Konkurs: Bezpiecznie po zmierzchu z OSRAM

Stwórz krótki poradnik dotyczący bezpiecznego poruszania się jednośladem po zmierzchu. Wygraj dedykowane do Twojego jednośladu żarówki Night Racer 110 firmy OSRAM. Masz czas do 21.07.2014. Do dzieła!

Reguły tej zabawy są proste: Uzupełnij poniższy formularz załączając poradnik w temacie: Jak bezpiecznie poruszać się po zmierzchu jednośladem. Opisz na co należy zwracać szczególną uwagę podczas podróżowania nocą i nie ograniczaj się jedynie do kwestii dotyczących oświetlenia i widoczności na drodze. Najlepsze prace opublikujemy w dziale Blogi oraz na stronie głównej Skuterowo.com. Spośród nich wyłonimy 10 laureatów.

501681-P-Night Racer 110 H7 55W 12V PX26d 02B-DE-side

Nagrody w zabawie:

REKLAMA

SCORPION EXO 520 AIR

Zobacz co oferuje najlepszy kask motocyklowy w segmencie.

Trzy najlepsze prace nagrodzimy zestawem dwóch żarówek Night Racer 110, dopasowanych do Twojego jednośladu. Odporność na wstrząsy, do 110% więcej światła na drodze i bielsza jego barwa – to tylko niektóre z ich zalet. Drugą, zapasową żarówkę z tego kompletu otrzymasz w ciekawym opakowaniu w formie kasku.

Siedem kolejnych poradników nagrodzimy pojedynczym blistrem OSRAM Night Racer 110.

[contact-form-7 id="45901" title="Artykuł KONKURS OSRAM"]

 

Więcej o żarówkach motocyklowych OSRAM

Inne publikacje na ten temat:

503380-OSRAM_Motorcycle_Key_VisualOdporność na wstrząsy, do 110% więcej światła i bielsza jego barwa – to tylko niektóre z zalet nowej gamy produktów motocyklowych marki OSRAM. Są w niej żarówki H4 i H7, a także S1, S2 i HS1.

Ofertę otwiera rodzina Night Racer 110 (wcześniej Night Racer Plus). To obecnie najsilniejsze żarówki motocyklowe firmy OSRAM. W gamie znajdują się typy H4 i H7. Liczba w nazwie oznacza zwiększoną, nawet do 110%, ilość światła (w porównaniu ze standardowymi produktami), a zasięg reflektora jest o 35 lub 40 m większy (zależnie od typu). Barwa światła jest o 20% bielsza niż standardowych żarówek co poprawia kontrast i zmniejsza zmęczenie oczu.

Dla kierowców, którzy preferują żarówki świecące niebieskawym światłem przeznaczone są produkty linii X-Racer, obejmującej typy H4 i H7. Generują one do 20% więcej światła o zimnej barwie przypominającej światło lamp ksenonowych, dzięki czemu lepiej oddają kontrasty niż tradycyjnie używane halogeny. Ich jasne światło o zwiększonej w stosunku do poprzedniej wersji temperaturze barwowej 4200 K (w poprzedniej odmianie było to 4000 K) gwarantuje większe bezpieczeństwo na drodze.

W linii żarówek z serii Original nowością są żarówki HS1, S1 i S2. Dwie ostatnie są teraz dostępne w wersji halogenowej, co sprawiło, że ich żywotność wydłużyła się czterokrotnie w porównaniu z tradycyjnymi produktami (nie halogenowymi). Nie ma też ryzyka czernienia bańki podczas użytkowania. Żarówki Original zadowolą klientów poszukujących pewnych i oryginalnych części zamiennych.

Żarówki HS1, obok typów H4 i H7, są dostępne także w nowej linii Night Racer 50 (wcześniej Silverstar). Jej produkty charakteryzują się wysoką odpornością na wibracje, generują do 50% więcej światła niż standardowe, a zasięg reflektora jest dłuższy nawet o 20 m. Night Racer 50 to rozsądna cenowo propozycja dla kierowców, którzy chcą poprawić oświetlenie swojego jednośladu.

Co ważne, wszystkie produkty serii Night Racer 110, 50 oraz X-Racer charakteryzują się zwiększoną odpornością na wstrząsy, co w przypadku motocykli jest bardzo istotne i odróżnia je od standardowych, samochodowych żarówek.

Odpowiednio dobrane oświetlenie w znaczny sposób poprawia widoczność oraz wpływa na bezpieczeństwo jazdy i komfort prowadzenia „dwóch kół”. W motocyklach sprawność świateł jest szczególnie istotna, bo większość jednośladów ma tylko jeden reflektor, dlatego warto wozić ze sobą zapasową żarówkę, aby na wypadek awarii nie zostać zupełnie bez oświetlenia. Trzeba pamiętać także, że nawet najlepsza żarówka nie spełni swojej roli, jeśli reflektor nie będzie czysty. Warstwa brudu i błota może ograniczyć skuteczność oświetlenia nawet o 90%.

REGULAMIN KONKURSU: „Bezpiecznie po zmierzchu z OSRAM”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu “Bezpiecznie po zmierzchu z OSRAM ” jest OnAir!, Płowiecka 3, 04-501 Warszawa, NIP 9691408635, REGON:243205633
zwana w dalszej części Regulaminu “Organizatorem”.
2. Konkurs będzie przeprowadzony na stronach internetowych serwisu Skuterowo.com.
3. Fundatorem Nagród jest OnAir!, Płowiecka 3, 04-501 Warszawa, NIP 9691408635, REGON:243205633 zwany w dalszej części Regulaminu „Fundatorem”
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas stały lub tymczasowy. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
a) pracownicy któregokolwiek z Organizatorów lub Fundatora oraz członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa),
b) osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia Konkursu uzyskały prawo do nagrody w jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez któregokolwiek z Organizatorów, a także osoby pozostające z nimi w stopniu pokrewieństwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.
8. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od 07.07.2014 do 21.07.2014 włącznie.
9. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora (Płowiecka 3, 04-501 Warszawa).
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Wzięcie udziału w Konkursie warunkuje się:
a. rejestracją w serwisie Skuterowo.com i akceptacją jego Regulaminu.
b. uzupełnieniem formularza konkursowego zamieszczonego na niniejszej stronie, w tym przesłanie pracy redakcyjnej w temacie „Stwórz krótki poradnik dotyczący bezpiecznego poruszania się jednośladem po zmierzchu”
2. Prace należy wysyłać w dniach przeprowadzanego Konkursu. Zgłoszenia, które zostaną przesłane w innych terminach nie wezmą udziału w Konkursie.
3. Komisja konkursowa dokona wyboru dziesięciu Uczestników, których zgłoszenia zawierają najciekawsze i najbardziej oryginalne prace (Zwycięzcy Konkursu).
4. Za czas dotarcia formularza konkursowego do Organizatora uważa się moment jego wpływu na serwer Organizatorów.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność przesłania danych formularza konkursowego, w tym w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych.

III. NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie będą: Za trzy pierwsze miejsca wyłonione przez Komisję: 3x2 żarówka OSRAM Night Racer 110 w ozdobnym opakowaniu w wybranym przez Laureata typie, za siedem kolejnych miejsc wyłonionych przez Komisję: 7x1 żarówka OSRAM Night Racer 110 wybranego typu przez Laureata.
2. Uczestnik ma prawo do otrzymania maksymalnie jednej Nagrody we wszystkich edycjach Konkursu.
3. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inną, w szczególności na nagrodę pieniężną w wysokości wartości Nagrody wskazanej powyżej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie Nagrody nie będzie możliwe.
IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA
1. Organizator powierza zadanie wyłonienia Zwycięzców Konkursu Komisji Konkursowej. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody przez Organizatora pocztą elektroniczną. Wyniki Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Skuterowo.com.
3. Nagrody zostaną przesłane przez Fundatora do Zwycięzców w terminie do 14 dni roboczych za pośrednictwem Poczty Polskiej.
5. Z zastrzeżeniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
6. Nagrody do czasu ich wydania Zwycięzcy Konkursu stanowią własność Fundatora.
V. DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatorów.
2. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przekazania ich Fundatorowi.
3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
4. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).
VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. Adres Organizatora został wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres mailowy składającego reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki przesłania E-maila w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci Internet powstałych w szczególności z winy operatorów i dostawców sieci internetowej lub Uczestników Konkursu.
2. Wysyłając E-mail o treści i na adres wskazany w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Skuterowo.com

Najnowsze testy, opinie, porady. Oficjalny profil redaktorów portalu Skuterowo.com.

2 opinii

  1. Kupiłem już sobie żarówki… interferencyjne. Innej dość znanej marki. I jestem z nich zadowolony. Odpadam więc z tej *gry* o fanty. 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button