Od 1 czerwca w życie wchodzą nowe przepisy dot. zatrzymywania dokumentów podczas przeglądu.

Sprawdź szczegóły.

Od 1 czerwca w życie wchodzą nowe przepisy dot. zatrzymywania dokumentów podczas przeglądu.
 • Policjant, funkcjonariusz Straży Granicznej albo funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu m.in. w przypadku stwarzania zagrożenia w ruchu drogowym, czy złego stanu technicznego pojazdu.
 • Diagnosta również posiada prawo do zatrzymania dowodu rejestracyjnego.
 • Nowe zasady zatrzymywania dowodów rejestracyjnych przez diagnostów wchodzą w życie 1 czerwca.
 • Od czerwca diagnosta nie może pozbawić kierowcy fizycznego dokumentu, podobnie nie będzie oceniać jego stanu.

Powszechnie wiadomo, że diagnosta zgodnie z przepisami ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny samochodu. Od 1 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zatrzymywania dokumentów przez diagnostów samochodowych. Zmiany te mają na celu usprawnienie procesu kontroli technicznej pojazdów oraz dostosowanie przepisów do nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. To ważny krok w kierunku modernizacji systemu kontroli technicznej i dostosowania go do współczesnych realiów cyfrowych.

Aktualne przepisy. Policja, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa. Kiedy ma prawo do zatrzymania dowodu rejestracyjnego?

Do tej pory, zgodnie z art. 132 Prawa o ruchu drogowym, Policjant, funkcjonariusz Straży Granicznej albo funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu w przypadkach takich jak:

 • zły stan techniczny pojazdu, zagrażający bezpieczeństwu, przykładowo po wypadku drogowym, w którym uszkodzona została konstrukcja nośna pojazdu,
 • zagrażanie porządkowi ruchu, czyli nie przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
 • naruszanie wymagań ochrony środowiska, związanych z emisją gazów cieplarnianych.
 • brak aktualnego badania technicznego,
 • nieprawidłowe wyznaczenie daty obowiązkowego badania technicznego, pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;
 • wykonanie przeglądu pojazdu w jednostce do tego nieupoważnionej, 
 • nieprawidłowości w danych pomiędzy dowodem rejestracyjnym a Centralną Ewidencją Pojazdów.

Aktualne przepisy. Kiedy diagnosta ma prawo do zatrzymania dowodu rejestracyjnego? Co robi z zatrzymanym dowodem rejestracyjnym?

Zgodnie z art. 132 Prawa o ruchu drogowym, ust.1 pkt 1, diagnosta ma prawo do zatrzymania dowodu rejestracyjnego w przypadkach stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
b) zagraża porządkowi ruchu,
c) narusza wymagania ochrony środowiska;

A dodatkowo (paragraf 4 art.132): w przypadku stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność lub uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego).

Co diagnosta robi w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego? W przypadku zatrzymania dokumentu, diagnosta musi niezwłocznie przesłać go do organu, który go wydał.

Nowe zasady zatrzymywania dowodów rejestracyjnych przez diagnostów. Przepisy wchodzą w życie 1 czerwca.

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji opublikowanym w Monitorze Polskim pod numerem 369, od 1 czerwca wprowadzone zostaną nowe zasady zatrzymywania dowodów rejestracyjnych przez diagnostów. Najważniejsze są dwie zmiany i obejmują one: usunięcie przepisów dot. zniszczonych dokumentów, możliwość fizycznego zatrzymania dowodu rejestracyjnego.

Zatrzymywanie dokumentów: już nie fizyczne zatrzymanie, a cyfrowe. 

Diagnosta nie będzie już fizycznie zatrzymywał dowodu rejestracyjnego. Zamiast tego, zatrzymanie będzie odnotowywane wirtualnie w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Fizyczny dokument zostanie zwrócony kierowcy po przeprowadzeniu badania technicznego, a wpis o zatrzymaniu pozostanie w systemie do czasu pozytywnego przejścia badania technicznego. W podobny sposób będzie odbywać się zwrot: diagnosta dokona zmian w sposób wirtualny cyfrowo.

Zmiana przepisów dotyczących możliwości zatrzymania zniszczonych dokumentów.

Usunięto przepisy pozwalające na zatrzymanie dowodu rejestracyjnego w przypadku jego zniszczenia lub nieczytelności przez diagnostę. Od teraz skupi się on wyłącznie na ocenie stanu technicznego pojazdu.

Przeczytaj też:

Przegląd rejestracyjny za 505 zł? Zmiany w SKP.

Przegląd rejestracyjny za 505 zł i utrata uprawnień za zbyt niskie ciśnienie w oponach – zmiany w SKP są konieczne

Od 1 czerwca, jeśli diagnosta stwierdzi naruszenia wskazane w przepisach, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego będzie odbywało się w sposób cyfrowy.

Diagnosta wpisze odpowiednią adnotację do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierowca otrzyma zwrot fizycznego dokumentu po zakończeniu badania technicznego. Wpis o zatrzymaniu zostanie usunięty po pozytywnym przejściu przeglądu technicznego.

Korzyści z wprowadzenia nowych przepisów.

Celem nowych przepisów jest usprawnienie procesu kontroli technicznej pojazdów i zwiększenie efektywności systemu poprzez integrację z cyfrowymi bazami danych. Zmiany te są kolejnym krokiem w kierunku cyfryzacji administracji publicznej, co powinno przyczynić się do szybszego i bardziej przejrzystego procesu kontroli pojazdów oraz zmniejszenia biurokracji związanej z przesyłaniem dokumentów.

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button