Aktualnie czytasz:
Ustawa o kieruj膮cych pojazdami 2013/2015

Ustawa o kieruj膮cych pojazdami 2013 to zbi贸r nowelizacji do wcze艣niejszego dokumentu z dnia聽5 stycznia 2011 r. Nowe prawo wchodzi w 偶ycie rok od publikacji w dzienniku ustaw, tj. 19 stycznia 2013 roku.

Dz.U. 2012 poz. 113 :聽USTAWA z dnia 13 stycznia 2012 r. 聽o zmianie ustawy o kieruj膮cych pojazdami oraz ustawy 鈥 Prawo o ruchu drogowym.

Art. 1. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj膮cych pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z p贸藕n. zm.1)) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany: 1) w art. 125: a) w pkt 8 lit. b i c otrzymuj膮 brzmienie: 鈥瀊) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 鈥6. Wysoko艣膰 ka偶dej op艂aty ewidencyjnej, o kt贸rej mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj膮cych pojazdami, a tak偶e w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towar贸w niebezpiecznych, nie mo偶e przekroczy膰 r贸wnowarto艣ci w z艂otych 2 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu 艣redniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu og艂oszenia rozporz膮dzenia, o kt贸rym mowa w ust. 7.鈥, c) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 鈥1) wysoko艣膰 op艂aty ewidencyjnej, o kt贸rej mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2 i art. 150 ust. 1 ustawy oraz w art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 6, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 5, art. 16 ust. 1 i 5, art. 18 ust. 2, art. 28 ust. 8 i 9, art. 31 ust. 3, art. 33 ust. 2 pkt 1, art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 2 pkt 1, art. 77 ust. 2 pkt 1, art. 85 ust. 8, art. 87 ust. 3 pkt 1, art. 97 ust. 3, art. 101 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, art. 102 ust. 2, art. 103 ust. 3, art. 109 ust. 1, 3 i 4, art. 110, art. 115 ust. 6, art. 117 ust. 3 pkt 1 i art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj膮cych pojazdami, a tak偶e w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie drogowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towar贸w niebezpiecz- nych, oraz spos贸b jej wnoszenia;鈥;鈥, b) w pkt 10 w lit. d w art. 100b w ust. 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 1) Zmiany wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454.

鈥7) odpowiednio marsza艂ek wojew贸dztwa lub Szef Inspektoratu Wsparcia Si艂 Zbrojnych, zgodnie z przepisami o przewozie towar贸w niebezpiecznych 鈥 w zakresie, o kt贸rym mowa w ust. 1 pkt 12;鈥; 2) uchyla si臋 art. 135; 3) w art. 136 ust. 3 i 4 otrzymuj膮 brzmienie: 鈥3. Przekaz informacji dotycz膮cych narusze艅 pope艂nionych przed dniem 19 stycz- nia 2013 r. nast臋puje wed艂ug stanu prawnego na dzie艅 pope艂nienia naruszenia. 4. Kopie wpis贸w dotycz膮cych narusze艅 pope艂nionych przed dniem 19 stycznia 2013 r. zgromadzonych przez Policj臋 w ewidencji kierowc贸w naruszaj膮cych przepisy ruchu drogowego, o kt贸rej mowa w art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 鈥 Prawo o ruchu drogowym, przenosi si臋 do centralnej ewidencji kie- rowc贸w.鈥; 4) art. 137 otrzymuje brzmienie: 鈥濧rt. 137. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80d ust. 7, art. 88 ust. 7, art. 94 ust. 4, art. 100 ust. 2, art. 115, art. 115l, art. 123, art. 125 oraz art. 127 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 鈥 Prawo o ruchu drogowym zachowuj膮 moc do dnia wej艣cia w 偶y- cie przepis贸w wykonawczych wydanych na podstawie upowa偶nie艅 okre艣lonych w niniejszej ustawie, nie d艂u偶ej jednak ni偶 przez okres 18 miesi臋cy od dnia wej艣cia w 偶ycie ustawy.鈥; 5) art. 139 otrzymuje brzmienie: 鈥濧rt. 139. Ustawa wchodzi w 偶ycie z dniem 19 stycznia 2013 r., z wyj膮tkiem: 1) art. 125 pkt 9, kt贸ry wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia; 2) art. 110, kt贸ry wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 2 lat od dnia og艂o- szenia.鈥.
Art. 2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. 鈥 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z p贸藕n. zm.2)) wprowadza si臋 nast臋puj膮ce zmiany: 1) w art. 80d: a) w ust. 4 pkt 4a otrzymuje brzmienie: 鈥4a) op艂ata ewidencyjna, o kt贸rej mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towar贸w niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454);鈥, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 鈥6. Wysoko艣膰 ka偶dej op艂aty ewidencyjnej, o kt贸rej mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 115h ust. 6 pkt 2 i art. 150 ust. 1, 2) Zmiany wymienionej ustawy zosta艂y og艂oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208, poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 1321, Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454 i Nr 291, poz. 1707.
a tak偶e w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transpor- cie drogowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towar贸w niebezpiecznych, nie mo偶e przekroczy膰 r贸wnowarto- 艣ci w z艂otych 0,5 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu 艣redniego ustalo- nego przez Narodowy Bank Polski w dniu og艂oszenia rozporz膮dzenia, o kt贸rym mowa w ust. 7.鈥, c) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 鈥1) wysoko艣膰 op艂aty ewidencyjnej, o kt贸rej mowa w art. 75 ust. 2, art. 77 ust. 3, art. 82 ust. 2, art. 97 ust. 1, art. 115h ust. 6 pkt 2 i art. 150 ust. 1, a tak偶e w art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o transporcie dro- gowym i w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewo- zie towar贸w niebezpiecznych, oraz spos贸b jej wnoszenia;鈥; 2) w art. 129 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 鈥2) sprawdzania dokument贸w wymaganych w zwi膮zku z kierowaniem pojazdem i jego u偶ywaniem, za艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w art. 95a ust. 1 pkt 2, a tak- 偶e dokumentu potwierdzaj膮cego zawarcie umowy obowi膮zkowego ubezpie- czenia odpowiedzialno艣ci cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu op艂acenia sk艂adki za to ubezpieczenie;鈥.
Art. 3. Ustawa wchodzi w 偶ycie z dniem 10 lutego 2012 r., z wyj膮tkiem art. 2 pkt 2, kt贸ry wchodzi w 偶ycie z dniem 11 lutego 2012 r.

 
Czytaj
REKLAMA

NOWY MOTOCYKL BMW R 18.

Nowy R 18 si臋ga do naszej historii oraz ikonicznych cech, kt贸re konsekwentnie rozwijali艣my przez lata. Rezultat: pe艂en charakteru z cruiser z najwi臋kszym silnikiem typu bokser, jaki kiedykolwiek zbudowali艣my i ponadczasowymi elementami designu, takimi jak np. bia艂a podw贸jna linia w R 18 First Edition.

Wi臋cej o przepisach ruchu drogowego:

Prawo Jazdy 2013: Raport
Prawo Jazdy AM
Karta Motorowerowa
Taryfikator Punkt贸w Karnych
Znaki Drogowe

 
Czytaj
REKLAMA

KUFER MOTOCYKLOWY VBOX ZA 172,51 PLN. Ekspresowa wysy艂ka.

Uniwersalny kufer聽motocyklowy 29L ze zintegrowanym odblaskiem. Komplet wraz z podstaw膮 do 艂atwej instalacji.

Fot.: Krzysztof Bia艂osk贸rski
Jaka jest Twoja reakcja?
0%
0%
0%
1 Komentarze
  • Zdj臋cie profilowe Mxre2008
    9 grudnia 2012 at 20:33

    Kiedy艣 by艂 kurs na kart臋 rowerow膮 i motorowerow膮 , teraz b臋dzie kurs na “prawo jazdy”:)Dla dzieciak贸w 艣wietna sprawa niech naucz膮 si臋 je藕dzi膰 . Jak do tej pory to dzicz , a pisz臋 jako u偶ytkownik skutera Barton i samochodu osobowego Ford

Podziel si臋 opini膮

lub