobacz co oferuje najlepszy kask motocyklowy w segmencie.

Miejsce II i III:
Kask ZEUS ZS202D

Miejsce IV:
Kask ZEUS ZS210A

Miejsce V i VI:
Rękawice skórzane ROMET

Miejsce VII i VIII:
Zamknięcie, linka stalowa

Inne publikacje na ten temat:

Miejsce IX i X:
Wosk w sprayu Liqui Moly

Miejsce XI i XII:
Olej Racing 2T Liqui Moly

Miejsce XIII i XIV:
Smar do łańcuchów Liqui Moly

Miejsce XV i XVI:
Pokrowiec na skuter ROMET

Wyróżnienia: Polary Romet, T-shirty Romet oraz czapeczki z daszkiem Liqui Moly.

Łączna wartość nagród: ponad 1500 PLN.

REGULAMIN KONKURSU Mój Romet, moje kilometry wrażeń

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu “Mój Romet, moje kilometry wrażeń” jest firma OnAir!, Płowiecka 3, 04-501 Warszawa, NIP 9691408635, REGON:243205633

zwana w dalszej części Regulaminu “Organizatorem”.

2. Konkurs będzie przeprowadzony na stronach internetowych serwisu Skuterowo.com.
3. Fundatorem nagród jest Arkus & Romet Group.

zwany w dalszej części Regulaminu „Fundatorem”

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
a) pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa),
b) osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.
8. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od  19.05.2014 do 31.05.2014
9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Wzięcie udziału w Konkursie warunkuje się:
a. rejestracją w serwisie Skuterowo.com i akceptacją jego Regulaminu.
b. uzupełnieniem formularza konkursowego zamieszczonego na niniejszej stronie, w tym przesłanie fotografii.
2. Prace należy wysyłać w dniach przeprowadzanego Konkursu. Zgłoszenia, które zostaną przesłane w innych terminach nie wezmą udziału w Konkursie.
3. Komisja konkursowa dokona wyboru Uczestników, których zgłoszenia zawierają najciekawsze i najbardziej oryginalne fotografie (Zwycięzcy Konkursu).
4. Za czas dotarcia formularza konkursowego do Organizatora uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania danych formularza konkursowego, w tym w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

III. NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są akcesoria i gadżety motocyklowe wymienione na niniejszej stronie Konkursowej powyżej.
2. Uczestnik ma prawo do otrzymania maksymalnie jednej Nagrody we wszystkich edycjach Konkursu.
3. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA
1. Organizator powierza zadanie wyłonienia Zwycięzców Konkursu Komisji Konkursowej. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody przez Organizatora pocztą elektroniczną. Wyniki Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Skuterowo.com.
3. Nagrody zostaną przesłane do Zwycięzców w terminie do 14 dni roboczych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wybranej firmy kurierskiej.
5. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
6. Nagrody do czasu ich wydania Zwycięzcy Konkursu stanowią własność Fundatora.

V. DANE OSOBOWE I LICENCJE
1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów.
2. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przekazania ich Fundatorowi.
3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
4. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).
5. Uczestnik Konkursu przekazuje Organizatorowi oraz Fundatorowi nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję na przesłane fotografie na wszystkich polach eksploatacji. Z tytułu niniejszej licencji Organizator oraz Fundator nie przekaże wynagrodzenia Uczestnikowi Konkursu.

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adres Organizatora został wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres mailowy składającego reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki przesłania E-maila w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci Internet powstałych w szczególności z winy operatorów i dostawców sieci internetowej lub Uczestników Konkursu.
2. Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Ania Grzelak

Kobieta o nietypowej pasji. Mając trzynastkę na karku jeździła klasycznym Simsonem. W wieku 18 lat kupiła pierwsze 650 ccm. Jej garaż to cały przekrój segmentów od małego skutera, przez maxi Burgman po klasycznego nakeda.

Inne publikacje na ten temat:

3 opinii

  1. maxell ty chyba nie czytałeś regułaminu 🙂 W regułaminie w rozdziale I punktcie 8 napisano czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od 19.05.2014 do 31.05.2014 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zobacz jeszcze
Close
Back to top button